Akademik Personel

Ad Soyad : Mehmet FATİH KÖKSAL
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Prof.Dr.
E-Posta : mfkoksal@gmail.com
Dahili :
Oda No :

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

1. Adı Soyadı            : Mehmet Fatih Köksal

2. Doğum Tarihi       : 30 Temmuz 1961

3. Unvanı                  : Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

1988

Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

1996

Doktora

Eski Türk Edebiyatı

Hacettepe Üniversitesi

2001

 

5. Akademik Görev ve Unvanlar

 

Görev / Unvan

Kurum

Yıllar

Öğretmen

M.E.B.

1988-1996

Araştırma Görevlisi

Cumhuriyet Üniversitesi

1996-2001

Yardımcı Doçent

Gazi Üniversitesi

2002-2004

Doçent

Gazi Üniversitesi

2004-2006

Doçent

Ahi Evran Üniversitesi

2006-2010

Profesör

Ahi Evran Üniversitesi

2010-2016

Profesör

Amasya Üniversitesi

2016

 

Doçent unvanını aldığı tarih: 05.04.2004

Profesörlüğe atanma tarihi: 04.10.2010

5. Tezler

Yüksek Lisans Tezi:

Köksal, M. F., Yenipazarlı Vâlî Hüsn ü Dil (İnceleme – Metin – Dizin), Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 1996.

Doktora Tezi:

Köksal, M. F., Edirneli Nazmî Mecma’u’n-nezâ’ir (İnceleme – Metin), 3 Cilt, Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara, 2001.

6. Yönetilen Tezler

Karakaya, Burcu, Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı, Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2012.

Mutlu, Serpil,   Milli Kütüphane 01 Hk 1064, 06 Hk 1060/1, 06 Hk 578, 06 Hk 951, 06 Mil Yz A 4022 Numaralarda Kayıtlı Mecmuaların Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2014.

Asuman Şentürk, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0352 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi”, Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2017.

Melek Gerek, “Salâhî Abdullah-I Uşşâkî'nin Manzûme-İ Mevlid ve Mirâc-ı Nebî Adlı Eserlerinin Tenkitli Metinleri”, Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2017.

7. Yayınlar

7.1. Kitaplar

7.1.1. Telif kitaplar

1.Köksal, M. F., Kayserili Divan Şairleri, Geçit Yay., Kayseri, 1998.

 

2. Yüksel, Hasan - Köksal, M. F., Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakîbü’l-eşraflar - Ahmed Rif’at Devhatü’n-nukabâ, Sivas, 1998.

 

3.Köksal, M. F., Dervîş Hayâlî - Ravzatü’l-envâr, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003.

 

4. Köksal, M. F., Yenipazarlı Vâlî - Hüsn ü Dil Mesnevisi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Kitabevi Yay., İstanbul, 2003.

 

5. Köksal, M. F., Klâsik Türk Şiiri Araştırmaları, Akçağ Yay., Ankara 2005.

 

6. Köksal, M. F., Sana Benzer Güzel Olmaz (Divan Şiirinde Nazire), Akçağ Yayınları, Ankara 2006.

 

7. Köksal, M. F., Ahi Evran ve Ahilik, Kırşehir Valiliği Yay., Ankara 2006; Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2008; 3. Baskı, Ankara 2011.

 

8. Köksal, M. F., O. Kurtoğlu, H. Karaköse, Ö. Şenödeyici, Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri, Kırşehir Valiliği Yay., Ankara 2008.

 

9. Okuyucu, C., Kartal, A., Köksal, M. F., Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Kriter Yayınları, İstanbul 2009; Genişletilmiş 3. Baskı: Kesit Yayınları, İstanbul 2012.

 

10. Köksal, M. F., Mevlid-nâme, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011.

 

11. Köksal, M. F., Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yayınları, İstanbul 2012; İlâveli 2. Baskı, Kesit Yayınları, İstanbul 2017).

 

12. Köksal, M. F., Edirneli Nazmî Mecma’u’n-nezâ’ir (İnceleme Tenkitli Metin), Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, 2012, 2960 s. (http://ekitap.kultur.gov.tr/dosya/1-292401/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf) (Gözden geçirilmiş 2. Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, 2017, 1789 sayfa. (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56057,mecmaun-nezair-edirneli-nazmi-pdf.pdf?0)

 

13. Köksal, M. F., - V. A. Tok, Menemenlizâde Tâhir Osmanlı Edebiyatı -Belâgat-, Kurgan-Edebiyat, Ankara, 2013.

 

14. Köksal, M. F., - M. Uzun, Süleyman Nazif: Fuzûlî Hayatı ve Eserleri, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2015.

 

15. Köksal, M. F., Ana Kaynaklarıyla Türk Ahiliği, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2015.

 

16. Köksal, M. F., Yâ Kebîkeç -Mecmualar Arasında-, Kesit Yayınları, İstanbul, 2016.

 

17. Köksal, M. F., Kilisli Lutfullah Hâzım ve Dîvânçesi (Mecmû'a-i Lutfî), Kesit Yayınları, İstanbul, 2016.

 

18. Köksal, M. F., Son Dönem Divan Şairlerinden Kütahyalı Vasfî Dîvânı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2016.

 

7.1.2. Editörlüğü Yapılan Kitaplar

1. Köksal, M. F., A. N. Baykoca (Ed.), Diriözler Armağanı - Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara, 2003.

 

2. Köksal, M. F. (Ed.), G.Ü. I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 2 Cilt, Ankara 2004.

 

3. Köksal, M. F. (Ed.), II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Ankara 2004.

 

4. Köksal, M. F. (Ed.), I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara 2008.

 

5. Köksal, M. F. (Ortak Ed.), I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildiri Kitabı, 3 Cilt, Ankara 2011.

 

6. Köksal, M. F., (Ed.), Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu -Bildiriler- , 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, Ankara 2014.

 

7. Köksal, M. F. (Bölüm Ed.), Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016.

 

8. Köksal, M. F. (Ortak Ed.), Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu 4-6 Mayıs 2017 Bildiriler. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Amasya, 2017.

 

9. Köksal, M. F. (Ortak Ed.), Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat) 4-7 Ekim 2017 Bildiriler. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Amasya, 2017.

 

 

7.1.3. Kitapta Bölüm

 

1. Köksal, M. F., “Kayserili Divan Şairi Belîğ ve Bilinmeyen Divançesi”, Diriözler Armağanı Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, 407-414.

 

2. Köksal, M. F., “Nazire Kavramı ve Klâsik Türk Şiirinde Nazire Yazıcılığı”, Diriözler Armağanı Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, 215-290.

 

3. Köksal, M. F., “XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatında Nesir”, XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Ed.: Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç – Prof. Dr. Muhsin Macit), Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2011, 122-144.

 

4. Köksal, M. F., “XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatında Nesir”, XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Ed.: Prof. Dr. Muhsin Macit - Prof. Dr. Osman Horata), Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2012, 153-175.

 

5. Köksal, M. F., “XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Nesir”, XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Ed.: Prof. Dr. Muhsin Macit - Prof. Dr. Osman Horata), Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2012,  111-137.

 

6. Köksal, M. F., “Şeyhî’nin İlginç Bir Müracaa Gazeli yahut Metin Neşrinde İmlâ Modernizesine Dair Birkaç Söz”, Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yayınları, İstanbul 2012, 115-124.

 

7. Köksal, M. F., “İbni Kemâl’in Divanında Yer Almayan Bazı Şiirleri”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, Ed.: Ahmet Kartal, Mehmet Mahir Tulum, Akademik Kitaplar, İstanbul 2013,  475-486.

 

8. Köksal, M. F., “Âşık Paşa’nın Şiirleri ve Bilinmeyen İki Gazeli”, Burhan Paçacıoğlu Armağanı, Yayın Sorumluları: Emin Eminoğlu, Hakan Yekbaş, Es-form Ofset, Sivas 2013,  41-50.

 

9. Köksal, M. F., “Ahi Evran’dan Bahseden İki Fütüvvetnâme ve Ahi Evran’a Dair Yeni Bilgiler”, Ana Kaynaklarıyla Türk Ahiliği, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2015, 73-92.

 

10. Köksal, M. F., “Ahi Evran’a Evran Adının Verilmesine Dair Yazılı Kaynaklardaki Rivayetler”, Ana Kaynaklarıyla Türk Ahiliği, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2015, 211-224.

11. Köksal, M. F., “Yenipazarlı Vâlî’nin İkinci Kırk Hadis Manzumesi”, M. Ali Tanyeri Anısına Makaleler, Ed.: H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Armağan Yay., İstanbul 2015, 215-230.

12. Köksal, M. F., “Deneysel Edebiyatın Zirvesi: Ses Âteş, Sûret Âteş, Anlam Âteş”, Eser-i Aşk – Şeyh Gâlib Hakkında Makaleler ve Bibliyografya, Haz.: Hanife Koncu, Müjgân Çakır, Leyla Alptekin Sarıoğlu, Dergâh Yayınları, 2016, s. 153-162.

13. Köksal, M. F., "Ahilik ve Tasavvuf", Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016, s. 223-231.

14. Köksal, M. F., "Sivil Yapılanma Modeli Olarak Ahilik", Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016, s. 231-248.

15. Köksal, M. F., Ayva, Aziz, "Kültür ve Edebiyatımızda Ahilik ", Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016, s. 248-276.

16. Köksal, M. F., "Ahilik ve Günümüz", Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016, s. 291-299.

17. Köksal, M. F., "Ahilik Kültürü ve Ahlâk", Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016, s. 389-399.

18. Köksal, M. F., "Fatma Kâmile Hanım ve Mevlidi: Hâdiyyü'l-cinân", Mevlid Külliyatı III -Tanzimattan Günümüze-, DİB Yayınları, Ed.: Bilal Kemikli, İstanbul, 2016, s. 37-58.

19. Köksal, M. F., "Metin Neşrinde Aparat Birliğine Doğru: Öneriler", Journal of Turkish Studies, V. 45 (Desember 2016), Symposium in Honor of Prof. Dr. Günay Kut Transcring Manuscripts Into Critical Analysis, Harvard University, s. 147-165.

20. Köksal, M. F., Gıyasi Babaarslan, "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Yapılan Divan Neşirleri Üzerine Bir Değerlendirme", Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XII Metin Neşri: Problemler, Tespitler, Öneriler, Haz.: Hatice Aynur, Hanife Koncu, Müjgan Çakır, Ali Emre Özyıldırım, Klasik, İstanbul 2017, s. 44-63.

21. Köksal, M. F., "Yavuz Sultan Selîm'in Türkçe Şiirleri", Türk Dünyasının Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, Sivrihisar Belediyesi Yayını, İstanbul, 2017. s. 485-549.

7.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Köksal, M. F., “Seyyid Nesîmî’nin Bilinmeyen Tuyuğları”, Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları (Âgâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı I), Harvard University, 24 (2000), 187-208.

 

2. Köksal, M. F., “Klâsik Şiirimizden Bilinmeyen Bir Deyim: El Oyunu”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2001), 127-136.

 

3. Köksal, M. F., “Klâsik Türk Şiirinde Güneş Tutulması ve Bununla İlgili İnanış ve Âdetler”, Millî Folklor Uluslararası Halkbilim Dergisi, 53 (2002), 114-125.

 

4. Köksal, M. F., “Orijinal Bir Şair: Edirneli Nazmî ve Divan’ına Yeni Bakışlar”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2002), 101-124.

 

5. Köksal, M. F., “Edirneli Nazmî’ye Ait Olması Kuvvetle Muhtemel Bir Eser: Tevârîh-i Antâkiye”, Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları (Prof. Dr. Günay Kut Hatıra Sayısı), Harvard University, 28/I (2002), 47-108.

 

6. Köksal, M. F., “Divan Şiirinde Türk”, Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları (Prof. Dr. Orhan Okay Hatıra Sayısı), Harvard University, 30/II (2006), 231-269.

 

7. Köksal, M. F., “Seyyid Nesîmî’nin Yayımlanmamış Şiirleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 50 (2009), 77-137. http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/992/981

 

8. Köksal, M. F., “Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden Türkçenin Tarihsel Sözlüğüne Katkılar”, Turkish Studies, 4/5 (Summer 2009), 249-261. http://turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=862&Detay=Ozet

 

9. Köksal, M. F., “Ayin, Erkân ve Adap Benzerlikleri Açısından Ahilik Bektaşilik Münasebeti”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 55 (2010), 55-70. http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/1171/1160

 

10. Köksal, M. F., “Yeni Mevlid Metinleri ve Mevlidlerle İlgili Mevcut Malumata Dair Tashihler”, Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları (Walter G. Andrews Hatıra Sayısı), Harvard University, 34/II (2010), 253-284.

 

11. Köksal, M. F., “Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılan Meçhul Eserlerden: Nâme-i Mahşer”, Turkish Studies, 6/1 (Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı - Winter 2011), 250-293. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1663662225_1_18k%C3%B6ksalfatih.pdf

 

12. Köksal, M. F., K. A. Gıynaş, “Bir Bektaşi Fütüvvet-nâmesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 59 (2011), 403-422. http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatih_koksal_ali_giynas_bektasi_futuvvetnamesi.pdf

 

13. Köksal, M. F., “Metin Neşrinin Ana Esasları”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 31 (2012), 179-201. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000073154/5000067377

 

14. Köksal, M. F., “Hatâyî’nin Yayımlanmış Divanlarında Bulunmayan Şiirleri”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 3 (2012), 39-83. https://issuu.com/guraysatici/docs/sayi3n/51

 

15. Köksal, M. F., “Ahi Evran’ın Menkabevî Hayatına Dair Bilinmeyen Bir Eser: ‘Menâkıb-ı Ahî Cihân-ı Nasreddîn Ahi Evran”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 62, (2012), 83-108. http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/167

16. Köksal, M. F., Şaban Kırlı, “Âşık Paşa’nın Semâ’ Risâlesi: Risâle fî Beyâni’s-semâ”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 33 (2013), 165-206. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000073189/5000067412

17. Köksal, M. F., “Şah İsmail Hatâyî’nin Şiirlerinde Kullandığı Vezin Meselesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 66 (2013), 169-188. http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/1281/1265

18. Köksal, M. F., “Derviş Rûhullah’ın ‘Bektaşî Nefesleri’ Adlı Eseri”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 5 (2013 –Baskı: Şubat 2015), 43-90. https://issuu.com/guraysatici/docs/dergi_5?viewMode=doublePage&e=5251011/12226015

19. Köksal, M. F., “Bektaşî Babası Yenipazarlı Gurbî ve Eseri”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 6 (2013 –Baskı: Şubat 2015), 17-32. https://issuu.com/guraysatici/docs/dergi_6?viewMode=doublePage&e=5251011/12226026

20. Köksal, M. F., “Yûnus Emre Divanı’nın Yeni Bir Nüshası ve Yûnus’un Yayımlanmamış Şiirleri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 31 (2014),143-174.

21. Köksal, M. F.,Ankâ-yı Maşrık’a Göre Hacı Bektaş ve Ahi Evran’ın Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundaki Rolleri”, Turkish Studies (Mustafa Topaloğlu Armağanı), 9/9 (Summer 2014),  59-79. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/542641525_6K%C3%B6ksalMehmetFatih-edb_S-59-79.pdf

 

22. Köksal, M. F., “Ünlü Tabip Amasyalı Sabuncuoğlu Serefeddin’in Bilinmeyen Bir Eseri (Mi?): Fütüvvet-nâme “, Türklük Bilimi Araştırmaları, 36 (2014), 227.-248. http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/kksal_m_fatih_227-248.pdf

 

23. Köksal, M. F., “Âlim, Şârih ve Şair Haydar Ali Diriöz’ün Eseri: Kudemânın Yolunda…”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35 (2016), 447-456.   http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/597/581

 

24. Köksal, M. F., “Cönklerde Divan Şiiri, Divan Şiirinde Cönkler", Milli Folklor, Yıl: 28/

 111, Güz 2016, 28-40. http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=111&Sayfa=28

 

25. Köksal, M. F., “Divan Şiiri-Cönk İlişkisi ve Cönk Redifli Gazeller, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 37 (2017), 247-290. http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/723/0

 

26. Köksal, M. F., “Şeyh Şücâeddin Velâyetnâmesinin Son Neşri Üzerine”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 84, Kış 2017, 9-45.

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/2230

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Köksal, M. F., “Bilinmeyen Bir Bektaşi Şairi: Derviş (Devriş) Ahmed ve Şiir Mecmuası”, Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17-18-19 Ekim 2007, G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara. 2 (2007), 1261-1288.

2. Köksal, M. F., “Mecmûatü’n-nezâir’in Tanınmayan Muhtasar Bir Nüshası”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 9-15 Nisan 2006, Çeşme – İzmir. 4 (2008), 1435-1440.

3. Köksal, M. F., “Bazı Beyitlerinden Hareketle Su Kasidesine Yeni Bakışlar”, Yakın Doğu Üniversitesi I. Türk Dünyası Şair ve Yazarları Sempozyumu: Fuzuli’nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri, 28-31 Mayıs 2008, Lefkoşe, K.K.T.C., Lefkoşe (2009), 62-74.

4. Köksal, M. F., “Bir Şiir Mecmuasından Hareketle Kerbelâ Literatürüne Ekler”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak., 20-22 Mayıs 2010, Sivas), 2, 351-378.

5. Köksal, M. F., “Biyografik Kaynak Olarak Şiir Mecmuaları ve Kastamonulu İshak-zâde Fevzî Mecmuası”, Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu- Bildiriler, Nevşehir Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010, Nevşehir, AKM Yayını, Ankara 2011, 449-467.

6. Köksal, M. F., “Ritüeller Açısından Ahilik-Bektaşilik Münasebeti ve Bir Bektaşî Fütüvvet-nâmesi”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, 2, Ankara 2011,  689-704.

7. Köksal, M. F., “Ahilerde Yeme-İçme ve Yemek Kültürü”, Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, 20-21 Eylül 2011, Kayseri (2011),  379-389.

8. Köksal, M. F., “Ahilik Kültürünün Temel Kaynaklarından Ahi Şecerenâmeleri”, (Konferans), Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, 20-21 Eylül 2011, Kayseri (2011),  273-297.

9. Köksal, M. F., “Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaları Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII: Mecmua: Osmanlı Şiirinin Kırkambarı, Haz. Hatice Aynur vd., Turkuaz Yayınları, İstanbul 2012, 409-431.

10. Köksal, M. F., “Menkabevî Kaynaklara Göre Hacı Bektaş - Ahi Evran İlişkisi”, Güvenç Abdal Ocağı I. Uluslar arası Alevilik- Bektaşilik Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2015, İstanbul, Güvenç Abdal Araştırma Eğitim, Kültür ve Tanıtma Derneği Yayını, İstanbul 2015, s. 44-53.

11. Köksal, M. F., “Hacı Bektaş-ı Velî'nin Ölüm Tarihi Hakkında", II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Turizm Sempozyumu (2-3-4 Mayıs 2016, Nevşehir), Nevşehir Üniversitesi Yayını, 2016, s. 951-985.

12. Köksal, M. F., "Türki-i Basît'in Son Temsilcileri veya 'Çıkla Türkçe'nin Diyarbakırlı Sevdalıları", (Uluslararası Divan Şiirinin Dili Çalıştayı 27-28 Nisan 2012, AKM Ankara), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler) Nazım ve Nesir, Haz.: Mustafa İsen, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2017, s. 101-116.

13. Köksal, M. F., “Şiir Mecmuaları ve Cönklerde Kadın Divan Şairleri”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu 4-6 Mayıs 2017 Bildiriler Kitabı. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Amasya, 2017, s. 630-637. http://kadin.amasya.edu.tr/media/1034/bildiri_kitap.pdf

 

14. Köksal, M. F., “Osman Fevzi Olcayʼın “Muhtıra Defteri” ve Eserde Amasyaʼya Dair Bazı Notlar ve Şiirler”,  Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat) 4-7 Ekim 2017 Bildiriler. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Amasya, 2017, C.2, s. 1183-1196. http://amasyasem.amasya.edu.tr/media/1725/cilt2.pdf

 

15. Köksal, M. F., “Hüseyin Hüsâmeddîn'in Amasya Tarihi'nin Kayıp Ciltleri”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu 21-23 Nisan 2017 Amasya, Bildiriler Kitabı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Baskı: Aralık 2017), C. 2, s. 175-186.

 

16. Köksal, M. F., “Dinî-Tasavvufî Türk Musikîsi Araştırmalarında İhmal Edilen Bir Yazma Türü: İlâhî Mecmuaları ve Mühim Bir İlâhi Mecmuası”, Geçmişten Günümüze Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu 3-4 Kasım 2017 Amasya Bildiriler Kitabı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Baskı: Aralık 2017), s. 331-337. https://ilahiyat.amasya.edu.tr/media/1427/musiki-baski.pdf

 

17. Köksal, M. F., “Bir ‘Melhame Takvimi’ne Göre Savaş Belirtisi Olduğuna İnanılan Tabiat Olayları”, Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu 17-19 Kasım 2017 Amasya Bildiri Özetleri, Amasya Üniversitesi – KIBATEK, Ankara 2017 (Baskı, Aralık 2017), Amasya, s. 537-544. http://savaskultur.amasya.edu.tr/media/1320/savas-ve-ku-ltu-r-sempozyumkitab%C4%B1.pdf

 

 

 

7.4 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özeti  basılan bildiriler:

 

1. Köksal, M. F., “Xv. Yüzyılda Yazılmış Meçhul Bir Eser: Dâ’î’nin Manzum Fütüvvetnâme’si”, 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 22-26 Mayıs 2017 Bildiri Özetleri, TDK Yayını, Ankara 2017, s. 167.

 

2. Köksal, M. F., “Farklı Bir Âşık Paşa Portresi: Amasya Tarihi Müellifine Göre Âşık Paşa”, USOS 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Malaga / İspanya 2017 Özetler Kitabı, s. 203.

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Köksal, M. F., “Klâsik Edebiyatımızı İsimlendirme Meselesi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2 (1996), 209-223.

 

2. Köksal, M. F., “Türk Edebiyatında Hüsn ü Dil Hikâyeleri ve Yenipazarlı Vâlî’nin Hüsn ü Dil Mesnevisi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 3 (1996), 91-126.

 

3. Köksal, M. F., “Bir Kaside İki Şair: Nef’î-Cevrî”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 4 (1997), 191-202.

 

4. Köksal, M. F., “Tahkiyeli Bir Eser Olarak Taşlıcalı Yahyâ’nın Şâh u Gedâ Mesnevisi”, Türklük Bilimi Araştırmaları (Prof. Dr. Kaya Bilgegil Armağanı), 5 (1998), 245-282.

 

5. Köksal, M. F., “Âhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 6 (1998), 209-253.

 

6. Köksal, M. F., “Belâgat Kitaplarında İki Sanat: Tecâhül-i Ârif-İstifhâm”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 7 (1998), 83-97.

 

7. Köksal, M. F., “Sinan Paşa’nın Nesri ve Nesir Üslûbu”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, 1 (1998), 83-97.

 

8. Köksal, M. F., “Türünün Farklı Bir Örneği: Kastamonulu Abdülahad Nûrî’nin Farsça Sâkî-nâme’si”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20-21 (1998), 345-370.

 

9. Köksal, M. F., “Türkçe Şuarâ Tezkireleri Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Dr. Himmet Biray Özel Sayısı (1999), 544-567 (1999).

 

10. Köksal, M. F., “Şuarâ Tezkirelerine Göre Kayserili Şairler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1999), 51-82. http://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_8/%C5%9Eu'ar%C3%A2%20Tezkirelerine%20G%C3%B6re%20Kayserili%20%C5%9Eairler%20-%20Ar%C5%9F.G%C3%B6r.%20M.%20Fatih%20K%C3%96KSAL.pdf

 

11. Köksal, M. F., “Türk Edebiyatında Nizâmî’nin Takipçileri ve Hamse’sine Nazire Yazanlar” (Dr. Asgar Dilberîpûr’un Farsça makalesinden çeviri), Türklük Bilimi Araştırmaları, 8 (1999),  199-238.

 

12. Köksal, M. F., “Bir Okçuluk Terimi: ‘Kurban’ ve Divan Şiirinde Kullanımı Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 9 (2001), 191-210. http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2001GUZ/2.2dvan%20rnde%20okuluk.pdf

 

13. Köksal, M. F., “ ‘Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri’ne Ekler”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 10 (2001), 235-254. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000072773/5000066997

 

14. Köksal, M. F., “Eski Şiirimizin Nâdîde Güzelleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 11 (2002), 161-168. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000072781/5000067005

 

15. Köksal, M. F., “Edebiyatımızda Kalıp Sözler ve Divan Şiirinden Dört Örnek”, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 30 (2003), 331-348. http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutded/article/view/1023018146/1023017381

 

16. Köksal, M. F., “Edirneli Nazmî’nin Yayımlanmamış Türkî-i Basît Şiirleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 15 (2004), 63-82. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000072845/5000067069

 

17. Köksal, M. F., “Klâsik Türk Şiirinin Kurucularından İbrâhîm Beg”, Türklük Bilimi Araştırmaları (Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’e Armağan), 19 (2006), 363-382. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000072913/5000067137

 

18. Köksal, M. F., “Yenipazarlı Vâlî’nin Manzum İlk Kırk Hadis Tercümesi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (2007), 237-251.

 

19. Köksal, M. F., “İbni Kemâl Divanı’nın Neşri Üzerine Tespitler”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 23 (2008), 145-180. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/view/5000072969/5000067193

 

20. Köksal, M. F., “Metin Tamiri (Usul ve Esaslar, Uygulamalar ve Bazı Teklifler)”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1 (Güz 2008),  169-190. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/devderg/article/view/5000120493/5000111172

 

21. Köksal, M. F., “Metin Neşrinde Vezinle İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3 (2009), 63-86. http://www.devdergisi.com/Makaleler/1877042805_4.pdf

 

22. Köksal, M. F., “İki Kültür Arasında Bir Tür: Tehzil”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2010), 61-76.

 

23. Köksal, M. F., “Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Divan’ında Bulunmayan Bazı Şiirleri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Âmil Çelebioğlu Armağanı, 9, (2013). http://www.devdergisi.com/Makaleler/1354755853_17%20Fatih%20K%C3%B6ksal.pdf

 

24. Köksal, M. F., “Gülşehrî Hakkında Notlar”, Tullis Journal /Turkic Language And Literature Surveys, 1 (Haziran 2016), 10-36. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tullis/article/view/5000194546/5000169005

 

25. Köksal, M. F.,  "Türünün İlginç ve Aykırı Bir Örneği: Şeyh Ahmed Hüsâmeddin Mevlidi", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, s. 1 (2016): 1-26. http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumusosbil/article/view/5000191009/pdf_43

 

26. Köksal, M. F., “II. Selîm’in Divançe’sinde Bulunmayan Şiirleri”, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD), Cilt/Volume 1, Sayı/Issue 2, Aralık/December 2017, Sayfa/Page: 145-173. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/382508

 

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Köksal, M. F., “Kadı Burhaneddin Divanı’nda Nazım Şekilleri Üzerine Tespitler”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001. Kayseri, E. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları Nu. 1, Cilt 1, , Kayseri, (2002)465-472.

2.Köksal, M. F., “Elvan Çelebi’nin Şiirleri ve Şairliği”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 8-10 Ekim 2003 - Kırşehir, Ankara (2004), 347-370.

3.Köksal, M. F., “Nazmî’nin Tevârîh-i Antâkiye Adlı Eseri”, Hatay Folklor Araştırmaları Derneği VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri Antakya 18-20 Nisan 2002, Yay. Haz.: Mehmet Tekin, Antakya 2004, 19-30.

4.Köksal, M. F., ““Klâsik Türk Şiirinde Ahî Evran, Ahilik ve Fütüvvet”, I. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve G.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, 12-13 Ekim 2004 Kırşehir, 2, Ankara (2005), 653-662.

 

5.Köksal, M. F., “Mecmûatü’n-nezâir Üzerine Notlar”, II. Kayseri ve Yöresi Dil Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 11-13 Nisan 2006, Kayseri; Kayseri (2007), 737-758.

 

6.Köksal, M. F., “Kırşehir Müzesi’ndeki Ahi Şecerenâmeleri”, II. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği – Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, 13 Ekim 2006, Kırşehir; Ankara (2007), 313-324.

 

7. Köksal, M. F., “Tennurî-zâde Mustafa b. Sun’ullâh’ın Hediyyetü’l-fukarâ Adlı Eseri”, Ulusal İbrahim Tennurî Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 3 Haziran 2011, Ed. Ali Çavuşoğlu, Kayseri (2011),  181-190.

 

8. Köksal, M. F., “Nazirecilik Geleneği ve Lâmiî”, Bursalı Lamiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2011, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa (2011), 191-201.

 

9. Köksal, M. F., “Âşık Paşa’nın Sema Risalesi Örneğinde Yazma Eserlerde Nüsha Farklarının Önem ve Değeri”, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu -Bildiriler- , 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, Ankara (2014),  303-324.

10. Köksal, M. F., “Müştak Baba Aslında Ne Dedi?”, XI. Millî Türkoloji Kongresi Bildirileri 11-13 Kasım 2014 , C.1, İBB Yay., İstanbul 2015, 439-451.

 

 

7.7. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Köksal, M. F., “İslâmî’nin Mesnevisi”, Bilge, 15 (1998), 76-78.

 

2. Köksal, M. F., “ ‘Klâsik Türk Şiirinde Lâle’ye Dair”, Bilge, 21 (1999), 118-121.

 

3. Köksal, M. F., “Bağı Talan Etmek veya Kayserili Divan Şairleri Hakkında”, Erciyes, 254 (1999), 17-25.

 

4. Köksal, M. F., “Esrâr Dede Divanı”, Bilge, 23 (2000), 85-90.

 

5. Köksal, M. F., “Türk Yurdu Dergisi’nin Yeni Türk Harfleriyle Yeniden Yayımlanması Üzerine”, Bilge, 24 (2000), 146-151.

 

6. Köksal, M. F., “Kur’ân ve Modern Astronomi İlişkisi Hakkında Gayr-ı Matbu Bir Eser”, Bilge, 25 (2000), 88-91.

 

7. Köksal, M. F., “Kayserili Belîğ Divanı Yayınlandı (mı?)”, Bilge, 32 (2002), 65-73.

 

8. Köksal, M. F., “Divan Şiirinin Garîbleri”, Berceste, 20 (2004), 3-5.

 

9. Köksal, M. F., “Divan Şiirinin Garîbleri II-Sıradışı Gazeller’ ”, Berceste, 21 (2004), 8-9.

 

10. Köksal, M. F., “Divan Şiirinin Garîbleri III - Kafiyeler, Kafiyeler…”, Berceste, 22 (2004), 22-25.

 

11. Köksal, M. F., “Kayseri’de Yanlış Yazılmış / Yanlış Kazınmış İki Cami Kitabesi”, Berceste, 24 (2004),  12-14.

 

12. Köksal, M. F., “Divan Şiirinin Garibleri IV: Bir Görsel Şiir veya Şiir İçre Şiir”, Berceste, 27 (2004), 13-15.

 

13. Köksal, M. F., “Mecnun Leylâ’nın Nesi Oluyordu ?”, Berceste, 29 (2004), 12-15.

 

14. Köksal, M. F., “Eski Şiirimizin Kuş Dilli Şairleri”, Türk Edebiyatı, 375 (2005), 45-48.

 

15. Köksal, M. F., “Yanıltıcı Mahlaslar yahut İbn-i Kemâl’in Ettikleri”, Türk Edebiyatı, 376 (2004), 21-24.

 

16.Köksal, M. F., “Metin Tenkidi Usulü Açısından İbn-i Kemâl Divanı”, Berceste, 39 (2005), 9-14.

 

17. Köksal, M. F., “Ahilik Yeni Dünya Düzenine Neler Söyler?”, Dünden Bugüne Vakıflar, 3 (2005), 25-27.

 

18. Köksal, M. F., “Klâsik Şiirimiz: Batılılaşma Maceramızın Şamar Oğlanı”, Berceste, 45 (2006), 8-11.

 

19. Köksal, M. F., “Bir Ahmed Remzi Dede Muhibbi: Osman Fevzi Olcay ve Mecmuası”, Erciyes, 339 (2006), 21-24.

 

20.Köksal, M. F., “Malum Çığlıkların Meçhul Şairleri”, Türk Edebiyatı, 391 (2006), 58-61.

 

21. Köksal, M. F., “Nâilî’nin Bir Gazelini Şerh”, Edebiyat Otağı, 10 (2006), 13-18.

 

22. Köksal, M. F., “Güpgüpzâde Ömer Avnî’nin Terceme-i Hâl-i İbrâhîm Tennûrî’si”, Erciyes, 346 (2006), 27-29.

 

23. Köksal, M. F., “Soruşturma: Divan Edebiyatı”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (Divan Edebiyatı Özel Sayısı), 77-78 (2006), 100-104.

 

24. Köksal, M. F., “Osmanlı’da Nevruz ve Nevruz Âdetleri veya Türk’ün Yitik Malı: Nevruz”, Paralel, 2 (2007), 20-22.

 

25. Köksal, M. F., “Mutasavvıf Şair Sâdıkî’nin Bir Mersiyesi”, Erciyes, 381 (2009), 16.

 

26. Köksal, M. F., “İbrâhîm Tennûrî’nin Divanı veya Gülşen-i Niyâz Adlı Bir Eseri Var mıdır?”, Erciyes, 382 (2009), 13-16.

 

27. Köksal, M. F., “Deneysel Edebiyatın Zirvesi: Ses Âteş, Sûret Âteş, Anlam Âteş”, Berceste, 97 (2010), 2-8.

 

28. Köksal, M. F., “ ‘Divan Şiiri ve Poetika’ya Dair Bazı Düşünceler”, Berceste, 119 (2012), 41-46.

 

29. Köksal, M. F., “Kayserili Şeyh Hüdayi Baba ve Dîvânı“, Türk Ocağı Dergisi, Yıl: 12, 125 Kayseri, (2012),  19-23.

 

34. Köksal, M. F., “Mevlid Edebiyatımızın ‘En’leri, ‘İlk’leri ve ‘Tek’leri”, Keşkül, 26 (2013 Bahar),  106-112.

 

7.8. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan metni basılmamış bildiriler:

1. Köksal, M. F., “Son Asır Divan Şairlerinden Kilisli Sağır-zâde Lütfullah Hâzım ve Divançesi”, Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil, Edebiyat) Sempozyumu, 11-13 Nisan 2007, Gaziantep.

2. Köksal, M. F., “Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi’nin (MESTAP) Bugünkü Durumu”, Mecmua Sempozyumu, Institut für Orientalistik der Universitat Wien, 2-4 Kasım 2012, Viyana, Avusturya.

3. Köksal, M. F., “Otman Baba Menâkıbnâmesi’nde Sarı Saltuk”, Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 6-10 Kasım 2013, Köstence, Romanya.

7.9. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan metni basılmamış bildiriler:

1. Köksal, M. F, “Divan Şiirinde Nevruz”, Türk Kültürü’nde Nevruz Paneli, Kırşehir Valiliği, 22 Mart 2004, Kırşehir.

 

2. Köksal, M. F., “Yoldan Sapan Devlet Ricaline Karşı Faziletli Bir Osmanlı Aydınının Çığlığı”, Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, Kırıkkale Üniv., 10-11 Aralık 2004, Kırıkkale.

3. Köksal, M. F., “Eski Harfli Metinlerin Yayımında Karşılaşılan Problemler”, I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-13 Eylül 2006, İstanbul.

4. Köksal, M. F., “Klâsik Türk Şiirinde Anlatı Geleneği”, Destandan Romana Türk Edebiyatında Anlatı Geleneği Paneli, 2 Nisan 2010, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke - KKTC.

5. Köksal, M. F., “Mecmua Mecmualarının ve Cönklerin Muhtevalarının Tespiti İçin Yapılacak Akademik Çalışmalarda Ortak Yaklaşımlar”, Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler Çalıştayı, 30 Haziran 2012, Başkent Öğretmenevi, Ankara.

6. Köksal, M. F., “Şiir Mecmuaları ve Cönklerde Yûnus”, Medeniyetimizin Şafağında Yûnus Emre Sempozyumu, 29-30 Nisan 2015, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

 

7.10. Ansiklopedi maddeleri

 

TDV İSLÂM ANSKLOPEDİSİ’nde yayımlanan maddeler:

 

1.Köksal, M. F., “Mecma’u’n-nezâ’ir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 28, 262-3 (2005).

2.Köksal, M. F., “Münâzara (Türk Edebiyatı)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 31, 467 (2006).

3.Köksal, M. F., “Nazîre (Türk Edebiyatı)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 32, 456-8 (2006)

4.Köksal, M. F., “Riyâzü’n-nukabâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 35, 145-6 (2008).

 

Atatürk Kültür Merkezi TÜRK EDEBİYATI TERİMLER VE KAVRAMLAR ANSİKLOPEDİSİ’nde yayımlanan maddeler:

 

5.Köksal, M. F., Atatürk Kültür Merkezi Türk Edebiyatı Terimler ve Kavramlar Ansiklopedisi (ETKS), “Dik Gelmek”, 2, 164 (2003).

6.Köksal, M. F., “El Oyunu”, ETKS, 2, 344-5 (2003).

7.Köksal, M. F., “İstifham”, ETKS, 3, 419-420 (2004).

8.Köksal, M. F., “Kes Düşmek”, ETKS, 4, 112 (2004).

9.Köksal, M. F., “Nakîza”, ETKS, 4, 483-5 (2004).

10.Köksal, M. F., “Nazîre”, ETKS, 4, 497-500 (2004).

11.Köksal, M. F., “Tazmîn”, (ETKS), 6, 59-61 (2006).

12. Köksal, M. F., “Tecâhül-i Ârif”, ETKS 6, 62-64 (2006).

 

Atatürk Kültür Merkezi TÜRK DÜNYASI EDEBİYATÇILAR YAZARLAR VE ŞAİRLER ANSİKLOPEDİSİ’nde yayımlanan maddeler:

 

13. Köksal, M. F., “Akyürek, Ahmed Remzi”, Atatürk Kültür Merkezi Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi (TDEYŞA), 1, 297-299 (2002).

14. Köksal, M. F., “Belîğ”, TDEYŞA, 2, 223 (2002).

15. Köksal, M. F., “Dâ’î”, TDEYŞA, 3, 100-101 (2002).

16. Köksal, M. F., “Dânişî”, TDEYŞA, 3, 109 (2002).

17. Köksal, M. F., “Dârî”, TDEYŞA, 3, 112 (2002).

18. Köksal, M. F., “Derdî”, TDEYŞA, 3, 148 (2002).

19. Köksal, M. F. – F. Hançerlioğlu-Kılıç, “Derûnî, TDEYŞA, 3, 152 (2002).

20. Köksal, M. F., “Du’âyî”, TDEYŞA, 3, 204 (2002).

21. Köksal, M. F., “Emânî”, TDEYŞA, 3, 316 (2002).

22. Köksal, M. F., “Emîrî”, TDEYŞA, 3, 331-2 (2002).

23. Köksal, M. F., “Enverî”, TDEYŞA, 3, 350-1 (2002).

24. Köksal, M. F., “Enverî”, TDEYŞA, 3, 351 (2002).

25. Köksal, M. F., “Esîrî”, TDEYŞA, 3, 438-9 (2002).

26. Köksal, M. F., M. Yüksel, “Fahrî”, TDEYŞA, 4, 3-4 (2004).

27. Köksal, M. F., “Fârisî”, TDEYŞA, 4, 20 (2004).

28. Köksal, M. F., “Fehmî”, TDEYŞA, 4, 35-6 (2004).

29. Köksal, M. F., “Fenâ’î”, TDEYŞA, 4, 40 (2004).

30. Köksal, M. F., “Ferdî”, TDEYŞA, 4, 43-4 (2004).

31. Köksal, M. F., “Ferîdî”, TDEYŞA, 4, 48 (2004).

32. Köksal, M. F., “Feyzî”, TDEYŞA, 4, 62 (2004).

33. Köksal, M. F., “Firâkî”, TDEYŞA, 4, 81-82 (2004).

34. Köksal, M. F., “Fürûğî”, TDEYŞA, 4, 97 (2004).

35. Köksal, M. F., “Gaffâr”, TDEYŞA, 4, 102 (2004).

36. Köksal, M. F., “Gaffârî”, TDEYŞA, 4, 103 (2004).

37. Köksal, M. F., “Gamî”, TDEYŞA, 4, 115-6 (2004).

38. Köksal, M. F., “Gülâbî”, TDEYŞA, 4, 240-1 (2004).

39. Köksal, M. F., “Günâhî”, TDEYŞA, 4, 259 (2004).

40. Köksal, M. F., “Hafî”, TDEYŞA, 4, 336-7 (2004).

41. Köksal, M. F., “Halvetî”, TDEYŞA, 4, 375 (2004).

42. Köksal, M. F., “Hasbî”, TDEYŞA, 4, 407 (2004).

43. Köksal, M. F., “Hassân”, TDEYŞA, 4, 411 (2004).

44. Köksal, M. F., “Hâşimî”, TDEYŞA, 4, 414 (2004).

45. Köksal, M. F., “Hâverî-i Acem”, TDEYŞA, 4, 427 (2004).

46. Köksal, M. F., “Hâverî-i Kadîm”, TDEYŞA, 4, 427-8 (2004).

47. Köksal, M. F., “Hayâlî”, TDEYŞA, 4, 428-9 (2004).

48. Köksal, M. F., “Hayrî”, TDEYŞA, 4, 440-1 (2004).

49. Köksal, M. F., “Hekîmoğlu ”, TDEYŞA, 5, 3 (2004).

50. Köksal, M. F., “Hıtâbî, TDEYŞA, 5, 29-30 (2004).

51. Köksal, M. F., R. Canım, TDEYŞA, 5, “Hızrî 5 32-3 (2004).

52. Köksal, M. F., R. Canım, TDEYŞA, 5, “Hızrî 5 33 (2004).

53. Köksal, M. F., “Hicrî”, TDEYŞA, 5, 35 (2004).

54. Köksal, M. F., “Hilmî”, TDEYŞA, 5, 44-5 (2004).

55. Köksal, M. F., “Hilmî Paşa”, TDEYŞA, 5, 48 (2004).

56. Köksal, M. F., “Huldî”, TDEYŞA, 5, 65 (2004).

57. Köksal, M. F., B. Kemikli, “İsmet”, TDEYŞA, 5, 235 (2004).

58. Köksal, M. F., “İzârî”, TDEYŞA, 5, 248-9 (2004).

59. Köksal, M. F., “İzzet Paşa”, TDEYŞA, 5, 262-3 (2004).

60. Köksal, M. F., “Kâbilî”, TDEYŞA, 5, 275 (2004).

61. Köksal, M. F., “Kâdî”, TDEYŞA, 5, 278 (2004).

62. Köksal, M. F., “Kadrî”, TDEYŞA, 5, 286 (2004).

63. Köksal, M. F., “Kâsım”, TDEYŞA, 5, 390 (2004).

64. Köksal, M. F., “Kebîrî”, TDEYŞA, 5, 431 (2004).

65. Köksal, M. F., “Kemâl”, TDEYŞA, 5, 439 (2004).

66. Köksal, M. F., “Kerîmî”, TDEYŞA, 5, 453 (2004).

67. Köksal, M. F., “Keşfî”, TDEYŞA, 5, 471 (2004).

68. Köksal, M. F., “Kirâmî”, TDEYŞA,6, 27 ( q)

69. Köksal, M. F., “La’lî”, TDEYŞA,6, 155-6 (2006).

70. Köksal, M. F., “Livâyî”, TDEYŞA,6, 169 (2006).

71. Köksal, M. F., “Mahmûdî”, TDEYŞA,6, 196 (2006).

72. Köksal, M. F., “Mehmed” (Manastırlı), TDEYŞA,6, 252 (2006).

74. Köksal, M. F., “Mîrek”, TDEYŞA,6, 363-4 (2006).

74. Köksal, M. F., “Mîrî”, TDEYŞA,6, 364-5 (2006).

75. Köksal, M. F., “Muhîtî”, TDEYŞA,6, 413 (2006).

76. Köksal, M. F., “Muîdî”, TDEYŞA,6, 423 (2006).

77. Köksal, M. F., “Münîr”, TDEYŞA,6, 471-2 (2006).

78. Köksal, M. F., “Nâmî”, TDEYŞA,6, 521 (2006).

79. Köksal, M. F., “Nâmûsî”, TDEYŞA,6, 523 (2006).

80. Köksal, M. F., “Nasîbî”, TDEYŞA,6, 534-5 (2006).

81. Köksal, M. F., “Nasûhî”, TDEYŞA,6, 539 (2006).

82. Köksal, M. F., “Na’tî”, TDEYŞA,6, 543 (2006).

83. Köksal, M. F., “Nesîb”, TDEYŞA,6, 589-90 (2006).

84. Köksal, M. F., “Neşâtî”, TDEYŞA,6, 597 (2006).

85. Köksal, M. F., “Nevhî”, TDEYŞA,6, 603 (2006).

86. Köksal, M. F., “Nigâhî”, TDEYŞA,6, 613 (2006).

87. Köksal, M. F., “Nihâlî”, TDEYŞA,6, 619-20 (2006).

88. Köksal, M. F., “Nikâbî”, TDEYŞA,6, 622-3 (2006).

89. Köksal, M. F., “Nûşî”, TDEYŞA,6, 665 (2006).

90. Köksal, M. F., “Osmân”, TDEYŞA,7, 63-4 (2007).

91. Köksal, M. F., “Ömer b. Mezîd”, TDEYŞA,7,96 (2007).

92. Köksal, M. F., “Penâhî”, TDEYŞA,7,233 (2007).

93. Köksal, M. F., “Rahîkî”, TDEYŞA,7,269-70 (2007).

94. Köksal, M. F., “Refîkî”, TDEYŞA,7, 312-3 (2007).

95. Köksal, M. F., “Remzî”, TDEYŞA,7, ”, 319 (2007).

96. Köksal, M. F., “Remzî-i Âmidî”, TDEYŞA,7, 322 (2007).

97. Köksal, M. F., “Resmî”, TDEYŞA,7, 323 (2007).

98. Köksal, M. F., “Reşîd”, TDEYŞA,7, 330 (2007).

99. Köksal, M. F., “Rezmî”, TDEYŞA,7, 340 (2007).

100. Köksal, M. F., “Rıfkî”, TDEYŞA,7, 342 (2007).

101. Köksal, M. F., “Rızâî”, TDEYŞA,7, 350-1 (2007).

102. Köksal, M. F., “Riyâzî”, TDEYŞA,7, 358-9 (2007).

103. Köksal, M. F., “Rûhî”, TDEYŞA,7, 363 (2007).

104. Köksal, M. F., “Sâatî”, TDEYŞA,7, 386 (2007).

105. Köksal, M. F., “Sabûhî”, TDEYŞA,7, 398 (2007).

106. Köksal, M. F., “Safâyî”, TDEYŞA,7, 424 (2007).

107. Köksal, M. F., “Safhî”, TDEYŞA,7, 426 (2007).

108. Köksal, M. F., “Safî”, TDEYŞA,7, 426 (2007).

109. Köksal, M. F., “Sâlih”, TDEYŞA,7, 468-70 (2007).

110. Köksal, M. F., “Sâlikî”, TDEYŞA,7, 473 (2007).

111. Köksal, M. F., “Sarrâfî”, TDEYŞA,7, 511 (2007).

112. Köksal, M. F., “Sa’yî”, TDEYŞA,7, 528 (2007).

113. Köksal, M. F., “Sehâbî-i Acem”, TDEYŞA,7, 541 (2007).

114. Köksal, M. F., “Selîkî”, TDEYŞA,7, 551 (2007).

115. Köksal, M. F., “Sevdâyî”, TDEYŞA,7, 572-3 (2007).

116. Köksal, M. F., “Seyfî”, TDEYŞA,7, 583 (2007).

117. Köksal, M. F., “Seyfi”, TDEYŞA,7, 584 (2007).

118. Köksal, M. F., “Seyyid”, TDEYŞA,7, 590 (2007).

119. Köksal, M. F., “Sezâî”, TDEYŞA,7, 593 (2007).

120. Köksal, M. F., “Sinân”, TDEYŞA,7, 615 (2007).

121. Köksal, M. F., “Subhî”, TDEYŞA,7, 636-7 (2007).

122. Köksal, M. F., “Sun’î”, TDEYŞA,7, 647-8 (2007).

123. Köksal, M. F., “Sûzenî”, TDEYŞA,7, 651 (2007).

124. Köksal, M. F., “Sücûdî”, TDEYŞA,7, 653-4 (2007).

125. Köksal, M. F., “Sühâyî”, TDEYŞA,7, 654 (2007).

126. Köksal, M. F., “Süheylî”, TDEYŞA,7, 654 (2007).

127. Köksal, M. F., “Sürûrî-i Acem”, TDEYŞA,7, 676-7 (2007).

128. Köksal, M. F., “Süvârî”, TDEYŞA,7, 677 (2007).

129. Köksal, M. F., “Şâhidî”, TDEYŞA,8, 13 (2007).

130. Köksal, M. F., “Şâmî”, TDEYŞA,8, 32 (2007).

131. Köksal, M. F., “Şâmî-i Kâtib”, TDEYŞA,8, 32 (2007).

132. Köksal, M. F., “Şâver”, TDEYŞA,8, 43 (2007).

133. Köksal, M. F., “Şehîdî”, TDEYŞA,8, 50 (2007).

134. Köksal, M. F., “Şemsî”, TDEYŞA,8, 68 (2007).

136. Köksal, M. F., “Şerîf”, TDEYŞA,8, 86 (2007).

137. Köksal, M. F., “Şerîfî”, ”, TDEYŞA,8, 88 (2007).

138. Köksal, M. F., “Şevkî”, TDEYŞA,8, 95-6 (2007).

139. Köksal, M. F., “Şeyhî”, TDEYŞA,8, 102 (2007).

140. Köksal, M. F., “Şifâî”, TDEYŞA,8, 111 (2007).

141. Köksal, M. F., “Şîrî”, TDEYŞA,8, 119 (2007).

142. Köksal, M. F., “Tahsîn”, TDEYŞA,8, 148-9 (2007).

143. Köksal, M. F., “Tal’atî”, TDEYŞA,8, 164 (2007).

144. Köksal, M. F., “Tâliî”, TDEYŞA,8, 169-70 (2007).

145. Köksal, M. F., “Temennâyî”, TDEYŞA,8, 244 (2007).

146. Köksal, M. F., “Ulûmî”, TDEYŞA,8, 404 (2007).

147. Köksal, M. F., “Ünsî”, TDEYŞA,8, 471 (2007).

148. Köksal, M. F., “Vahdî”, TDEYŞA,8, 484 (2007).

149. Köksal, M. F., “Vahyî”, TDEYŞA,8, 450 (2007).

150. Köksal, M. F., “Vâlî”, TDEYŞA,8, 495 (2007).

151. Köksal, M. F., “Vâlî”, TDEYŞA,8, 495 (2007).

152. Köksal, M. F., “Vâlî”, TDEYŞA,8, 496 (2007).

153. Köksal, M. F., “Vechî”, TDEYŞA,8, 515 (2007).

154. Köksal, M. F., “Vesîlî”, TDEYŞA,8, 531 (2007).

155. Köksal, M. F., “Visâlî”, TDEYŞA,8, 537 (2007).

156. Köksal, M. F., “Yakînî”, TDEYŞA,8, 553 (2007).

157. Köksal, M. F., “Yetîm”, TDEYŞA,8, 617-8 (2007).

158. Köksal, M. F., “Yetîmî”, TDEYŞA,8, 619 (2007).

159. Köksal, M. F., “Yûsuf-ı Sîne-çâk”, TDEYŞA, 8, 668-9 (2007).

160. Köksal, M. F., “Zârî”, TDEYŞA,8, 705 (2007).

161. Köksal, M. F., “Zecrî”, TDEYŞA,8, 714 (2007).

162. Köksal, M. F., “Zülâlî”, TDEYŞA,8, 755 (2007).

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AHİLİK ANsİKLOPEDİSİ’nde yayımlanan maddeler:

163. Köksal, M. F., “Ahi İcazetnameleri”, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 113-114.

164. Köksal, M. F., “Helva”, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 456-457.

165. Köksal, M. F., “Şecerenameler, Ahilik Ansiklopedisi, C.2, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 257-259.

 

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ’nde  (TEİS) yayımlanan maddeler:

web site adres: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/

166. Köksal, M. F., “Abdî, Abdülvehhâb es-Sâbûnî, Abdülvehhâb Hemedânî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1016

167. Köksal, M. F., “Âfitâbî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=304

168. Köksal, M. F., “Ahdî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=736

169. Köksal, M. F., “Âhî, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmend”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=716

170. Köksal, M. F., “Ârif”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=717

171. Köksal, M. F., “Ârifî, Hüseyin Çelebi”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=395

172. Köksal, M. F., “Âşık Paşa, Âşık”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6411

173. Köksal, M. F., “Aşkî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=387

174. Köksal, M. F., “Âzâd, Âzâdî Bey”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=305

175. Köksal, M. F., “Bahârî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=386

176. Köksal, M. F., “Bahreddîn/Bahrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5602

177. Köksal, M. F., “Basîrî, Acem, Alaca”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=385

178. Köksal, M. F., “Belîğ, Mehmed (Abdullâh)”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=515

179. Köksal, M. F., “Ca’fer, Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=803

180. Köksal, M. F., “Ca'ferî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=384

181. Köksal, M. F., “Câmî / Vahîdî, Hâcı Hasan-zâde Muhyiddîn Mehmed”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1015

182. Köksal, M. F., “Câmî, Câmî-i Emîn”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=751

183. Köksal, M. F.,  “Cebrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=383

184. Köksal, M. F., “Celâleddîn”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1361

185. Köksal, M. F., “Cihâdî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=382

186. Köksal, M. F., “Cihânî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=381

187. Köksal, M. F., “Civanî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=380

188. Köksal, M. F., “Cüllâbî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5287

189. Köksal, M. F., “Dâ’î”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=747

190. Köksal, M. F., “Dârî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=379

191. Köksal, M. F., “Dem'î”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1010

192. Köksal, M. F., “Derdî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=378

193. Köksal, M. F., “Derûnî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=377

194. Köksal, M. F., “Derviş Ahmed (Devriş Ahmed)”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1227

195. Köksal, M. F., “Derviş Osman”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=852

196. Köksal, M. F., “Du’âyî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=748

197. Köksal, M. F., “Ecrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=362

198. Köksal, M. F., “Ekmelî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=750

199. Köksal, M. F., “Elvân Çelebi”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=828

200. Köksal, M. F., “Emânî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=361

201. Köksal, M. F., “Enver”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1322

202. Köksal, M. F., “Enverî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=360

203. Köksal, M. F., “Esîrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=358

204. Köksal, M. F., “Ezherî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=752

205. Köksal, M. F., “Fahrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=357

206. Köksal, M. F., “Fâiz/ Safhî, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendi”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7570

207. Köksal, M. F., “Fakîrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1019

208. Köksal, M. F., “Fârisî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1009

209. Köksal, M. F., “Fasîhî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=354

210. Köksal, M. F., “Fehmî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=353

211. Köksal, M. F., “Fehmî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=355

212. Köksal, M. F., “Fehmî, Canbâz”, TEİS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=356

213. Köksal, M. F., “Fenâyî, Fenâyî Çelebi”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=753

214. Köksal, M. F., “Ferdî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=376

215. Köksal, M. F., “Ferîdî, Haraccı Hüsâm”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1451

216. Köksal, M. F., “Feyzî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1020

217. Köksal, M. F., “Feyzî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1319

218. Köksal, M. F., “Figânî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5422

219. Köksal, M. F., “Firâkî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=375

220. Köksal, M. F., “Fürûğî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=374

221. Köksal, M. F., “Gaffâr / Gaffârî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=373

222. Köksal, M. F., “Gâlib, Çivici-zâde”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1371

223. Köksal, M. F., “Gamî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=841

224. Köksal, M. F., “Garîbî, Garîb, Karîb”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=779

225. Köksal, M. F., “Gedâyî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=372

226. Köksal, M. F., “Gencî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5437

227. Köksal, M. F., “Gülâbî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=371

228. Köksal, M. F., “Gülşehrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=742

229. Köksal, M. F., “Günâhî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=370

230. Köksal, M. F., “Gurbî, Ahmed”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=516

231. Köksal, M. F., “Haddâdî, Ali Efendi”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=517

232. Köksal, M. F., “Hadîdî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=369

233. Köksal, M. F., “Hafî (Huffî/Haffî/Hufî ?)”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=775

234. Köksal, M. F., “Halvetî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=755

235. Köksal, M. F., “Hasan”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=757

236. Köksal, M. F., “Hasbî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=368

237. Köksal, M. F., “Hâşimî, Hâşimî-i Acem”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=774 

238. Köksal, M. F., “Hassân”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=834

239. Köksal, M. F., “Hâverî, Acem”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=465

240. Köksal, M. F., “Hayâlî, Abdulkerîm-zâde”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=367

241. Köksal, M. F., “Hayâlî, Dervîş Hayâlî, Çelebi-zâde Dervîş Mehmed Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5432

242. Köksal, M. F., “Haydar”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=366

243. Köksal, M. F., “Haydar, Haydar Çelebi, Haydar-ı Cem”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=770

244. Köksal, M. F., “Hayret”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5258

245. Köksal, M. F., “Hayrî, Süleymân Hayrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=568

246. Köksal, M. F, “Hekîmoğlu, Hekîmün oğlı, İbn Hekîm”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=756

247. Köksal, M. F, “Helâkî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=365

248. Köksal, M. F, “Hicâbî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=364

249. Köksal, M. F, “Hicrî, Kara Çelebi”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=363

250. Köksal, M. F, “Hidayet Çelebi”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5329

250. Köksal, M. F, “Hilâlî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5289

251. Köksal, M. F, “Hilmî (Ali Nisârîzâde)”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1295

252. Köksal, M. F, “Hilmî, Dinibütün Mustafâ Hilmî Paşa”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=495

253. Köksal, M. F, “Hilmî, Feyzî-zâde Hilmî Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=493

254. Köksal, M. F, “Hisârî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1294

255. Köksal, M. F, “Hitâbî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=468

256. Köksal, M. F, “Hızrî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=785

257. Köksal, M. F, “Hızrî, Buhârî, Hızır Bey”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=487

258. Köksal, M. F, “Huldî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=467

259. Köksal, M. F, “Hüsnî, Abdullâh”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1413

260. Köksal, M. F, “İbrâhîm, İbrâhîm Bey”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=801

261. Köksal, M. F, “İbrâhîm Tennûrî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1308

262. Köksal, M. F, “İsmet, Mehmed Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=518

263. Köksal, M. F, “İzârî, Mollâ İzârî, Kâsım Çelebi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=771

264. Köksal, M. F, “İzzet, Mütercim İzzet Paşa”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=496

265. Köksal, M. F, “Kâbilî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=456

266. Köksal, M. F, “Kâdî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=455

267. Köksal, M. F, “Kâdirî, Îsâ Fakîhoğlu”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=769

268. Köksal, M. F, “Kadrî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=454

269. Köksal, M. F, “Kadrî, Zeynîzâde”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1285

270. Köksal, M. F, “Kâilî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=457

271. Köksal, M. F, “Kâmî, Edirneli”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=453

272. Köksal, M. F, “Kâmî, Yahya Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1056

273. Köksal, M. F, “Karaca Paşa”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=452

274. Köksal, M. F, “Kâsım”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=589

275. Köksal, M. F, “Kâtibî, Seydi Ali Çelebi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=451

276. Köksal, M. F, “Kebîrî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=768

277. Köksal, M. F, “Kenzî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=807

278. Köksal, M. F, “Kerîmî, Abdülkerîm”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=777

279. Köksal, M. F, “Kevserî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=450

280. Köksal, M. F, “Kirâmî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=449

281. Köksal, M. F, “Kıyâsî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=448

282. Köksal, M. F, “Köylüce, Köylice, Köyli”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=586

283. Köksal, M. F, “La’lî”, TEİS,  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=445

284. Köksal, M. F, “La’lî, Kayserili”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=447

285. Köksal, M. F., Le’âlî (Müte’accem)”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=800

286. Köksal, M. F., “Lebîb, Necîb-zâde Ahmed”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1293

287. Köksal, M. F., “Likâyî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=767

288. Köksal, M. F., “Livayî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=444

289. Köksal, M. F., ‘‘Lutfî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=808

290. Köksal, M. F., “Lutfî, Sağır-zâde”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=494

291. Köksal, M. F., “Mahmûdî”,  TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=765

292. Köksal, M. F., “Mâtemî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=441

293. Köksal, M. F., “Mehdi”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=763

294. Köksal, M. F., “Mehmet Silahdâr Seyyid Mehmet Paşa”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7572

295. Köksal, M. F., “Melîhî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=766

296. Köksal, M. F., “Merkez-zâde Selçuk”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1323

297. Köksal, M. F., “Mestî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=754

298. Köksal, M. F., “Mes’ud”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1321

299. Köksal, M. F., “Meylî Kumsı –zade”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=438

300. Köksal, M. F., “Mîrek (Emîrek, Mîrekî),” TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=437

301. Köksal, M. F., “Mîrî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&etay=436

302. Köksal, M. F., “Mîrza Mâhdûm”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=434

303. Köksal, M. F., “Muhîtî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1405

304. Köksal, M. F., “Muhtâr”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1320

305. Köksal, M. F., “Muîdî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1406

306. Köksal, M. F., “Mukbil”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=587

307. Köksal, M. F., “Mü’min”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=427

308. Köksal, M. F., “Münîr”TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=428

309. Köksal, M. F., “Nâil”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1324

310. Köksal, M. F., “Nâmî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=320

311. Köksal, M. F., “Nâmûsî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=582

312. Köksal, M. F., “Nasîbî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=588
313. Köksal, M. F., “Nâsır”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=322

314. Köksal, M. F., “Nasûhî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=458

315. Köksal, M. F., “Na’tî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=764

316. Köksal, M. F., “Nâ’zımî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=804

317. Köksal, M. F., “Nazmî, Saraylı, ”TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=459

318. Köksal, M. F., “Nehârî (Rumelili)”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=460

319. Köksal, M. F., “Neşâtî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=462

320. Köksal, M. F., “Nesîb Uşşâkîzâde”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=519

321. Köksal, M. F., “Nevâlî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=461

322. Köksal, M. F., “Nigâhî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=464

323. Köksal, M. F., “Nihânî (Kadı)”, TEİS,

http://www. turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=463

324. Köksal, M. F., “Nikâbî”, TEİS,

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=388

325. Köksal, M. F., ”Nişânî, Karamanî Mehmed Paşa”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=732

326. Köksal, M. F., ”Niyâzî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=389

327. Köksal, M. F., ”Nûhî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=323

328. Köksal, M. F., ”Nûşî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=324

329. Köksal, M. F., ”Nutkî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1407

330. Köksal, M. F., ”Ömer, Ömer bin Mezîd”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=306

331. Köksal, M. F., ”Özrî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=396

332. Köksal, M. F., ”Pelâsî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=805

333. Köksal, M. F., ”Penâhî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=325

334. Köksal, M. F., ”Râcî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=330

335. Köksal, M. F., ”Rahîkî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=329

336. Köksal, M. F., ”Rahmânî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=328

337. Köksal, M. F., ”Râşid, Mehmed Râşid Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1012

338. Köksal, M. F., ”Râsih”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1402

339. Köksal, M. F., ”Recâ’î”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=584

340. Köksal, M. F., ”Refîk (15. yy)”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=806

341. Köksal, M. F., “Refîk (16. yy)”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1018

342. Köksal, M. F., “Refîk (18. yy)”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1292

343. Köksal, M. F., “Refîkî””, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=327

344. Köksal, M. F., “Remzî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=326

345. Köksal, M. F., “Remzî,  Mehmed”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1412

346. Köksal, M. F., “Remzî-i Âmidî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=321

347. Köksal, M. F., “Reşîd, Ahmed Reşîd Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=284

348. Köksal, M. F., “Resmî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=583

349. Köksal, M. F., “Revânî/Zaîm”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1017

350. Köksal, M. F., “Rezmî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=832

351. Köksal, M. F., “Rıfkî (Bahâüddînzâde)”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5130

352. Köksal, M. F., “Rıfkî, Bahâüddinzâde Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1058

353. Köksal, M. F., “Riyâzî, Memi Şâh”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=332

354. Köksal, M. F., “Rızâyî, Baba Çelebi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=331

355. Köksal, M. F., “Rûhî (Müftî-zâde)”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=809

356. Köksal, M. F., “Rüşdî, Antakyalı”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5324

357. Köksal, M. F., “Rûzî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1325

358. Köksal, M. F., “Sâatî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=338

359. Köksal, M. F., “Sabûhî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4854

360. Köksal, M. F., “Sa’dî, Cem Sa’dî’si, Sa’dullâh”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=580

361. Köksal, M. F., “Sadıkî, Baba Sâdıkî”, Mustafa, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1401

362. Köksal, M. F., “Safâyî/Sıfâtî, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=337

363. Köksal, M. F., “Safhî, Seyyid Mehmed Fâ'iz Efendi, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=262

364. Köksal, M. F., “Safî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=579

365. Köksal, M. F., “Şâhidî, ibrâhîm”, TEİS,    http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=298

366. Köksal, M. F., “Sâkî, Alî, Baldırzâde, Baldıroğlu”, TEİS,    http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=581

367. Köksal, M. F., “Sâlih Çelebi, Celâl-zâde”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1021

368. Köksal, M. F., “Sâlim, Mehmed”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1291

369. Köksal, M. F., “Şâmî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1163

370. Köksal, M. F., “Şâmî, “Şâmlıoğlu Mustafâ Bey”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=799

371. Köksal, M. F., “Sarrâfî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=336

372. Köksal, M. F., “Şâvur/Şâver”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=401

373. Köksal, M. F., “Sa’yî, Mustafâ”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=578

374. Köksal, M. F., “Şebâbî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=397

375. Köksal, M. F., “Sehâbî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=392

376. Köksal, M. F., “Şehdî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=398

377. Köksal, M. F., “Şehîdî, Kâsım, “Seyyid Kâsım-ı Niksarî”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=307

378. Köksal, M. F., “Selîkî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=560

379. Köksal, M. F., “Şemsî, Kara Şemsî, Şemseddîn”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=399

380. Köksal, M. F., “Şerîfî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=300

381. Köksal, M. F., “Sevdâyî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=391

382. Köksal, M. F., “Şevket, “Şevket Bilâlî”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6360

383. Köksal, M. F., “Şevkî, Yûsuf”, TEİS,  http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=299

384. Köksal, M. F., “Seyfî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=585

385. Köksal, M. F., “Seyfî,  Osmân Bey”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=286

386. Köksal, M. F., “Şeyhî, Gavrem-zâde”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1353

387. Köksal, M. F., “Şeyhî, “Seyyid Mehmed Efendi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1137

388. Köksal, M. F., “Seyyid”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=829

389. Köksal, M. F., “Sezâyî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=335

390. Köksal, M. F., “Şifâyî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=400

391. Köksal, M. F., “Sinân”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=575

392. Köksal, M. F., “Sinânî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=334

393. Köksal, M. F., “Sirâcî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=833

394. Köksal, M. F., “Şîrî, Hersek-zâde”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=402

395. Köksal, M. F., “Subhî, Hekîm-zâde”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=333

396. Köksal, M. F., “Sücûdî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=340

397. Köksal, M. F., “Sühâyî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=796

398. Köksal, M. F., “Süheylî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=795

399. Köksal, M. F., “Sun’î”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=390

400. Köksal, M. F., “Sürûrî/Surûrî, Sürûrî-i Acem, Sürûrî-i Şarkî”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=574

401. Köksal, M. F., “Şu’ûrî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=798

402. Köksal, M. F., “Süvârî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=341

403. Köksal, M. F., “Sûzenî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=339

404. Köksal, M. F., “Tâcî, Tâcî Bey, Mîr Tâcî”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=577

405. Köksal, M. F., “Tahsîn”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=285

406. Köksal, M. F., “Tal’atî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=797

407. Köksal, M. F., “Tâli’î”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1096

408. Köksal, M. F., “Tarîkî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=576

409. Köksal, M. F., “Temennâyî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6570

410. Köksal, M. F., “Ulûmî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=352

411. Köksal, M. F., “Vahdî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=342

412. Köksal, M. F., “Vahyî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=343

413. Köksal, M. F., “Vâlî (İstanbullu)”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=347

414. Köksal, M. F., “Vâlî (Yenipazarlı)”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=346

415. Köksal, M. F., “Vasfî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=301

416. Köksal, M. F., “Vasfî, Ahmed Vasfî”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=566

417. Köksal, M. F., “Vechî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=344

418. Köksal, M. F., “Vehbî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1318

419. Köksal, M. F., “Vesîlî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=831

420. Köksal, M. F., “Visâlî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=345

421. Köksal, M. F., “Yâdî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=830

422. Köksal, M. F., “Yetîmî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=348

423. Köksal, M. F., “Yûsuf, “Sinân Çelebi”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=359

424. Köksal, M. F., “Yûsuf (Sîneçâk)”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=349

425. Köksal, M. F., “Za’îf, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlu”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5977

426. Köksal, M. F., “Zârî, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâde”, TEİS,http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=302

427. Köksal, M. F., “Zâtî, Zâtî-i Hallâc”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=303

428. Köksal, M. F., “Zebânî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=350

429. Köksal, M. F., “Zecrî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=351

430. Köksal, M. F., “Zemînî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=393

431. Köksal, M. F., “Zeynî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=237

432. Köksal, M. F., “Zihnî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1317

433. Köksal, M. F., “Zuhûrî, acem”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1162

434. Köksal, M. F., “Zülâlî”, TEİS, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=394

 8. İdari Görevler :

Bölüm Başkanlığı  

Gazi Üniversitesi                Türk Dili ve Edebiyatı Böl.              2002-2006

         Ahi Evran Üniversitesi         Türk Dili ve Edebiyatı Böl.              2006-2009

         Amasya Üniversitesi           Türk Dili ve Edebiyatı Böl.              2016-

Müdürlük

Gazi Üniversitesi                Ahilik Kültürünü Araştırma Mer.       2003-2006

Ahi Evran Üniversitesi         Ahilik Kültürünü Araştırma Mer.       2006-2009

Ahi Evran Üniversitesi         Ahilik Kültürünü Araştırma Mer.       2010-2011

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

         Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                         2006-2009

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                         2010-2013

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                         2014-2016

         Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                           2016-

         Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                                   2016-

         Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi                                 2016-2017

Amasya Üniversitesi Sağlık Fakültesi                                     2017-

            Fakülte Kurulu Üyeliği

         Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                         2010-2014

         Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                           2016-

         Enstitü Kurulu Üyeliği

            Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü                          2016-

Senato Üyeliği

Ahi Evran Üniversitesi                                                        2006-2009

Ahi Evran Üniversitesi                                                        2010-2013

Ahi Evran Üniversitesi                                                        2013-2016

Amasya Üniversitesi                                                          2016-

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği

Amasya Üniversitesi                                                          2016-

Dekanlık

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                           2016-

 

9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

10. Ödüller

Türk Edebiyatı Vakfı 1992 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması Jüri Teşvik Ödülü

Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi 2006 Yılı “Eleştiri” Ödülü

Türkiye İlim ve Sanat Eserleri Sahipleri Birliği (İLESAM) 2012 Yılı “Edebî Tenkit” Ödülü

TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016

Turkish Studies Dergisi Yılın En İyi Sözlü Sunumu Ödülü - 2017

 

11. Son iki yılda verdiği dersler

Osmanlı Türkçesi I-II

Osmanlı Türkçesi III-IV

Eski Türk Edebiyatına Giriş I-II

Araştırma Projesi I-II

Klâsik Şiir İncelemeleri I (Y. Lisans)

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I (Y. Lisans)

Eski Yazı ve Kitabet Bilgisi (Y. Lisans)

Metin Tamiri (Y. Lisans)

Şiir Mecmuaları ve Cönkler (Y. Lisans)

Mensur Eserler (Doktora)

Nazım Türleri ve Şekilleri (Doktora)

Metin Neşri I-II (Doktora)

El Yazması Eserler Kitap ve Katalog Bilgisi (Doktora)

 

12. Bilimsel Toplantı Düzenleme

 

1.Köksal, M. F., I. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve G.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, 12-13 Ekim 2004 Kırşehir. (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

 

2.Köksal, M. F., G.Ü. II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13-14 Ekim 2005 Kırşehir (Düzenleme Kurulu Üyeliği).

 

3.Köksal, M. F., Geleneğin İzinde Edebiyat Sempozyumu, G.Ü. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 28 Nisan 2006 (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

 

4.Köksal, M. F., II. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, 13 Ekim 2006, Kırşehir. (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

 

5. Köksal, M. F., I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi, 8-10 Ekim 2008, Kırşehir (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

 

6. Köksal, M. F., Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler Çalıştayı, 30 Haziran 2012, Başkent Öğretmenevi, Ankara. (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

 

7. Köksal, M. F., Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

 

8. Köksal, M. F., Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2017, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Amasya (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

 

9. Köksal, M. F., Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat), 4-7 Ekim 2017, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Amasya (Düzenleme Kurulu Başkanlığı).

           

 

13. Dergi Yayın / Danışma Kurulu Üyelikleri ve Hakemlikleri

 

          Editörlükler:

          A.E.Ü. Ahilik Araştırmaları Dergisi -AHAD-

          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi –ASOBİD-

          Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi –TÜBAR-

          Yayın/Bilim/Danışma Kurulu Üyelikleri:

          21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

          A.E.Ü. Ahilik Araştırmaları Dergisi –AHAD-

          A.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

          Alevilik Araştırmaları Dergisi

          Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (Journal of Anatolian Cultural Research)

          Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

            Kesit Akademi Dergisi -KAD-

          Littera Turca

          Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

          Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

          The Journal of Academic Social Science -ASOSJOURNAL-

          Tullis Journal /Turkic Language And Literature Surveys

          Turkish Studies (International Periodical for Languages Literature and History of Turkic and Turkish)

          Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi -TÜBAR-

          Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (International Journal of Social Science)

          Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi –TEKE-

 

          Hakemlik:

            A.E.Ü. Ahilik Araştırmaları Dergisi -AHAD-

            A.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

          Akademik Tarih – Tarih Araştırmaları Dergisi

          Alevilik Araştırmaları Dergisi

          Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)

          Aydın Türklük Bilimi Dergisi (İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi)

          BİLİG - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

          Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

          Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

          Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

          Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

          Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

          Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

          ERDEM Dergisi (Atatürk Kültür Merkezi)

          G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

          G.Ü. Türkiyat Dergisi

          İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

          Karadeniz Dergi – Sosyal Bilimler Dergisi

          Kesit Akademi Dergisi –KAD-

          Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

          Littera Turca

          Millî Folklor

          Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

          Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

            Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social SciencesSOBİDER-

          Studies of The Ottoman Domain

          Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

          Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School

          The Journal of Academic Social Science –ASOSJOURNAL-

                The Journal of International Scientific Researches

          Tullis Journal /Turkic Language And Literature Surveys The Journal of Academic Social Science Studies –JASS-

          Turkish Studies (International Periodical for Languages Literature and History of Turkic and Turkish)         

            Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies -TİDSAD-

          Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

          Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi  

          Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (The Journal of International Scientific Researches)

          Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research)

          Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi –TEKE-

                  

 

13. Atıflar (Doktora ve Yüksek Lisans Tezlerinde yapılan atıflara yer verilmemiştir.)

 

1. TEZLERE YAPILAN ATIFLAR

 

Yüksek Lisans Tezi:

Köksal, M. F., Yenipazarlı Vâlî Hüsn ü Dil (İnceleme – Metin – Dizin), Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 1996.

1. Dr. Ahmet Kartal, Klâsik Türk Şiirinde Lâle, Akçağ Yayınları, Ankara 1998. Atıf yeri: s.171 ve Kaynakça.

2. Yrd. Doç. Dr. Hanife Koncu, “Klasik Edebiyatımızda Vali Mahlaslı Şairler ve Vali-i Amidi”, İlmî Araştırmalar, S.9 (2000), s.119-132. Atıf yeri: 24. dipnot.

3. Dr. Ahmet Kartal, Türkçe Mesnevilerin Tertip Özellikleri, Bilig, S. 19, Güz 2, Atıf yeri: Kaynakça.

4. Yrd. D.oç. Dr. Fatma Sabiha Kutlar, “Mesnevî Nazım Şekline Genel Bir Bakış ce Türk Edebiyatında Mesnevi Araştırm Alarıyla İlgili Bir Kaynakça Denemesi”, Türkbilig, (http://www.turkbilig.com/pdf/200001-277.pdf), s. 101-157. Atıf yeri: s. 112.

4. Dr. Menderes Coşkun, “Edebî Sanatların Terim Olarak Divanlardaki Kullanımı Üzerine”, Türkler, s. 701-707. Atıf yeri: 65. dipnot.

5. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Âlî ve Tuhfetü’l-uşşâk Mesnevisi, MEB Yay., Ankara 2003. Atıf yeri: 231. dipnot.

6. Prof. Dr. İskender Pala, “Hüsn ü Dil”, Journal of Turkish Studies, S. 28/I, III (Kaf Dağının Ötesine Varmak, Festschrift in Honor of Günay Kut, Harvard University, 2004. Atıf yeri: s. 285 ve Kaynakça.

7. Dr. Halil Çeltik, Divan Sahibi Rumeli Şairlerinin Şiir Dünyası, MEB Yayınları, Ankara 2009. Atıf yeri: s. 99 ve Kaynakça.

8. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015. Atıf ve yeri: s. 399.

9. Yrd. Doç. Dr. Ömer Özkan, “Tasavvufî Mesnevîlerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif: Sefer / Seyahat”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring 2009, 1755-1778. Atıf yeri: s. 1796 ve Kaynakça.

 

 

 

Doktora Tezi:

Köksal, M. F., Edirneli Nazmî Mecma’u’n-nezâ’ir (İnceleme – Metin), 3 Cilt, Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara, 2001.

1. Dr. Ahmet Kartal, Basîrî ve Türkçe Şiirleri, Bilge Yayınevi, Ankara 2001. Atıf yeri: Kaynakça.

2. Dr. Menderes Coşkun, “Edebî Sanatların Terim Olarak Divanlardaki Kullanımı Üzerine”, Türkler, s. 701-707. Atıf yeri: 56 57, 60 ve 88. dipnotlar.

3. Dr. M. İsen, Dr. M. Macit, Dr. O. Horata, Dr. F. Kılıç, Dr. İ. H. Aksoyak, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002. Atıf yeri: s. 45 ve Kaynakça.

4. Doç. Dr. Ahmet Mermer: “15. Yüzyılda Yazılmış Bilinmeyen Bir Nazire Mecmuası ve Aydınlı Visâlî’nin Bilinmeyen Şiirleri”, Millî Folklor, S. 56 (Kış 2002), s. 75-94. Atıf yeri: 1., 3., 12. ve 14. dipnotlar.

5. Doç. Dr. Ahmet Mermer, XVII. Yüzyıl Dîvân Şairi Vecdî ve Dîvânçesi, MEB Yay., Ankara 2003. Atıf yeri: s.13.

6. Prof. Dr. İsmail Ünver, “Bir Mahlasın Değişik Okunuşları Üzerine”, Türkoloji Dergisi, C, XVI, S.1 (Ankara 2003), s. 9-18. Atıf yeri: 33 ve 48. dipnotlar.

7. Prof. Dr. Cemal Kurnaz, “Osmanlı Şair Okulu”, Journal of Turkish Studies TUBA, 27/II, 2003, s. 403-420. Atıf yeri: Kaynakça.

8. Prof. Dr. İsmail Ünver, “Nakkaş Safî ve Mahlasının Yanlış Okunuşu Üzerine”, Mustafa Canpolat Armağanı, Haz. Aysu Ata - Mehmet Ölmez, Ankara 2003, s. 295-308. Atıf yeri: 24, 45, 61, 72, 81. dipnotlar.

9. Doç. Dr. Ahmet Kartal, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Edebiyatı Tarihi, C.5 Ankara 2004. Atıf yeri: s. 34, 39, 43, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58, 59, 63, 64, 64, 64, 68, 69, 69, 69, 71, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 76, 76, 77, 77, 77, 77, 78, 79, 79, 79, 79, 81, 82, 82, 82, 82, 85 ve 92.

10. Prof. Dr. Ahmet Attila Şentürk - Doç. Dr. Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları,  2. Baskı, İstanbul 2005. Atıf yeri: s. 243.

11. Prof. Dr. Mustafa Uzun, “Mecmua” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.28 (2003), s.265-268. Atıf yeri: Kaynakça.

12. Prof. Dr. Ahmet Mermer, Neslihan Koç Keskin, Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 2005. Atıf yeri: Kaynakça.

13. Ayşe Yıldız, “Mehmet Behçet Yazar’ın ‘Câmi’u’n-nezâ’ir Taraması’ Çalışması ve Bu Çalışmadaki Kelimeler Kadrosu”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 18 (2005), s. 203-232. Atıf yeri: Kaynakça.

14. Dr. Bilge Kaya, “Nazîre Mecmuaları ve Hısâlî’nin Metâli’u’-n-nezâir’i”, Uludağ Üniv. Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, S. 8 (2005/1), s. 47-56. Atıf yeri: s. 49 ve Kaynakça.

15. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler”, Bilig, S. 38 (Yaz 2006), s. 71-91. Atıf yeri: Kaynakça.

16. Prof. Dr. Ahmet Mermer, Türkî-i Basît ve Aydınlı Visâlî’nin Şiirleri, Akçağ Yay., Ankara 2006. Atıf yeri: 14. dipnot.

17. Prof. Dr. Muhsin Macit, “İlk Klasik Dönem (1453-1600) Tarihî, Sosyo-Kültürel Bağlam”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006, C.2. Atıf yeri: s. 24 ve Kaynakça.

18. Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Klasik Öncesi Dönem Anadolu’da Türk Edebiyatının Gelişimi”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006, C.1. Atıf yeri: s. 484.

19. Ömer Zülfe, On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri, Edebiyat Yayınevi, İstanbul 2006. Atıf yeri: Kaynakça.

20. Dr. Halil Çeltik, “Ümmî Şair Enverî’nin Bir Şiirine Nazireler”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 Özel Sayı, s. 97-111. Atıf yeri: Kaynakça.

21. Dr. Ziya Avşar, Revânî Dîvânı, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya 2007. Atıf yeri: s. 99, 100.

22. Dr. Ziya Avşar, Türkî-i Basît – Edirneli Nazmî, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya 2007. Atıf yeri: s. 16.

23. Mustafa Arslan, “XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyî’nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, s. 4/1 (2007), S. 64-86. Atıf yeri: s. 77.

24. Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Osmanlı Şair Okulu, Birleşik Yay., Ankara 2007. Atıf yeri: 4, 7, 88, 206, 207. dipnotlar ve Kaynakça.

25. İncinur Atik Gürbüz, “İlâhîzâde Mehmed Emin Vâsık Efendi ve Edebî Kişiliği”, Turkish Studies İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turcic, V. 2/4 (2007), s. 432-444. Atıf yeri: 40. dipnot ve Kaynakça.

26. Doç. Dr. Fatma Sabiha Kutlar, “Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları ve Türkbilig Dergisi Dizini”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, C.5, S.10 (2007), s. 679-698. Atıf yeri: s. 688.

27. Hakan Taş, Vusûlî –Dîvân (İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin), Gençlik Kitabevi, Konya 2008. Atıf yeri: Kısaltmalar (s. 9) ve Kaynakça.

28. Mehmet Gürbüz, “Hanedandan Bir Şair: Sultanzâde Mehmed Rezmî”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 45 (2008), s. 175-185. Atıf yeri: s. 176 ve Kaynakça.

29. Neslihan Koç Keskin, “Dede Korkud’un Kopuzundan Osmanlı Şiirindeki Aşkın Kopuzuna”, Turkish Studies, V: 3/1 (Winter 2008), s. 72-88. Atıf yeri: 16, 20, 27, 28, 30, 32, 33. dipnotlar.

30. Dr. Üzeyir Aslan, “Mu’îdî’nin Necâtî’ye Nazireleri”, Turkish Studies, V. 4/2 (Winter 2009), s. 29-78. Atıf yeri: Kaynakça.

31. Doç. Dr. Ahmet Kartal, Şiraz’dan İstanbul’a Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, Kriter Yayınları, İstanbul 2009. Atıf yeri: Kaynakça.

32. Mehmet Gürbüz, “Zarif Bir İstanbul Beyefendisi: Safiye Sultanzâde Mehmed Rezmî’nin Dîvânı ve Edebî Kişiliği”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 25 (2009), s. 87-99. Atıf yeri: s. 92 ve Kaynakça.

33. Abdulkadir Erkal, Divan Şiiri Poetikası (17. Yüzyıl), Birleşik Yay., Ankara 2009. Atıf yeri: 67. sayfa ve Kaynakça.

34. Dr. Neslihan Koç Keskin, “Osmanlı Şiirinde Kopuz”, Birinci Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 11-13 Mayıs 2005 Ankara, G.Ü. Türkiyat Araştırmaları Merkezi, Ankara 2010, s. 481-503. Atıf yeri: 5, 13, 14, 16, 18, 19. dipnotlar.

35. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan, “Divan Şiirinde Ortak Mahlas Sorunu ve Kabulî Örneği”, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, S. 53 (2009), s. 55-82. Atıf yeri: 1. dipnot ve Kaynakça.

36. Cemil Cahit Can – Ender Bilar, Edirne Bibliyografyası, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yay. Nu. 94, Edirne 2009. Atıf yeri: s. 286.

37. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan, “Necatî Etkisinin Tespitinde Nazireciliğin Rolü ve Muhyî’nin Necatî’ye Yazdığı Nazireleri”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Anısına”, Kocaeli Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Kocaeli B.B. Yay., Kocaeli 2009, s. 121-131. Atıf yeri: 14. dipnot.

38. Yrd. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Nazire Mecmualarına Göre Necâtî Beğ’in Klâsik Türk Şiirindeki Konumu”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Anısına”, Kocaeli Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Kocaeli B.B. Yay., Kocaeli 2009, s. 466-475. Atıf yeri: s. 469, 470, 471.

39. Yrd. Doç. Dr. Şevkiye Kazan, “Necatî ile Celîlî’nin Gazelleri Arasındaki Benzerlikler Nazire mi, Taklit mi?”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Anısına”, Kocaeli Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Kocaeli B.B. Yay., Kocaeli 2009, s. 507-523. Atıf yeri: 1., s. 508 ile 2, 15, 18, 46, 49, 52, 53. dipnotlar.

40. Prof. Dr. Semih Tezcan, “Divan Şiirinde Türkçe Kaygısı”, Bilig, 54 (Yaz 2010), 255-267. Atıf yeri: 10. dipnot ve Kaynakça.

41. Dr. Hasan Gültekin, “Turup El Bağlayalar Karşına Yârân Saf Saf”, Erdem, S. 56 (2010), s. 69-102. Atıf yeri: 3. dipnot ve Kaynakça.

42. Dr. Hasan Gültekin, “Düzenleyeni Bilinmeyen Bir Nazire Mecmuası: Mecmû’a-i Nezâyir”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27/1 (Haziran 2010), s. 107-122. Atıf yeri: 1, 2, 3, 5 ve 10. dipnotlar, 114 ve 115. sayfalar ve Kaynakça.

43. Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, “Râsih Bey’in ‘Üstine” redifli Meşhur Gazelinde İkilemelerin Kullanılması”, Turkish Studies, V: 2/3 (2007), s. 25-31. Atıf yeri: 5. dipnot ve Kaynakça.

44. Prof. Dr. Yaşar Aydemir, Dr. Halil Çeltik, “Gazelde İkileme Redif ve İkileme Kafiye”, Turkish Studies, V: 4/2 (Winter 2009), s. 80-118. Atıf yeri: s. 94 ve Kaynakça.

45. Yrd. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu, “Şeyh Gâlib’in Gubârî’ye Naziresi” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 8, S. 1 (Mart 2011), s. 25-41. Atıf yeri: 27, 28, 29 ve Kaynakça.

46. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan, Bursalı Rahmî ve Divanı, Dergâh yayınları, İstanbul 2011. Atıf yeri: Kaynakça.

47. Yrd. Doç. Dr. Ömer Savran, Sabâyî ve Üveys-Nâmesi, http/ekitap/kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275474/h/uveysname.pdf (2011, elektronik kitap) Atıf yeri: Kaynakça.

48. Yrd. Doç. Dr. Murat Karavelioğlu, On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Prizrenli Şem’î’nin Divanı’nın Edisyon Kritiği ve İncelenmesi, http/ekitap/kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219046/h/girispirizrenlisemi.pdf (2011, elektronik kitap) Atıf yeri: Kaynakça.

49. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Uludağ, “Dilde Sadeleşme ve Türkî-i Basît Hakkında Düşünceler”, Turkish Studies, V. 4/5, (2009), s. 292-329. Atıf yeri: 33. dipnot ve Kaynakça.

50. Arş. Gör. Kâmil A. Gıynaş, “Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S: 25 (2011), s. 245-60. Atıf yeri: s. 256.

51. Hasan Kaplan, “Bazı Türkçe Kelimelerde Medde Dair Düşünceler”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 6/4 (Fall 2011), s. 633-647. Atıf yeri: 4, 14, 20. dipnotlar ve Kaynakça.

52. Dr. Esma Şahin, “Klâsik Türk Şiirinde Pâleheng ve Bâkî’nin Pâleheng Konulu Bir Gazeli”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, Summer 2012, p. 2383-2392. Atıf yeri: Kaynakça

53. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Mecmûa Tasnifine Dair”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII: Mecmua: Osmanlı Şiirinin Kırkambarı, Haz. Hatice Aynur vd., Turkuaz Yayınları, İstanbul 2012,  s. 75-96. Atıf yeri: s. 83.

54. Doç. Dr. Zeynep Altok, “Nazire Mecmûalarına Tarihselci Bir Yaklaşım”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII: Mecmua: Osmanlı Şiirinin Kırkambarı, Haz. Hatice Aynur vd., Turkuaz Yayınları, İstanbul 2012,  s. 134-155. Atıf yeri: 4, 6, 15, 18, 22, 34, 39. dipnotlar.

55. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu, “About Mahremi’s Poems”, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XLV, İstanbul 2012, 139-168. Atıf yeri: s. 163.

56. İbrahim Edhem Buyruk, “Bâkî İzinde Bir Şair: XVI. Yüzyıl Divan Şairi İstanbullu Ümîdî ve Nazireleri”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, 10-12 Mayıs 2012), Ed. Muhammed Kuzubaş vd., Ordu Üniversitesi Yayını, Ordu 2013, s. 423-439. Atıf yeri: s. 426.

57. Prof. Dr. Ziya Avşar, “Edirneli Nazmî’nin Yayımlanmamış Yeni Türkî-i Basît Gazelleri ve Bu Bağlamda Yapay İki Edebî Mesele: Türkî-yi Basît ve Mahallîleşme”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, Ed. Ahmet Kartal, Mehmet Mahur Tulum, Akademik Kitaplar, İstanbul 2013. Atıf yeri: 3. dipnot, s. 95.

58. Yrd. Doç. Dr. Esma Şahin, “Kumru Yaka mı Yoksa Kamerî Yaka mı?”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, Ed. Ahmet Kartal, Mehmet Mahur Tulum, Akademik Kitaplar, İstanbul 2013. Atıf yeri: s. 612.

59. Mehmet Gürbüz, Safiye Sultanzade Mehmed Rezmî Dîvân, Grafiker Yayınları, Ankara 2012. Atıf yeri: s. 46.

60. Prof. Dr. Muhsin Macit, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Doç. Dr. Ozan Yılmaz, Klasik Dönem Osmanlı Nazmı, Kesit Yayınları, İstanbul 2013. Atıf yeri: s. 353.

61. Yrd. Doç. Dr. Meheddin İspir, “Aruz İncelemelerinde Nazire Mecmualarından Yararlanma”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 8/1 Winter 2013, p.323-333. Atıf yeri: s. 325, 326, 327, 328. (e-kitap)

62. Yrd. Doç. Dr. Esma Şahin, “Bâkî Dîvânı’na Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences, Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn, s. 285-309. Atıf yeri: 39. dipnot. (e-kitap)

63. Doç. Dr. Ersen Ersoy, “Fatih Devrinde Cinas Ustası Bir Şair: Hafî”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 11, İstanbul 2013, 195-216. Atıf yeri: s. 204. (e-kitap)

64. Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun Güven, “ “Garîb” Redifli Gazellerin Şekil Ve Anlam İlişkileri Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/9 Summer 2014, p. 571-604. Atıf yeri: s. 573.

65. Doç. Dr. Ozan Yılmaz, “ “Toprak Başa, Baş Toprağa” Tarihî Bir Türk Kargışının Klasik Türk Şiiri’ne Yansımaları”, Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 101, s. 171-181. Atıf yeri: Kaynakça. (e-kitap)

66. Seydi Kiraz, “Türk İslam Edebiyatında Bir Peygamber Portresi: Hz. İsa”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 18 Sayı: 60 (Yaz 2014), s. 2612-270: Atıf yeri: s. 269, 270, 272, 273, 274.

67. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “Klâsik Türk Şiirinde Haleb”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 12, İstanbul 2014, 77-92. Atıf yeri: s. 80 ve 86.

68. Kâmil Ali Gıynaş, Pervane Bey Mecmuası, Akademik Kitaplar, İstanbul 2014. Atıf yeri: C.1, s. 13.

69. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu, Prizrenli Şem’î – Şem’î Dîvânı, Yazmalar Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2014. Atıf yeri: Kaynakça.

70. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, “Okçuluk Tarihine Yeni Bir Kaynak Olarak Osmanlı Şiiri”, M. Ali Tanyeri Anısına Makaleler, Ed.: H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Armağan Yay., İstanbul 2015, s. 71-142. Atıf yeri: s. 76, 77, 81, 89, 97, 118 ve 120. (Kültür Bakanlığı e-kitap: ENMN kısaltmasıyla. Bkz. Kaynakça)

71. Fatma Meliha Şen, “Amasyalı Tâcibeg, Ailesi (Tâcîbegliler) ve Şiirleri”, M. Ali Tanyeri Anısına Makaleler, Ed.: H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Armağan Yay., İstanbul 2015, s. 153-180. Atıf yeri: Kaynakça.

72. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu, “Zâtî’nin John Rylands Kütüphanesi 63 Numarada Kayıtlı Mecmû’ada Yer Alan Kasîdeleri”, M. Ali Tanyeri Anısına Makaleler, Ed.: H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Armağan Yay., İstanbul 2015, s. 231-248. Atıf yeri: 1. dipnot.

73. Doç. Dr. Özer Şeödeyicin, Arş. Gör. Ahmet Akdağ, “Şiir Mecmuaları ve Cönkler”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Ed. Doç. Dr. Özer Şenödeyici), Kesit Yay., İstanbul 2015, s. 367-388. Atıf yeri: s. 375.

74. Prof. Dr. Ömer Zülfe, Metin Şerhi, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2015. Atıf yeri: s. 153.

75. Dr. Kamil Ali Gıynaş, (2015), “Üç Nazire Mecmuasından Hareketle Muhibbî’nin Dîvânında Bulunmayan Şiirleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29, pp. 389-440. Atıf yeri: s. 400.

76. Dr. Süleyman Eroğlu, Hamdullah Hamdî Ahmediye, Bursa Akademi Yayınları, Bursa 2015. Atıf yeri: s. 120.

77. Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk, “Manzum Metinler Işığında Bir Kalender Dervişinin Profili”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,  Volume 10/8 Spring 2015, p. 141-220. Atıf yeri: s. 161, 162, 166, 172, 179, 185, 191, 195. (e-kitap)

78. Recep Demir, “Divan Şiirinde Kırmızı Renk”, Türkiyat Mecmuası, C. 25/Bahar, 2015, s. 57-89. Atıf yeri: s. 84. (e-kitap)

79. Dr. Yunus Kaplan, Klasik Türk Edebiyatında Hammamiyeler, Akçağ Yayınları, Ankara 2015. Atıf yeri: Kaynakça.

80. Yrd. Doç. Dr. Sadık Yazar, “Xvı. Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmûası”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1 Winter 2013, p. 601-650. Atıf yeri: 2. dipnot.

81. Arş. Gör. Naciye Kaya, “Edirneli Nazmî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri,” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 1 (2012/1), s. 101-110. Atıf yeri: s. 106.

82. Dr. Gülçin Tanrıbuyurdu, “İlâhî Sevgiliye Dönüşün Ritmik (Mistik) Melodisi : ‘Dem Tutmak’”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 27: 97-105. Atıf yeri: s. 100 ve Kaynakça.

83. Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Prof. Dr. Yaşar Aydemir, “Mecmualara Sorulması Gereken Sorular”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1, Winter 2013, p. 51-64. Atıf yeri: s. 57, 58 ve Kaynakça.

84. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015. Atıf yeri: s. 253, 302, 305, 434.

85. Prof. Dr. Ahmet Kartal, Doğu’nun Uzun Hikâyesi – Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kitaplığı, İstanbul, 2013. Atıf yeri: s. 397, 746.

86. Ar. Gör. Ahmet Kavaklıyazı, “15. Yüzyıl Sairlerinden Diyarbakırlı Halîlî’nin Siirleri”, Selçuk Üniversitesi/Seljuk University Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters, Yıl/ Year: 2015, Sayı/Number: 34 Sayfa/Page: 1-88. Atıf yeri: s. 15, 16, 17, 27, 28, 29, 37, 44, 60 ve 75.

87. Doç. Dr. Semra Tunç, Prof. Dr. Ahmet Sevgi, “Livâyî Mecmûası”, Selçuk Üniversitesi/Seljuk University Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters, Yıl/ Year: 2015, Sayı/Number: 34 Sayfa/Page: 313-352. Atıf yeri: 1 ve 2. dipnotlar.

88. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından Mevlâna Celâleddin-i Rûmî”, İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Sütun Yayınları, İstanbul 2012, s. 55-97. Atıf yeri: s. 88.

89. Prof. Dr. Hatice Aynur, “Türkî-i Basît” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 41 (2012), s. 515-516. Atıf yeri: s. 556 ve Kaynakça.

90. Doç. Dr. Ahmet Tanyıldız, “Tahran’da Bulunan Bir Şiir Mecmûası ve Neşredilmemiş Bazı Şiirler”, HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [ Journal of Academic Literature ], Yıl 1, Sayı 2, Aralık 2015, s. 53-101. Atıf yeri: Kaynakça.

91. Yrd. Doç. Dr. Şevkiye Kazan, “Klâsik Türk Şairlerinin Dilinden Beddualar”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter 2009, 744-788. Atıf yeri: Kaynakça.

92. Yrd. Doç. Dr. Ömer Savran, “Sabâyî ve Üveys-nâmesi “, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/7 Fall 2009, 478-537. Atıf yeri: Kaynakça.

93. Murat A. Karavelioğlu, Mecmû’a Mecmû’a-i Kasâ’id-i Türkiyye, TDK Yayınları, Ankara 2015. Atıf yeri: Kaynakça.

94. Edith Gülçin Ambros, “On A Convantional Diemension of 16th Century Scurrilous Ottoman Satire: Keşfî’s (D. 945/1538-9) Hicviyyât”, Life, Love and Laughter: In Search of the Ottomans’ Lost Poetic Language, The ISIS Press, İstanbul 2015, s. 503-526. Atıf yeri: s. 506 (21. Dipnot).

95. Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, ODESAM Yay., İstanbul 2016. Atıf yeri: s. 38, 40, 51, 53, 74, 75, 78, 93, 98, 103, 103, 103, 106, 108, 124, 125, 130, 140, 141, 142, 147, 147, 150, 151, 152, 160, 16, 161, 162, 167, 169, 170, 174, 176, 179, 184, 187, 187, 194, 203, 223, 235, 237, 244, 247, 247, 247, 252, 257, 262, 263, 263, 264, 276, 276, 277, 281, 282, 284, 286, 286, 287, 293, 295, 295, 296, 306, 307, 308, 311, 319, 320, 320, 321, 321, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 333, 347, 350, 351, 353, 353, 354, 362, 364, 390, 391, 394, 394, 398, 400, 414, 416, 416, 419, 421, 421, 426, 431, 431, 433, 448, 449, 449, 454, 460, 471, 489, 489, 490, 493, 494, 499, 501, 501, 503, 507, 507, 509.

96. Yusuf Çetindağ, Ali Şîr Nevâî'nin Osmanlı Şiirine Etkisi, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 2006. Atıf yeri: s. 21, 22.

97. Yrd. Doç. Dr. Cemal Bayak, “Mehmed İzzî’nin Muhibbî’nin Şiirlerine Yazılan Nazireler Mecmuası”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 11/4 Winter 2016, p. 207-242.  Atıf yeri: s. 213, 215, 215, 217.

98. Doç. Dr. Ahmet İçli, “19. Yüzyıl Divan Şairi Fehmî ve Divanı”, Karadeniz,Yıl: 7, Sayı: 28 (2015), s. 175-189. Atıf yeri: Kaynakça.

99. Prof. Dr. Ahmet Sevgi-Yrd. Doç. Dr. Hakan Sevindik, Cezerî Kasım Paşa Sâfî Dîvânı, Palet Yayınları, Konya, 2016. Atıf yeri: Kaynakça.

100. Dr. Hasan Kaplan, “İki Şair Bir Şiir I”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 56 (2016), s. 1031-1062. Atıf yeri: s. 1034.

101. Yrd. Doç. Dr. Recep Demir, “Osmanlı Şiirinde Acem İmgesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ortadoğu Özel Sayısı (2016), s. 45-64 Atıf yeri: s. 57, Kaynakça.

102. Yrd. Doç. Dr. Esma Şahin, "Osmanlı Şiirinden Giyim-Kuşam Literatürüne Bazı Ekler", Journal of Turkish Language and Literature Volume:2, Issue: 2, Spring 2016, s. 129-146. Atıf yeri: 8. dipnot ve s. 139.

103. Yrd. Doç. Dr. Gülçiçek Akçay, "Bir Propaganda Aracı Olarak Divan Şiiri: Kızılbaş Örneği", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / 2016 / 79, 197-215. Atıf yeri: Kaynakça.

104. Prof. Dr. Muhsin Macit, "Hatayî’nin Yayımlanmamış Gazelleri ", Türklük Bilimi       Araştırmaları Dergisi, XXXIX / 2016-Bahar, 115-153. Atıf yeri: s. 119.

105. Sooyong Kim, "Literary Culture in Fifteenth-Century Kütahya: A Preliminary Assessment", Islamic Literature and Intellectual Life in Fourteenth- and Fifteenth-Century Anatolia, De.: Ergon Verlag Würzburg In Kommıssıon, A.C.S. Peacock, Sara Nur Yıldız, Würzburg 2016, s. 384-399. Atıf yeri: 28. dipnot.

106. Doç. Dr. Ahmet İçli, "Dâî Mahlaslı Şairler ve Seyyid Yahya Dâî", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/15 Summer 2016, p. 219-246. Atıf yeri: s. 225, 6. dipnot.

107. Doç. Dr. Şevkiye Kazan Nas, "Çaresizliğin Yankılanan Sesi: 'Elimden Ne Gelir' Redifli Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, SEFAD, 2016 (36): 383-414. Atıf yeri: s. 386.

108. Hasan Doğan, "Budinli Cihâdî ve Teşrîh-i Tıbâè İsimli Türkçe-Arapça Manzum Sözlüğü", Journal of Turkish Language and Literature, Volume:2, Issue: 4, Autumn 2016, (16-32). Atıf yeri: s. 18.

109. Seydi Kiraz, "Türk İslam Edebiyatında Bir Peygamber Portresi: Hz. İsa ", Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 18 Sayı: 60 (Yaz 2014), s. 261-280. Atıf yeri: s. 268, 268, 269, 270, 272, 273, 273, 274.

110. Hamit Birgören, “Avnî’nin Muhibbî’ye Etkisi”, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /TheJournal of Turk&Islam World SocialStudies,Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s. 245-270. Atıf Yeri: Kaynakça.

111. Hasan Ali Güneş,Harvard Üniversitesi Houghton Ktp. Ms Turk 59 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası”, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi,2015 Yıl:3, Sayı:6, Sayfa:155-168. Atıf Yeri: s. 157, 158.

112. Yrd. Doç. Dr. Hasan Kaplan, "Divan Şiirinde Karaman", Türkiyat Mecmuası, C. 26/2 (2016), s. 205-239. Atıf yeri: s. 214.

113. Yrd. Doç. Dr. Taner Gök, "Fakîrî’nin İstanbul Şehrengizi", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 14, Güz 2016, Sayı 21 ss. 233-282. Atıf yeri: s. 238.

114. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, Zâtî Dîvânı -Gazeller Dışındaki Şiirler (İnceleme - Tenkitli Metin), Sonçağ Yayınları, Ankara 2016. Atıf yeri: s. 15-16.

115. Doç. Dr. Tuncay Bülbül, "Muhibbî’nin “Gibi” Redifli Gazeline Ebussuûd Efendi’nin Bilinmeyen Bir Naziresi", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 17, İstanbul 2016, 1-12. Atıf yeri: s.2.

115. Ömer Zülfe, Hecrî Kara Çelebi Muhyiddin Mehmed, Dîvân, TDK Yayını, Ankara 2016. Atıf yeri:  Kaynakça.

116. Arş. Gör. Cenk Açıkgöz,  “Klasik Türk Şiirinde Dalgıç”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (2), 2017,  894-924. Atıf yeri: Kaynakça.

117. Ferhat Korkmaz, “Metinlerarası İlişkilerin Klasik Retorikteki Kökeni Üzerine Bir Araştırma”, Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature] Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı - Yıl 3, Sayı 7, 2017 , s. 71-88. Atıf yeri: Kaynakça.

118. Yrd. Doç. Dr . Talat Dinar, “Olumsuzluk Başlatıcısı Olarak Her Ne Kadar .... –Sa/(İ)Sa (Da) Yapısı”, TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/1 2017 s. 172-183. Atıf yeri: s.174.

119. Doç. Dr. Gülçin Tanrıbuyurdu, “Klâsik Türk Edebiyatına Yansıyan Yönleriyle 'Galata'”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Cilt: 6, Sayı: 1, 21-42. Atıf yeri: Kaynakça.

120.Yrd. Doç. Dr. Güler Doğan Avaberk, “Edirneli Nazmî'nin Edebî Şahsiyeti ve Eserlerine Dair”, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017, s. 61-83.  Atıf yeri: s. 66, 71.

121.İbrahim Sona, “Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde 'Gözgü'” Kelimesinin Kullanımına Dair", Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3 Issue: 1, Winter 2017, (255-266). Atıf yeri:  s. 259.

122.Prof. Dr. Muhsin Macit, “Şah İsmail Ahmet Paşa Divanı’nı Okudu mu?”, BİLİG, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,vS. 80 (Kış 2017), s. 265-278. Atıf yeri: s. 267.

123.Şermin Baka, “Şeyhoğlu ve Şiirleri”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3, Issue:3, Spring, 2017 (23-39). Atıf yeri: s.24.

124.Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam, “Gazelde Redif-Anlam İlgisi Bağlamında Sehî’nin Kadeh Redifli Gazeli”, Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (44-55). Atıf yeri: s. 46.

125.Dr. Mehmet Özdemir, Nûh b. Mustafa Konevî Mecmû'a-i Gazeliyât, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 2017, e kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/53555,mecmua-i-gazeliyyat-nuh-b-mustafa-konevipdf.pdf?0. Atıf yeri: Kaynakça.

126. Prof. Dr. Bendek Peri, Cannabis (Esrâr): A Unique Semantic Field in Cllassical Ottoman Lyric Poetry, Turcica, 48, 2017, p. 9-36. Atıf yeri: Kaynakça.

127.Ar. Gör. Gökçehan Aysel Yılmaz, “Bir Şiir Mecmuasından Hareketle Haşmet Ve Bâkî’ye Nispet Edilen Şiirler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1478-1489. Atıf yeri: Kaynakça.

128.Dr. İbrahim Kolunsağ, “Bilinmeyen Bir 15. Yüzyıl Şairi Serâyî”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 18, İstanbul 2017, 403-424. Atıf yeri: s. 407.

129.Dr. Kâmil Ali Gıynaş, Pervâne Bey Mecmuası, Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, Ankara 2017. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  Atıf yeri:  Kaynakça.

130.Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, Zâtî Divanı (Gazeller Dışındaki Şiirleri), Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, Ankara 2017. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  Atıf yeri: s. 9, 11.

131.Doç. Dr. Ülkü Çetinkaya Karakoyun, Mecmû’a-i Eş’âr (Ankara Üniveritesi DTCF Kütüphanesi_Üniversites A. 26), Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap. Ankara 2017. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  Atıf yeri:   Kaynakça.

132.Yasin Şen, “Klasik Türk Şiirinde Kızılelma”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3, Issue:4, Autumn 2017, (197-218). Atıf yeri:   s. 209.

133.Doç. Dr. Şevkiye Kazan Nas, “Makbul ve Maktul Bir Şair: Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Gazellerinde Nazirecilik Geleneği ve ‘Ey Dost’ Redifli Gazeli Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu 21-23 Nisan 2017 Amasya, Bildiriler Kitabı II, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Baskı: Aralık 2017), s. 75-90. Atıf yeri: 11, 12 dipnotlar; s. 81.

134.Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Nazik, “Benzer Redifli Şiirleri Bağlamında Mihrî Hâtun ve Tâcî-zâde Ca‟fer Çelebi‟nin Karşılaştırılması”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu 21-23 Nisan 2017 Amasya, Bildiriler Kitabı II, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Baskı: Aralık 2017) s. 133-148. Atıf yeri: 76 dipnot.

135.Yrd. Doç. Dr. Reyhan ÇORAK, “ Amasyalı Divan Şâiri Münîrî İbrahim Çelebî Siyer-i Nebî’si ve Mîrâciye’si”, Uluslararası Amasya Sempozyumu Amasya Üniversitesi , 4-7 Ekim 2017, Amasya Bildiri Kitabı, C. 2 (Baskı: Aralık 2017), s. 1287-1317. Atıf yeri: s. 861.

136. Doç. Dr. Semra Tunç, “15-16. Yüzyıl Divanlarında Kadına Dair İnanış ve Kabuller”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu 4-6 Mayıs 2017 Bildiriler Kitabı. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, (Baskı, Aralık 2107), s.  Atıf yeri: 30. Dipnot ve s. 955.

 

 

2. KİTAPLARA YAPILAN ATIFLAR

 

Köksal, M. F., Kayserili Divan Şairleri, Geçit Yay., Kayseri, 1998.

1. İ. Necdet Çetinok, “Yaman Dede Kimdir?”, Erciyes, S.254 (Şubat 1999), s.26-28. Atıf yeri: 6. dipnot.

2. Muhsin İlyas Subaşı, Dünden Bugüne Kayseri, Geçit Yayınları, Kayseri 1998. Atıf yeri: Kaynakça.

3. Prof. Dr. Mustafa Keskin, “Türkçeci Bir Bilge Önder: Şeyh İbrahim Tennurî”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 11 (2001), s. 39-59. Atıf yeri: 5. dipnot ve Kaynakça.

4. Doç. Dr. Bilal Yücel, “700 Yıl Ara İle Batı Türkçesi Grameri Üzerine I: İsim İşletme Ekleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.8 (2000), s.125-183. Atıf yeri: 9. dipnot.

5. Doç. Dr. İsmail Görkem, “Fahri Bilge ve Kayseri Halk Kültürüne Ait Araştırmaları”, Folklor / Edebiyat, S.27 (2001/3), s.55-64. Atıf yeri: Kaynakça.

6. Doç. Dr. İsmail Görkem, “Fahri Bilge ve Kayseri Halk Kültürüne Ait Araştırmaları”, s. 323-331. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni 12-13 Nisan 2001, Kayseri, Erciyes Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları Nu.1, C.1, 2002. Atıf yeri: 2. dipnot ve Kaynakça.

7. Muhsin İlyas Subaşı, “Yayınlarda Kayseri (Kayseri Bibliyografyası)”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001, Kayseri, Erciyes Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları Nu.1, C.2. 2002. Atıf yeri: s. 682.

8. Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler, “İbrahim Bey Divanı mı, Tennûrî’nin Gülşen-i Niyâz’ı mı?”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001, Kayseri, Erciyes Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları Nu.1, C.1, 2002. Atıf yeri: s. 344.

9. Doç. Dr. Bilal Yücel, “Kadı Burhaneddin’in Türk Dili Tarihindeki Yeri Üzerine”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001, Kayseri, Erciyes Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları Nu.1, C.2, s. 813-823. Atıf yeri: s. 814, 6. dipnot.

10. Dr. Ahmet Kartal, Ahmet Remzi Akyürek Tuhfe-i Remzî, Bilge Yayınevi, Ankara 2001. Atıf yeri: 33. dipnot.

11. İ. Hakkı Aksoyak, “Müşterek Şiir Söyleme Geleneği”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.8, s.239-254. Atıf yeri: 127. dipnot.

12. Abdullah Satoğlu, Kayseri Ansiklopedisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2003. Atıf yeri: Kaynakça.

13. Dr. Mustafa Parlak, “Kayseri Üzerine Yapılan Çalışmalar Kaynakçası” Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi. Atıf yeri: Bibliyografya.

14. Doç. Dr. Ahmet Kartal, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Edebiyatı Tarihi, C.5 Ankara 2004. Atıf yeri: s. 81.

15. Prof. Dr. Mustafa Uzun, "İbrahim Tennurî" maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.21. Atıf yeri: Bibliyografya.

16. Prof. Dr. Ahmet Attila Şentürk - Doç. Dr. Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları,  2. Baskı, İstanbul 2005. Atıf yeri: Kaynakça.

17. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler”, Bilig, S. 38 (Yaz 2006), s. 71-91. Atıf yeri: Kaynakça.

18. Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Klasik Öncesi Dönem Anadolu’da Türk Edebiyatının Gelişimi”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006, C.1. Atıf yeri: Kaynakça.

19. Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Kadı Burhaneddin”, Berceste, S. 54 (Aralık 2006), s. 17-29. Atıf yeri: Kaynakça.

20. Bekir Oğuzbaşaran, “Kadı Burhaneddin’e Dair”, Berceste, S. 54 (Aralık 2006), s. 4-5. Atıf yeri: s. 4.

21. Mustafa Çınar, Kayseri Musiki Yolcuları (Tezkere-i Musiki-şinasan-ı Kayseriye), Mimarsinan Belediyesi Yay., Kayseri, tarihsiz (2007?), Atıf yeri: Kaynakça.

22. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Mahallî Kaynakların Değerlendirilmesi ve Antepli Divan Şairleri Örneği”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S. 2 (2007), s. 78-90. Atıf yeri: s. 79 ve Kaynakça.

23. Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, Laçin Yayınları, Kayseri 2008. Atıf yeri: 20, 24, 30, 141, 142, 156. dipnotlar ve Kaynakça.

24. Ali Rıza Karabulut, Dîvânçe-i Râşid Efendi ve Kayseri Müellifleri, Ankara 2008. Atıf yeri: s. 101.

25. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, “Kayseri” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.25 (2002), s. 96-101. Atıf yeri: Bibliyografya.

26. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Abdullah Hilmî Efendi” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 22. Atıf yeri: Kaynakça.

27. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Ali Nisârîzâde Hilmî Efendi (Hilmî)” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 106-107. Atıf yeri: Kaynakça.

28. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Âlim” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 115. Atıf yeri: Kaynakça.

29. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Belîğ” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 244-245. Atıf yeri: Kaynakça.

30. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Celâleddîn (Ali Celâleddîn Efendi)” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 309-310. Atıf yeri: Kaynakça.

31. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Çivicizâde Gâlib Bey” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 399-401. Atıf yeri: Kaynakça.

32. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Dânişî” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 415. Atıf yeri: Kaynakça.

33. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Derviş Osman” maddesi, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 443-444. Atıf yeri: Kaynakça.

34. Prof. Dr. Adem Ceyhan, “Sivaslı Şair Ahmed Fehmî ve Mevlidi”, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, 27-30 Ekim 2008, Sivas 2009. Atıf yeri: 2. dipnot ve Kaynakça.

35. Prof. Dr. Mustafa Uzun, “Ni’me’l-ceyş’den Kayseri’yi Tenvir Eden Âşık-ı İlâhî İbrâhîm Tennûrî”, İbrahim Tennuri Kayseri 2011 Sempozyumu Bildiri Kitabı, Melikgazi Belediyesi Yay., Kayseri 2011, s. 291-296. Atıf yeri: Kaynakça.

36. Yrd. Doç. Dr. Rifat Kütük, “Kayserili Mutasavvıf Şair Seyyid Mehmed Şemsî (Şemseddîn) Efendi ve Divanı, Turkish Studies, V: 3/2 (Spring 2008), s. 487-514. Atıf yeri: 2, 22 ve 23. dipnotlar, s. 491 ve Kaynakça.

37. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 2010, s. 13. Atıf yeri: Kaynakça.

38. Nurkal Kumsuz, “Yazılı Edebiyat”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2010, s. 77-85. Atıf yeri: Kaynakça.

39. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Fethî (Feyzîzade Fethullah Efendi)”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 2010, s. 297-298. Atıf yeri: Kaynakça.

40. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Fevzî (Mehmed Fevzî Efendi)”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 2010, s. 298-300. Atıf yeri: Kaynakça.

41. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Furûgî”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 2010, s. 318. Atıf yeri: Kaynakça.

42. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Gavremzade İbrahim Şeyh Ağa”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 2010, s. 328. Atıf yeri: Kaynakça.

43. Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Gencî (Mehmed Çelebi)”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 2010, s. 344. Atıf yeri: Kaynakça.

44. Dr. Müjgan Cunbur, “Osman (Derviş Osman)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.7 (2007), s.  64. Atıf yeri: Kaynakça.

45. Erhan Çapraz, Fahri Bilge Derlemeleri Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, Talas Belediyesi Yay., Kayseri 2014. Atıf yeri: 24, 30, 156. dipnotlar, s. 141 ve Kaynakça.

46. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015. Atıf yeri: s. 200, 434.

47. Dr. Rasim Deniz, Şâir Rûzî Hayatı ve Edebî Kişiliği Mehmed Emin Efendi (1839-1899), Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2013. Atıf yeri: s. 16 ve Kaynakça.

48. Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, 14 yy’dan 19 yy’a Anadolu ve Rumeli’de Yazılmış Türkçe Edebî Metinler Üzerine Söylenmemiş Sözler, Grafiker Yayınları, Ankara 2016. Atıf yeri: s. 152.

49. Prof. Dr. Selami Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri, Eser Basım Yayım, Ankara, 2015. Atıf yeri: s. 129.

           

Yüksel, H. ve M. F. Köksal, Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakîbü’l-eşraflar - Ahmed Rif’at Devhatü’n-nukabâ, Sivas, 1998.

1. Bilgin Aydın, “Meşîhat Arşivinde Muhafaza Edilen Nakîbüleşrâf Defterleri” M.Ü Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 10 (2002), s.21-26. Atıf yeri: 3. dipnot.

2. Doç. Dr. Ahmet Nezihi Turan, Hamîletü’l-küberâ, Kitabevi, İstanbul 2000. Atıf yeri: 55. dipnot.

3. Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Ereğlili Türabi Divanı, Fatih Üniversitesi Yayını, İstanbul 2004. Atıf yeri: 23. dipnot ve Kaynakça.

4. Prof. Dr. Ahmet Attila Şentürk - Doç. Dr. Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları,  2. Baskı, İstanbul 2005. Atıf yeri: s. 482 ve s. 492.

5. Doç. Dr. Saim Savaş, “Susamışlar Konağı”, Revak, Vakıflar Sivas Müdürlüğü Yayın Organı 2003, s. 107-159. Atıf yeri: 32. dipnot.

6. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.30 (2005), s. 169-170. Atıf yeri: Bibliyografya.

7. Zafer Çelebi, XVIII. Yüzyıl Osmanlı Coğrafya Yazarı Uluslu İbrahim Hamdi Efendi, Altın Kalem Yay., Bartın 2005. Atıf yeri: Kaynakça.

8. Prof. Dr. Şit Tufan Bozpınar, “Nakîbüleşraf” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 32 (2006), s. 322-324. Atıf yeri: Bibliyografya.

9. Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Kelâmî Mezheplere Göre Ehl-i Beyt İnancı”, Somuncu Baba Dergisi, S. 16, Şubat 2007. Atıf yeri: 19. dipnot.

10. Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Alevi Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu”, Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu, s. 991-110 Atıf yeri: 20. dipnot.

11. Dr. Salih Çift, “Modern Anlamda İlk ‘Bektaşilik Kitabı’ Olarak Mir’âtü’l-mekâsıd ve Kaynakları”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 1 (2006), s. 187-212. Atıf yeri: 8 ve 15. dipnotlar ve Kaynakça.

12. Sadık Yazar, “XVII. Asır Şairlerinde Allâme Şeyhî, Divanı ve Bir Kasidesi”, Turkish Studies, V: 2/3 (Summer 2007). Atıf yeri: s. 588, 590, 591, 596 ve Kaynakça.

13. Yrd. Doç. Dr. Kayahan Özgül, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Klasik Edebiyat Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi – Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, C. 5, S. 9, s. 47-172. Atıf yeri: 50. dipnot.

14. Sadık Yazar, “Seyyid Şerif Efendi ve Hilye’si”, Turkish Studies, V: 2/4 (Fall 2007), s. 1026-1044. Atıf yeri: 38. dipnot ve Kaynakça.

15. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.34 (2007), s. 185. Atıf yeri: Bibliyografya.

16. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, “Paşakçızâde Ali Efendi” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.34 (2007), s. 185-186. Atıf yeri: Bibliyografya.

17. Doç. Dr. Mehmet Ali Beyhan, “Rifat Efendi, Topal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.35 (2008), s. 104. Atıf yeri: Bibliyografya.

18. Arş. Gör. Sadık Yazar, “Fetih-nâme-i Kıbrıs’ın Müellifi Olan Şerifî Kimdir?”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 18 (2007), s. 175-192. Atıf yeri: s. 183 ve Kaynakça.

19. Doç. Dr. Ahmet Kartal, Şiraz’dan İstanbul’a Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, Kriter Yayınları, İstanbul 2009. Atıf yeri: Kaynakça.

20. Doç. Dr. Salih Çift, “Bektaşî Geleneğinde Vahdet-i Vücûd ve İbnü’l-Arabî”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 23 (2009), s. 257-279. Atıf yeri: 32. dipnot ve Kaynakça.

21. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Şeyhülislâmlar”, IV. Üsküdar Sempozyumu, Üsküdar Belediyesi Yay., İstanbul. s. 445-472”, Atıf yeri: 45. dipnot ve Kaynakça.

22. Arş. Gör. Yahya Kemal Taştan, “Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü”, Genç Akademik Bakış, C: 2, S: 4 (Yaz 2009), s. 53-86. Atıf yeri: 63. dipnot ve Kaynakça.

23. Prof. Dr. Mine Mengi, “Eski Türk Edebiyatında Nesir: Gelişimi ve Kaynakçası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi – Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, C. 5, S. 9 (2007), s. 43-76. Atıf yeri: s. 66 ve Kaynakça.

24. Dr. Zehra Öztürk, “Eyüp’te Metfun Bir Hanım Müstensihin Kabri ve Bir Kitabı”, Eyüp Sultan Sempozyumu VIII, s. 256-261. Atıf yeri: Kaynakça.

25. Prof. Dr. Menderes Coşkun, “Geç Dönem: Nesir”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. VI, AKM Yay., Ankara, s. 1-41. Atıf yeri:  Kaynakça.

26. Butrus, Abu Mannah, Studies on İslam and the Otoman Empire in teh 19th Century, 1826-1876, Isis Pres, 2001. Atıf yeri:  Kaynakça.

27. Turkologischer Anzeiger, C. 25 (2002), Institut für Orientalistik der Universitat Wien, Atıf yeri: Kaynakça.

28. Doç. Dr. Bahir Selçuk, “Edebî Türler ve Tarzlar”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Ed. Doç. Dr. Özer Şenödeyici), Kesit Yay., İstanbul 2015, s. 609-666. Atıf yeri: s. 635.

29. Prof. Dr. Tahsin Özcan, “Zeynelâbidîn Efendi” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.44 (2013), s. 367. Atıf yeri: Kaynakça.

30. Michael Nizri, Ottoman High Politics and the Ulema Household, New York: Palgrave Macmillan. 2014. Atıf yeri: Kaynakça.

31. Dr. İbrahim Kolunsağ, “Bilinmeyen Bir 15. Yüzyıl Şairi Serâyî”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 18, İstanbul 2017, 403-424. Atıf yeri: s. 407.

32. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “Anadolu'da Nesir Edebiyatı”, Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Sivrihisar Belediyesi Yay., İstanbul 2017, s. 353-465. Atıf yeri:  461. dipnot.

 

 

Köksal, M. F., Dervîş Hayâlî - Ravzatü’l-envâr, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003.

1. İ. Hakkı Aksoyak, “Mahzenü’l-esrar Geleneğine Bağlı Mesnevilerdeki Ortak Motifler”, Bilig, S.3 (Güz (96), s.182-189. Atıf yeri: Kaynakça.

2. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Âlî ve Tuhfetü’l-uşşâk Mesnevisi, MEB Yay., Ankara 2003. Atıf yeri: s. 99.

3. Doç. Dr. Ahmet Kartal, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Edebiyatı Tarihi, C.5 Ankara 2004. Atıf yeri: s. 103, 103, 105, 105, 106.

4. Prof. Dr. Ahmet Attila Şentürk - Doç. Dr. Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları,  2. Baskı, İstanbul 2005. Atıf yeri: Kaynakça.

5. Dr. Ahmet Günşen, İpsalalı Ebu'l-hayr Mevlid, Ankara 2004. Atıf yeri: Kaynakça.

6. Prof. Dr. Muhsin Macit, “İlk Klasik Dönem (1453-1600) Mesneviler”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006, C.2. Atıf yeri: s. 61 ve Kaynakça.

7. Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Klasik Öncesi Dönem Anadolu’da Türk Edebiyatının Gelişimi”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006, C.1. Atıf yeri: s. 496.

8. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, “Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metotlar ve Ekoller”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi – Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, C. 5, S. 9 (2007), s. 19-6. Atıf yeri: s. 31.

9. Prof. Dr. Azmi Bilgin, “Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, C.5, S.10 (2007), s. 331-352. Atıf yeri: s. 344.

10. Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Eski Türk Edebiyatında Mesnevi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, C.5, S.10 (2007), s. 353-432. Atıf yeri: s. 344.

11. Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesnevîler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, C.5, S.10 (2007), s. 433-468. Atıf yeri: s. 444.

12. Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “Klâsik Türk Edebiyatı Ahlâkî Mesnevilerinde Mevlânâ’dan İzler”, Türk Kültürü ve Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik, SÜMAM Yay. Bildiriler Serisi: 1 (2007), s. 11-27. Atıf yeri: s. 14 ve 15.

13. Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, “Osmanlı Şairlerinin Aruz Tasarrufları ve Araştırmacıların Gereksiz Müdahaleleri”, Turkish Studies, Vol. 3/6 (Fall 2008), s. 387-403. Atıf yeri: 24. dipnot.

14. Doç. Dr. Ahmet Kartal, Şiraz’dan İstanbul’a Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, Kriter Yayınları, İstanbul 2009. Atıf yeri: Kaynakça.

15. Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Esir, “Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 39 (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı) (2009), s. 683-708. Atıf yeri: 11. dipnot.

16. Ahmet Doğan, Bağdatlı Zihnî Yûsuf u Züleyhâ, Kesit Yayınları, İstanbul 2014. Atıf yeri: Kaynakça.

17. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından Mevlâna Celâleddin-i Rûmî”, İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Sütun Yayınları, İstanbul 2012, s. 55-97. Atıf yeri: s. 80 ve 51. dipnot.

18. Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “Ahlâkî Mesnevilerde Yer Alan Hikâyeler 2”, Yağmur Dil Kültür Edebiyat Dergisi, 66 (Mayıs-Haziran 2013). Atıf yeri: Kaynakça.

19. Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “Ahlâkî Mesnevilerde Yer Alan Hikâyelerin Kaynaklarına Dair Bir tasnif Denemesi, İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Sütun Yayınları, İstanbul 2012, s. 55-97. Atıf yeri: Kaynakça.

20. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015. Atıf ve yeri: s. 275.

21. Prof. Dr. Ahmet Kartal, Doğu’nun Uzun Hikâyesi – Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kitaplığı, İstanbul, 2013. Atıf yeri: 36. dipnot, s. 133, 151, 329, 746.

22. Dr. Leylâ Alptekin Sarıoğlu, “V. Yüzyıl Mutasavvıflarından Cemâl-i Halvetî’nin Mesnevîlerinde Mesnevî Kaynaklı Hikâyeler”, Türkiyat Mecmuası, C. 24, S. 2 (2014), 213-133. Atıf yeri: 14. dipnot ve Kaynakça.

23. Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, ODESAM Yay., İstanbul 2016. Atıf yeri: s. 251.

24. Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, 14 yy’dan 19 yy’a Anadolu ve Rumeli’de Yazılmış Türkçe Edebî Metinler Üzerine Söylenmemiş Sözler, Grafiker Yayınları, Ankara 2016. Atıf yeri: s.293.

 

 

Köksal, M. F., Yenipazarlı Vâlî - Hüsn ü Dil Mesnevisi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Kitabevi Yay., İstanbul, 2003.

1. Prof. Dr. Ahmet Attila Şentürk - Doç. Dr. Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları,  2. Baskı, İstanbul 2005. Atıf yeri: s. 101, 322.

2. Dr. Ahmet Günşen, İpsalalı Ebu'l-hayr, Mevlid, Ankara 2004. Atıf yeri: Kaynakça.

3. Doç. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, Kefeli Hüseyin – Râznâme, Harvard University Press, 2004. Atıf yeri: 247. dipnot ve Kaynakça.

4. Prof. Dr. Muhsin Macit, “İlk Klasik Dönem (1453-1600) Mesneviler”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006, C.2. Atıf yeri: Kaynakça.

5. Dr. Doğan Kaya, Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara 2007. Atıf yeri: Kaynakça.

6. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, “Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metotlar ve Ekoller”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi – Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, C. 5, S. 9 (2007), s. 19-6. Atıf yeri: s. 31.

7. Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Eski Türk Edebiyatında Mesnevi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, C.5, S.10 (2007), s. 353-432. Atıf yeri: s. 387.

8. Müslüm Yılmaz, “Hüsn ü Aşkın Sebeb-i Telifi Üzerine Tartışmalar”, İstanbul Kültür Üniversitesi I. UluslararasıTürk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 11-13 Eylül 2006, İstanbul, İstanbul 2008, s. 381-390. Atıf yeri: 24. dipnot.

9. Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, “Osmanlı Şairlerinin Aruz Tasarrufları ve Araştırmacıların Gereksiz Müdahaleleri”, Turkish Studies, Vol. 3/6 (Fall 2008), s. 387-403. Atıf yeri: 7, dipnot.

10. Doç. Dr. Ahmet Kartal, Şiraz’dan İstanbul’a Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, Kriter Yayınları, İstanbul 2009. Atıf yeri: Kaynakça.

11. Ülkü Çetinkaya, “Divan Şiirinde ‘Çok Başlu’ (Ziyâde-Ser) Deyimi Üzerine”, Turkish Studies, V. 4/2 (Winter 2009), 226-245. Atıf yeri: s. 277.

12. Yrd. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği”, Millî Folklor, S. 81 (2009), s. 89-99. Atıf yeri: 1. dipnot ve Kaynakça.

13. Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Esir, “Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 39 (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı) (2009), s. 683-708. Atıf yeri: 9, 76, 77, 95. dipnotlar.

14. Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Esir, “Şeyhî Divanı’nda Geçen Yiyecek ve İçecek Adları Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Zeki Başar özel Sayısı, 29, 2006, s. 95-116. Atıf yeri: 7. dipnot ve Kaynakça.

15. Dr. Adnan Kadriç, Ahmed Vali Novipazarac Aşknama Ljepota i Srce,Univerzitet u Novom Pazaru Posebna Izdanja (I), Novi Pazar, 2009. Atıf yeri: (ithaf, s. 5,) Ön sözde (s. 10) s. 21, 24, 27, 54, 55. dipnotlar 339, 348, 349.

16. Güler Nuhoğlu, “Fettahî Nişaburî ve Hüsn ü Dil Tercümesi”, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, S. 17 (2010), s. 65-84. Atıf yeri: 41. dipnot.

17. Yrd. Doç. Dr. Esma Şahin, “Bâkî Dîvânı’na Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences, Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn, s. 285-309. Atıf yeri: 63. dipnot.

18. Doç. Dr. Hasan Ali Esir, “Anadolu Sahası Mesnevilerinde Kerbela Vakası”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (2012), ss. 43-64. Atıf yeri: 30. dipnot ve Kaynakça.

19. Yrd. Doç. Dr. Songül Aydın Yağcıoğlu, “Leyla vü Mecnun ile Hüsn ü Aşk‟ın Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 41 (2009), 181-215. Atıf yeri: 6 ve 17. dipnotlar ve Kaynakça.

20. Yrd. Doç. Dr. İsrafil Babacan, “Hüsn ü Aşk’ta sebk-i Hindî Tesiri”, Türkbilig, 2010/19: 1- 24. Atıf yeri: 1. dipnot ve Kaynakça.

21. Prof. Dr. Ahmet Kartal, Doğu’nun Uzun Hikâyesi – Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kitaplığı, İstanbul, 2013. Atıf yeri: s. 57, 95, 103, 121, 123, 124, 125, 159, 171, 179, 220, 224, 226, 746.

22. Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, ODESAM Yay., İstanbul 2016. Atıf yeri: s. 27, 59, 61, 101, 179, 207, 391.

23. Komisyon, Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016. Atıf yeri: s. 300 (49. dipnot).

24. Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, 14 yy’dan 19 yy’a Anadolu ve Rumeli’de Yazılmış Türkçe Edebî Metinler Üzerine Söylenmemiş Sözler, Grafiker Yayınları, Ankara 2016. Atıf yeri: s. 243, 356.

25. Tuncay Tuncel, Osmanlı Şiirinde Gemicilik Terimleri, İstanbul: Kökler Derneği Yayınları. 2014. Atıf yeri: Kaynakça.

26. Doç. Dr. Yunus Kaplan, “Bursalı Levhî ve Mi’râciyye’si”. TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (1) (2016), 226-256. Atıf yeri:  64. dipnot.

27. Prof. Dr. Selami Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri, Eser Basım Yayım, Ankara, 2015. Atıf yeri: s. 547, 548, 550.

28.Prof. Dr. Victoria Rowe Holbrook, “Hüsn ü Aşk’ın Arkeolojisi”,  Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt/Volume 1, Sayı/Issue 1,Haziran/June 2017, Sayfa/Page: 41-50.  Atıf yeri: s. 43.

29.Arş. Gör. Zeynep Dinçer Berdibek, “Abbâsî İmâme Terimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature Volume:3, Issue:1, Spring, 2017,  (74-83) Atıf yeri: Kaynakça.

30. Yrd. Doç. Dr. M. Sait Çalka, “Bir Şairnâme Örneği Olarak Süheylî’nin Gülşen-i Şuarâ Adlı Kasidesi ve Bu Kasidede Yer Alan Türk, Arap ve Fars Şairleri”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi SUTAD, Güz 2017; (42): 273-301. Atıf yeri: s. 276.

 

 

Köksal, M. F., Klâsik Türk Şiiri Araştırmaları, Akçağ Yay., Ankara 2005.

1. Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi (Biçim-Ölçü-Kafiye), 3F Yayınevi, İstanbul 2007. Atıf yeri: s. 111 ve 170 ile Kaynakça.

2. Dr. Ziya Avşar, Revânî Dîvânı - Revânî, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya 2007. Atıf yeri: s. 85.

3. Dr. Aylin Koç, “Sinan Paşa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 37, 229-231 (2009). Atıf yeri: Kaynakça.

4. Dr. Vildan Serdaroğlu, Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı, İSAM yay., İstanbul 2005. Atıf yeri: Kaynakça.

5. Mehmet Fatin Baki, Nazım Şekilleri, Türleri, Terimleri ve San’at Türleri, Fladelphia, USA 2006. Atıf yeri: Kaynakça.

6. Kaplan Üstüner, Enderunlu Hazan Yâver Divan, Birleşik Yayınlar, Ankara 2010, Atıf yeri: Kaynakça.

7. Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2012. Atıf yeri: Kaynakça.

8. Arş. Gör. Timuçin Aykanat, “Metinlerarası İlişkiler Örüntüsünde Nâ’ilî-İ Kadîm’in Şiiri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer 2013, p. 683-703. Atıf yeri: s. 699.

9. Doç. Dr. Bahir Selçuk, “Edebî Türler ve Tarzlar”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Ed. Doç. Dr. Özer Şenödeyici), Kesit Yay., İstanbul 2015, s. 609-666. Atıf yeri: s. 626.

10. Rıza Kurtuluş, “Âhi Benli Hasan”, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 53-54. Atıf yeri: s. 54 ve Kaynakça.

11. Bayram Ali Kaya, “Taşlıcalı Yahyâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 40 (2011), s. 156-157. Atıf yeri: Kaynakça.

12. Yrd. Doç. Dr. Hasan Gültekin, “Güvahî’nin Bilinmeyen Eseri: Tazarru’-nâme”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, Summer 2012, p. 1329-1371. Atıf yeri: s. 22. dipnot.

13. Yrd. Doç. Dr. Kaplan Üstüner, “Şiir, Şair ve Edebi Kurallara Dair Yazılmış Bir Mesnevi: Fenniyye-İ Eş’âr”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/7 Fall 2009, 826-892. Atıf yeri: Kaynakça.

 

Köksal, M. F., Sana Benzer Güzel Olmaz (Divan Şiirinde Nazire), Akçağ Yayınları, Ankara 2006.

1. Dr. Ziya Avşar, Revânî Dîvânı - Revânî, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya 2007. Atıf yeri: s. 86.

2. Mustafa Arslan, “XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyî’nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, s. 4/1 (2007), S. 64-86. Atıf yeri: s. 77.

3. Prof. Dr. Filiz Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, Tuncay Bülbül, Deniz Ali Baba Dergâhı Postnişini Haydar Cemil Baba (Haydarî) ve Şiirleri, G.Ü. Türk HAMER Yay., Ankara 2008. Atıf yeri: Kaynakça.

4. Dr. Üzeyir Aslan, “Mu’îdî’nin Necâtî’ye Nazireleri”, Turkish Studies, V. 4/2 (Winter 2009), s. 29-78. Atıf yeri: Kaynakça.

5. Doç. Dr. Gencay Zavotçu, “Arzî Mehmed Efendi ve Bir Gönül Gazeli”, Aşk İlinden, Gönül Telinden İnciler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 141-160. Atıf yeri: s. 160 ve Kaynakça.

6. Yrd. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Nazire Mecmualarına Göre Necâtî Beğ’in Klâsik Türk Şiirindeki Konumu”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Anısına”, Kocaeli Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Kocaeli B.B. Yay., Kocaeli 2009, s. 466-475. Atıf yeri: s. 467, 468.

7. Yrd. Doç. Dr. Şevkiye Kazan, “Necatî ile Celîlî’nin Gazelleri Arasındaki Benzerlikler Nazire mi, Taklit mi?”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Anısına”, Kocaeli Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Kocaeli B.B. Yay., Kocaeli 2009, s. 507-523. Atıf yeri: 1. dipnot ile s. 508, s. 511 ve Kaynakça.

8. Dr. Hasan Gültekin, “Düzenleyeni Bilinmeyen Bir Nazire Mecmuası: Mecmû’a-i Nezâyir”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27/1 (Haziran 2010), s. 107-122. Atıf yeri: 2. dipnot.

9. Dr. Ayşe Yıldız, “Klasik Türk Edebiyatında ‘Var İçinde’ Redifli Şiirler ve Nedim’in ‘Var İçinde’ Redifli Gazeli”, Turkish Studies, V. 4/6 (2009), s. 478-498. Atıf yeri: 1. dipnot ve Kaynakça.

10. Prof. Dr. Ömür Ceylan, “Şiirin Seyir Defteri I: Büyülü Gölgeler Yüzyılı (1701-1800), Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları (Walter G. Andrews Hatıra Sayısı), Harvard University, 34/I, 121-172 (2010). Atıf yeri: Kaynakça.

11. Dr. Zehra Göre, “Kerem Kasidelerine Dair”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C.15, S. 39 (2009), s. 919-956. Atıf yeri: 20. dipnot ve Kaynakça.

12. Yrd. Doç. Dr. Selami Turan, Saruhanlı Gülşenî Divanı, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Atıf yeri: 34. dipnot ve Kaynakça.

13. Yrd. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu, “Şeyh Gâlib’in Gubârî’ye Naziresi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 8, S. 1 (Mart 2011), s. 25-41. Atıf yeri: s. 26, 1. dipnot ve Kaynakça.

14. Mehmet Gürbüz, “Şiir Semasının Yegâne Yıldızı; Güzeller Sultanı”, Turkish Studies, V. 5/3 (2010), s. 242-257. Atıf yeri: s. 243 ve Kaynakça.

15. Arş. Gör. Gülşah Gaye Öztürk-Fidan, “Konya Mevlana Müzesi 2095 Numarada Kayıtlı Mevlevilikle İlgili Bir Mecmuadan Hareketle Baki’nin Yayımlanmamış Bir Şiiri”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, C.1, S. 2 (Yaz 2010), s. 95-108. Atıf yeri: 5 ve 6. dipnotlar ve Kaynakça.

16. Fahir İz (Çev.: Dr. Süleyman Tülücü), “Şeyh Gâlib / Sheikh Ghâlib”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 43 (2010), s. 259-289. Atıf yeri: Kaynakça.

17. Prof. Dr. Ömür Ceylan, Bağ Bozumu (Edebiyat Araştırmaları), Kesit Yayınları, İstanbul 2011. Atıf yeri: Kaynakça.

18. Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan, “XVII. Yüzyılda Tarihî ve Sosyo-Kültürel Hayat”, XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi, Yay. Eskişehir 2011. Atıf yeri: Kaynakça.

19. Aynura Mahmudova, “Fuzûlî’nin ve Gelibolu Âlî’nin  ‘Uzanmaz mı’ Redifli Gazellerinde Ortak Hususiyetler”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, S. 1 (2011), s. 17-19. Atıf yeri: s. 18 ve Kaynakça.

20. Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan, “XVII. Yüzyılda Tarihî ve Sosyo-Kültürel Hayat”, XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Ed.: Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç – Prof. Dr. Muhsin Macit), Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2011, s. 1-18. Atıf yeri: Kaynakça.

21. Ahmet Akgül, “Âşık Gamgüder’in Üslûbunda Klâsik Türk Şiirinin Etkisi”, Turkish Studies, V: 6/4 (Fall 2011), s.1-13. Atıf yeri: Kaynakça.

22. Yrd. Doç. Dr. Osman Ünlü, “ ‘Hoşça Bak Zâtına Kim Âlem-i Kübrâsın Sen’ Nazire Geleneği İçinde Şeyh Gâlib’in Meşhur Şiiri”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.2 (Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı), Ekim 2011, s. 236-253. Atıf yeri: s. 237, 238 ve Kaynakça.

23. Dr. Hakan Taş, “Bâkî’nin Dîvân’da Bulunmayan Bir Gazeli ve Feyzî’nin Naziresi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.1 (Kış 2010), s. 181-192. Atıf yeri: s. 182 ve Kaynakça.

24. Nurgül Karayazı, Ahmed Yârî - Yârî Dîvânı (İnceleme-Metin Tıpkıbasım), Yazmalar Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2013. Atıf yeri: Kaynakça.

25. Dr. Gülay Durmaz, Diyarbakırlı Osman Nuri Paşa Dîvânı (Hayatı – Sanatı – Metin), Gaye Kitabevi, İstanbul 2014. Atıf yeri: s. 34 ve Kaynakça.

26. Doç. Dr. Özer Şenödeyici, Arş. Gör. Ahmet Akdağ, Meylî’nin Şiirleri, Gece Kitaplığı, Ankara, 2014. Atıf yeri: s. 20.

27. Dr. Orhan Kurtoğlu, Bosnalı Âsım Dîvânı, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2012. Atıf yeri: s. 118.

28. Şevkiye Kazan Nas, Celîlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi (İnceleme – Metin), Fakülte Kitabevi, Isparta 2012.  Atıf yeri: s. 75.

29. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gültekin, “Nazire Geleneğinden Metinlerarasılığa Üç Şiirin Söyledikleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1 Winter 2013, p.1511-1537. Atıf yeri: s. 1515, 1516.

30. Prof. Dr. Yaşar Aydemir, “Üç Dostun Birlikte Meşki: Nev’î Bakî ve Muradî’nin Nazireleşmeleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1, Winter 2013, p. 65-97. Atıf yeri:  s. 67.

31. Yrd. Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş, “Osmanlı Şuara Tezkirelerinde Zeyl Geleneği”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, p.1319-1329. Atıf yeri: s. 1321.

32. Doç. Dr. Zeynep Altok, “Nazire Mecmûalarına Tarihselci Bir Yaklaşım”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII: Mecmua: Osmanlı Şiirinin Kırkambarı, Haz. Hatice Aynur vd., Turkuaz Yayınları, İstanbul 2012, s. 134-155. Atıf yeri: s. 138 (2. dipnot).

33. Dr. Süleyman Solmaz, Onaltıncı Yüzyıl Tezkirelerinde Şairin Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara 2012. Atıf yeri: Kaynakça.

34. Dr. Leyla Alptekin, “Bağdatlı Rûhî’nin Terkîb-Bendi’ne Yazılmış Bir Nazire: Xvııı. Yüzyıl Şairi Berberzâde Mehmed Zihnî’nin Terkîb-Bend’i”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/13 Fall 2013, p. 439-454. Atıf yeri: s. 441 ve Kaynakça.

35. Tuğba Birdal, “Son Dönem Osmanlı Şâirlerinden Dânişmendzâde Şevket Gavsî Ve Muallim Nâci’ye Nazîreleri”, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2013 Yıl:1, Sayı:1, Sayfa:198-211. Atıf yeri: Kaynakça.

36. Prof. Dr. Kenan Erdoğan – Arş. Gör. Tuğba Aydoğan, “Manisalı İki Sufi Şair, İbn Îsâ Akhisarî Ve Birrî Mehmed Dede’nin Perde Gazellerinin Şerhi”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, Aralık 2013 Manisa Özel Sayısı, s. 261-171. Atıf yeri: s. 260.

37. Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ertek Morkoç, “İzmir Millî Kütüphane’de Kayıtlı Bulunan (1467/14) Bir Mecmua-İ Eş’âr’ın Düşündürdükleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1, Winter 2013, p. 267-297. Atıf yeri: s. 274.

38. Prof. Dr. Kemal Yavuz, “Türk Şiirinde Nazire”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 10 (2013), s. 359-424. Atıf yeri: s. 361, 362, 418.

39. Doğan Evecen, “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Çerçevesinde Bir Nazîre Geleneği Örneği: Şeyh Gâlib’in Nedîm’e Yazdığı “Sen” Redifli Gazel”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches | 2013 | Cilt.2, Sayı:4 – Volume: 2, Issue: 4, s. 116-132. Atıf yeri: 5. dipnot.

40. Yrd. Doç. Dr. Erol Gündüz, “İbrahim Tâ’ib’in Nazireleri”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, 10-12 Mayıs 2012), Ed. Muhammed Kuzubaş vd., Ordu Üniversitesi Yayını, Ordu 2013, s. 263-286. Atıf yeri: s. 263, 264.

41. İbrahim Edhem Buyruk, “Bâkî İzinde Bir Şair: XVI. Yüzyıl Divan Şairi İstanbullu Ümîdî ve Nazireleri”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, 10-12 Mayıs 2012), Ed. Muhammed Kuzubaş vd., Ordu Üniversitesi Yayını, Ordu 2013, s. 423-439. Atıf yeri: Kaynakça.

42. Dr. Mustafa Güneş, “Hamdullah Hamdî’nin Tuhfetü’l-Uşşâk’ında Şeyhî Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences, Kütahya Özel Sayısı Kasım 2014 / Special Issue of Kütahya November 2014. Atıf yeri: Kaynakça.

43. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Aydın, “Divan Şairleri Arasında Şair ve Şiire Dair Atışmalar”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3 Winter 2014, p. 213-237. Atıf yeri: 71, 84, 91, 92. dipnotlar.

44. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu, “Zâtî’nin John Rylands Kütüphanesi 63 Numarada Kayıtlı Mecmû’ada Yer Alan Kasîdeleri”, M. Ali Tanyeri Anısına Makaleler, Ed.: H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Armağan Yay., İstanbul 2015, s. 231-248. Atıf yeri: Kaynakça.

45. Yrd. Doç. Dr. Kadriye Yılmaz, “Bir Nazire Örneği Olarak Taşlıcalı Yahyâ’nın Gülşen-İ Envâr’ı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015/1, Sayı:21, s. 107-126. Atıf yeri: s. 110.

46. Dr. Hasan Kaplan, “Bâkî’yi Yenilemeye Çalışan Bir Şair Ümîdî Ve Bâkî’ye Nazireleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015, s. 221-263. Atıf yeri: s. 222, 223, 224, 227, 248, 250, 256.

47. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tanyıldız, “Necâtî ve Revânî Dîvânlarındaki Mükerrer Gazeller Üzerine”, HIKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Güz 2015, Yıl 1, Sayı 1, ss. 10-24. Atıf yeri: s. 16.

48. Doç. Dr. Bahir Selçuk, “Edebî Türler ve Tarzlar”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Ed. Doç. Dr. Özer Şenödeyici), Kesit Yay., İstanbul 2015, s. 609-666. Atıf yeri: s. 650.

49. Doç. Dr. Kaplan Üstüner, “Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2014, s. 188-206. Atıf yeri: Kaynakça.

50. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tanyıldız, “Şiir Mecmualarının Neşri Hakkında”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012, 224-239. Atıf yeri: s. 225, 234, 237.

51. Yrd. Doç. Dr. Şerife Akpınar, “’Ki Dirler O Bizüz! Redifli Gazellerde Divan Şairinin Kimliği”, ERDEM Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 61, s. 1-14. Atıf yeri: s.1 , 4 ve 1. dipnot.

52. Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu, “Müzik Terimlerindeki Karmaşanın Akademik Çalışmalara Yansıması: Orijinal, Nazire, Çeşitleme, Varyant, Aranjman, Cover, İcra”, İDİL Dergisi, 2012, Cilt 1, Sayı 2 / Volume 1, Number 2, s. 144-165. Atıf yeri: s. 149, Kaynakça.

53. Yrd. Doç. Dr. Recai Kızıltunç, “Arap Edebiyatında Türkçe Yazan Bir Şair: Emir Mencek Paşa el-Yusufî”, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, Sayı 20 (2012-1) 33-48. Atıf yeri: s. 42, 43 ve Kaynakça.

54. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015. Atıf yeri: s. 302.

55. Doç. Dr. Semra Tunç, Prof. Dr. Ahmet Sevgi, “Livâyî Mecmûası”, Selçuk Üniversitesi/Seljuk University Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters, Yıl/ Year: 2015, Sayı/Number: 34 Sayfa/Page: 313-352. Atıf yeri: 14 ve 18. dipnotlar.

56. Yrd. Doç. Dr. Mümine Çakır, “Dîvâne Mehmed Çelebi’nin Müseddesi ve Müseddese Yapılan Tazminler Üzerine”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1) (Nisan 2015): 189-210. Atıf yeri:  4 ve 7. dipnotlar.

57. Yrd.Doç. Dr. Mehmet Nuri Çınarcı, “Söz Meydanında İki Hükümdar: Kanuni Sultan Süleyman ve Şah Tahmasb’ın Müşâ’aresi”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Eylül 2015 September 2015 Yıl 8, Sayı XXIII, ss. 187-210. Atıf yeri: s. 199, 200 ve Kaynakça.

58. Murat A. Karavelioğlu, Mecmû’a-i Kasâ’id-i Türkiyye, TDK Yayınları, Ankara 2015. Atıf yeri: 45. dipnot ve Kaynakça.

59. Fatih Kasva, “Ebubekir Eroğlu ve Nazire Geleneği”, Hece Dergisi, 228 (Aralık 2015), s. 101-105. Atıf yeri: Kaynakça.

60. Edith Gülçin Ambros, “On A Convantional Diemension of 16th Century Scurrilous Ottoman Satire: Keşfî’s (D. 945/1538-9) Hicviyyât”, Life, Love and Laughter: In Search of the Ottomans’ Lost Poetic Language, The ISIS Press, İstanbul 2015, s. 503-526. Atıf yeri: s. 505 (16. dipnot)

61. Yrd. Doç. Dr. Cemal Bayak, “Mehmed İzzî’nin Muhibbî’nin Şiirlerine Yazılan Nazireler Mecmuası”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 11/4 Winter 2016, p. 207-242.  Atıf yeri: s. 210, 210, 211, 211, 211, 211, 212; 1, 4, 5. dipnotlar.

62. Arş. Gör. Hafsanur Yıldırım, “Nazire Geleniğine 19. Yüzyıldan Bir Örnek: Râ’if Bey ve Leylâ Hanımın Birbirlerine Nazireleri”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 11/4 Winter 2016, p. 1111-1136. Atıf yeri: s. 1116, 1117.

63. Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip İpek, “Nedim’in “Köşk Kasidesi”ne Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın Nazirelerinin Tâhirü’l-Mevlevî Tarafından Şerhi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 56 (2016), s. 981-1030. Atıf yeri: 1 ve 5. dipnotlar.

64. İlyas Karaokay, “Nâbî’nin Meşhur ‘Görmüşüz’ Redifli Gazeline Yazılan Nazire ve Tahmisler”, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Volume: 9 (2016) , s. 1 ‐ 23. Atıf yeri: s. 4.

65. Tolga Öntürk, “Şiirsel Etkilenme’nin Bir Göstergesi Olarak Fuzûlî ve Şehriyâr’ın Şiirlerinde Âhengi Sağlayan Ortak Unsurlar”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ortadoğu Özel Sayısı (2016), s?-? Atıf yeri: 3 ve 4. dipnotlar.

 

66. Yrd. Doç. Dr. Tuba Onat Çakıroğlu, “Ahmed Yesevî’nin Klâsik Türk Edebiyatı’na Tesiri Üzerine Bir Değerlendirme“, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016, s. 164-172. Atıf yeri: s. 170.

67. Yrd. Doç. Dr. Recep Demir, “Osmanlı Şiirinde Acem İmgesi”,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ortadoğu Özel Sayısı (2016), s?-? Atıf yeri: 3 ve 4. dipnotlar.

68. Yrd. Doç. Dr. Serkan Türkoğlu, “Yarım Kalan Bir Hüsn ü Aşk Naziresi: Mîr Mehmed Dâniş’in Gülşen-i Dâniş Mesnevisi", International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/15 Summer 2016, 445-502. Atıf yeri: s. 449.

69. Prof. Dr. Ahmet Kartal, "Fars Edebiyatında Türk Olmak: Fars Şiirinde Türk Kavramı ve Türk Kültürü ile İlgili Unsurlar", Türk-Fars Edebî İlişkileri - Hakikate Düşen Gölge, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2016. Atıf yeri: Kaynakça.

70. Prof. Dr. Selim S. Kuru, “Rûmî Edebiyat: Bir Yazınsal Geleneğin Oluşumu, 1450-1600”, terc. Handan Konar, Türkiye Tarihi: Bir Dünya Gücü Olarak Osmanlı İmparatorluğu 1453-1603, c. 2, editörler: Suraiya N. Faroqhi – Kate Fleet, çeviri: Bülent Üçpunar, İstanbul: Kitapyayınevi, 2016, s. 653-767. Atıf yeri: s. 688, 689 ve 744.

71. Öğr. Gör. Erhan Çapraz, "Söz Söyleme Yarışında Yenilmezliğin Bir Başka Boyutu: Develili Seyrânî İle Molulu Revâî Arasında Bir Mektuplu Atışma" Türk Kültürü Dergis, 2014/2: 85-100. Atıf Yeri: s. 90, 94, 95.

72.Halil Erzen, “Divan Şiirinde Mahlas Kullanma Geleneği ve Bu Geleneğin Modern Şiire Yansımaları”, AÜ  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 59, Erzurum 2017, 41-73. Atıf yeri: s. 54.

73.Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam, “Gazelde Redif-Anlam İlgisi Bağlamında Sehî’nin Kadeh Redifli Gazeli”, Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (44-55). Atıf yeri: s. 46.

74.Yrd. Doç. Dr. Murat Umut Inan, “Rethinking the Ottoman Imitation of Persian Poetry”, Iranian Studies, 50:5 (2017), 671-689. Atıf yeri: 26. dipnot.

75.Yrd. Doç. Dr. Hasan Kaplan, “Divan Edebiyatında İntihal: Alıntı mı Çalıntı mı?”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 40, Şubat 2017, s. 39-98. Atıf yeri: s. 41.

76.Dr. İbrahim Kolunsağ, “Bilinmeyen Bir 15. Yüzyıl Şairi Serâyî”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 18, İstanbul 2017, 403-424. Atıf yeri: s. 418, 419.

77.Kâmil Ali Gıynaş, Pervâne Bey Mecmuası, Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, Ankara 2017. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  Atıf yeri:  Kaynakça.

78.Muzaffer Kılıç, Ar. Gör. Büşra Çelik, “Bâkî’nin Gazellerine Ek ve Derzi-zâde ‘Ulvî’ye Nazîreleri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 18, İstanbul 2017, 253-332.  Atıf yeri: s. 264, 265.

79.Tuncay Öztürk, “Yahyaoğlu’nun ‘Yavuz Gözden Yavuz Dilden’ Redifli Gazeli, Bu Gazele Yazılan Nazîreler ve Ahmed Paşa’nın Yahyaoğlu’na Nazîresi”, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:15, Sayı: 3, Eylül 2017, s. 35-48. Atıf yeri: s. 43.

80.Yrd. Doç. Dr. Ahmet Topal, “Deneysel Yönüyle Müselsel Gazel”, Erzincan Üniversitesi SBE Dergisi, 2017, X (II), s. 161-178. Atıf yeri: 22. dipnot.

81.Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Nazik, “Benzer Redifli Şiirleri Bağlamında Mihrî Hâtun ve Tâcî-zâde Ca‟fer Çelebi‟nin Karşılaştırılması”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu 21-23 Nisan 2017 Amasya, Bildiriler Kitabı II, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Baskı: Aralık 2017) s. Atıf yeri: 73. Dipnot.

82.Yrd. Doç. Dr. Hiclal Demir, “Leylâ Hanım'ın Fıtnat Hanım ve Nesîbâ Tevfîka Hanım'a Yazdığı Nazireler”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu 4-6 Mayıs 2017 Bildiriler Kitabı. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Amasya, 2017, s. 299-311. Atıf yeri: s. 301.

83.Dr. Kamil Ali Gıynaş, “Millî Kütüphanede Kayıtlı 06 Mil Yz A 803 Numaralı Şiir Mecmuası”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi SEFAD, 2017 (38): 211-264. Atıf yeri: 2. dipnot.

84.Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tanç, “Klâsik Türk Şiirinin SonTemsilcilerinden Kürkçü-zâde Osman Remzi ve Ali Emîrî’ye Nazîreleri”, SÖYLEM Filoloji Dergisi 2017; 2(2): 232-249. Atıf yeri: s. 234.

 

 

Köksal, M. F., Ahi Evran ve Ahilik, Kırşehir Valiliği Yay., Ankara 2006; 2. Baskı, Ankara 2008.

1. Mehmet Göktürk, Kırşehir Mezar Taşları, Kırşehir Belediyesi Yayını, Kırşehir 2008. Atıf yeri: Kaynakça.

2. Yusuf Turan Günaydın, “Ahi Evran”, K.B.Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2009, s. 43-44. Atıf yeri: Kaynakça.

3. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.2 (2009), s. 223-242. Atıf yeri: 4. dipnot ve Kaynakça.

4. Doç. Dr. M. Said Polat, “Osmanlı Öncesi Türkiye’nin İktisat Tarihine İlişkin Sorunlar”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 21 (2010), s. 43-58. Atıf yeri: 45. dipnot ve Kaynakça.

5. Prof. Dr. M. Saffet Sarıkaya, “Nisâbu’l-intisâb’da Esnaf Teşkilâtı ve Fütüvvetnâmlere Yönelik Eleştiriler”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, III/1 (Bahar 2010), s. 43-49. Atıf yeri: s. 51, 52 ve Kaynakça.

6. Dr. Yusuf Ekinci, Ahilik, Özgün Matbaacılık, Ankara 2008. Atıf yeri: Kaynakça.

7. Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak, Ahîlik (Kuruluşu, İlkeleri ve Fonksiyonları), İstanbul Ticaret Odası Yay., İstanbul 2009. Atıf yeri: 9. dipnot ve Kaynakça.

8. Dr. Nurettin Gemici, “Ahilikten Günümüze Meslek Eğitiminde Model Arayışları ve Sonuçları”, Değerler Eğitimi Dergisi”, 8/19 (Haziran 2010), s. 71-105. Atıf yeri: s. 73 ve Kaynakça.

9. Doç. Dr. Akın Marşap, Nuray Keskin, “Past anp Present of Ahilik (Denizli Sample)”, International Online Journal of Educational Sciences (iojes), 3 (1) (2011), s. 370-394. Atıf yeri: s. 375, 376 ve Kaynakça.

10. Ahmed Esger Sücaatoğlu, “Sufizmin Ahiliye Tesiri Meselelerine Dayir”, Azerbaycanşünaslığın Aktual Problemleri, Umumi Lider Heyder Aliyev’in anadan olmasının 88-ci ildönümüne hesr olunmuş ıı Beynelxalq elmi konferans, Bakı – Gence, 4-7 may 2011-cu il (2011), s. 240-247. Atıf yeri: Kaynakça.

11. Ayşe Atıcı Arayancan, “Ahilik ve Nizârî İsmâilî Teşkilâtları: Benzerlik ve Farklılıkları, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 1, Ankara 2011, s. 689-704. Atıf yeri: s. 68 ve Kaynakça.

12. Prof.Dr. Kadir Arıcı, “Ahi Örgütlenmesi ve Sosyal Düzenin Korunmasındaki Rolleri”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 1, Ankara 2011, s. 83-92. Atıf yeri: s. 68 ve Kaynakça.

13. Doç. Dr. Nurettin Gemici, “Ahilikten Günümüze Meslek Eğitiminde Model Arayışları ve Sonuçları”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 1, Ankara 2011, s. 393-444. Atıf yeri: 3. dipnot ve Kaynakça.

14. Yrd. Recep Kahvecioğlu, Öğr. Gör. Ferhat Çetinkaya, “Topluma Yönelik Pazarlama Yönetim Anlayışının Ahilik Sistemiyle Örtüşen Yönleri”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 1, Ankara 2011, s. 513-528. Atıf yeri: 32. dipnot ve Kaynakça.

15. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “Kerâmât-ı Ahi EvRAn Mesnevisi Üzerine Notlar”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 2, Ankara 2011, s. 655-675. Atıf yeri: 4. dipnotta ve Kaynakça.

16. Yrd. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Ahi Şecerenamelerine Göre Ahilik Âdâb ev Uygulamaları”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 2, Ankara 2011, s. 705-717. Atıf yeri: Kaynakça.

17. Prof. Dr. M. Saffet Sarıkaya, “Esnaf Teşkilatı ve Fütüvvetnamelere Yönelik Eleştiriler (Nisâbu’l-intisâb Örneğinde)”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 2, Ankara 2011, s. 947-961. Atıf yeri: s. 954 ve Kaynakça.

18. Doç. Dr. Seadet Şıhıyeva, “Hurufilik Edebiyatı ve Tarihinde Ahilikle Kesişen Makamlar”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 2, Ankara 2011, s. 992-1032. Atıf yeri: s. 1005 ve Kaynakça.

19. Yrd. Doç. Dr. Rüştü Yeşil, “Meslekî Değerler Eğitimi Perspektifinde Ahilik Sistemi ‘Tespitler – Tahliller’ ”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 2, Ankara 2011, s. 1117-1134. Atıf yeri: s. 1120, 1121, 1128 ve Kaynakça.

20. Doç. Dr. Ahmet Günşen, “Kırşehir’de Ortak Yemek Kültürü ve Ahilik Geleneğinden Gelen Bir Ortak Yemek: Herva:ne/Ferfene”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir-Bildiriler, C. 3, Ankara 2011, s. 1425-1443. Atıf yeri: Kaynakça.

21. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.2 (2009), s. 223-242. Atıf yeri: 4. dipnot ve Kaynakça.

22. Yrd. Doç. Dr. Namık Musalı, “Safevîler ve Ahiler”, Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, 20-21 Eylül 2011, Kayseri 2011, s. 45-68. Atıf yeri: 44, 120. Dipnotlar ve Kaynakça.

23. Prof. Dr. Ömer Özden, “Ahilik ve İş Ahlâkı”, Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, 20-21 Eylül 2011, Kayseri 2011, s. 152-168. Atıf yeri: 291. dipnot ve Kaynakça.

24. Doç. Dr. Selahattin Döğüş, “Anadolu’da Sosyal Örgütlenme Sürecinde Ahiliğin Rolü”, Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, 20-21 Eylül 2011, Kayseri 2011, s. 219-243. Atıf yeri: 432. dipnot ve Kaynakça.

25. Doç. Dr. Durdu Mehmet Burak, “Ahilikte Askerlik Şuuru: Kayseri ve Havalisinde Vatandaşlıktan Çıkarılan Asker Kaçakları”, Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, 20-21 Eylül 2011, Kayseri 2011, s. 424-446. Atıf yeri: 669. dipnot ve Kaynakça.

26. Saadet Maydaer, “Tanners Of Bursa In Sıxteenth And Seventeenth Centurıes”, İlahiyat Studies, Volume 5, Number 1 (2014) , pp. Atıf yeri: Kaynakça.

27. Yrd. Doç. Dr. Kasım Tatlıoğlu, “Bir Kavram Olarak Ahilik: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.1, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012, s. 149-163. Atıf yeri: s. 155-156.

28. Yrd. Doç. Dr. Fatih Çelik, “Ahilik Teşkilatının Geçmişten Bugüne Ekonomik Hayatta Üstlendiği Roller”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.1, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012, s. 459-467. Atıf yeri: s. 460.

29. Metanet Azizkızı ALiyeva, “Evrensel İş Hologramının Toplumsan Düzgün Yansımasına Ahi Evren’in / Evran’ın Hizmeti”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.1, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012, s. 469-483. Atıf yeri: s. 482.

30. Yrd. Doç. Dr. Halit Karatay, Prof. Dr. İsmet Çetin, Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya, “Ahilik Öğretilerinin Esnaf-Müşteri İlişkilerine Yansımaları”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.2, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012, s. 545-560. Atıf yeri: s. 547.

31. Doç. Dr. Mehmet Rıhtım, “Azerbaycan Tasavvuf Tarihinde Ahilik ve Ahiler”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.2, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012, s. 561- 629-644. Atıf yeri: s. 636.

32. Doç. Dr. Naile Süleymonova, “Ahiliğin Kültür Coğrafyasında Hoy”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.2, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012, s.  s. 657-666. Atıf yeri: s. 665.

33.  Prof. Dr Mehmet Temizyürek, “Şeyh-İ Seb‘Alık Kurumu Ve Osmanlı Esnaf Teşkilatı İçindeki Yeri”, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, / 2013 / S. 66, s. 17-42.  Atıf yeri: s. 31.

34. Haydar Barış Akbayır, “Ahiliğin Tarihsel Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Deneme”, Ahiliğe Genç Bakışlar, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012. Atıf yeri: s. 163.

35. Yrd. Doç Dr. Ramazan Karaman, “Türk Ahi Teşkilatının İşleyişi Ve Çorum Tarihinde Ahilik”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 1, Haziran 2014, s. 93-104. Atıf yeri: s. 97.

36. Doç. Dr. Ayfer Şahin, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran-ı Veli İle Bektaşilik ve Ahilik Algıları”, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 71 (2014), s. 171-195. Atıf yeri: s. 172, 175.

37. Yrd. Doç. Dr. Ahmet İnanır, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Fetvalarında Ahilik”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 36, ss. 103‐138. Atıf yeri: 57. dipnot.

38. Yrd. Doç. Dr. Tufan Özsoy, “Marketing Develops New Concepts or repeats Itself: An Appraisal of Akhism Philosophy”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 4(1); April 2015, s. 136-141. Atıf yeri: s. 138, 139.

39. Dr. Mehmet Ekiz, “Niğde’deki Hıristiyan Türk Kiliselerinde Yer Alan Ejder Figürleri: İkonografik Açıdan Bir Bakış”, Sanat Tarihi Dergisi, Sayı/Number XX/1 Nisan/ April 2011, 39-62. Atıf yeri: s. 43, 22 ve 23. dipnotlar.

40. Doç. Dr. İsmail Çiftçioğlu, “Ahi Evran ve Ahilik”, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 92. Atıf yeri: s. 92 (Ansiklopedi maddesi adı geçen eserdir.)

41. Doç. Dr. Nurgül Kıınç, “Hırka” maddesi, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 459-460. Atıf yeri: Kaynakça.

42. Doç. Dr. Nurgül Kılınç, “Şalvar” maddesi, Ahilik Ansiklopedisi, C.2, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 256. Atıf yeri: Kaynakça.

43. Kadir Çadır, “Çankırı Yaran Meclisinde Bağlamanın Rolü”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 2 (2011): 79-92. Atıf yeri: s. 81, 9, 10, 11. dipnotlar ve Kaynakça.

44. Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Kürşad Zorlu, Öğr. Gör. Ethem Merdan, Özlem Ege “Ahilik Kültürünün Günümüz İşletmelerinde Bilinirliği Üzerine Bir Araştırma: Gümüşhane Örneği”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 4, No. 3 (2012), 73-94. Atıf yeri: s. 76 ve Kaynakça.

45. Doç. Dr. Namiq Musalı, “Ahi Sultam Alemdar Şamlu” maddesi, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay, Ankara 2014, s. 170. Atıf yeri: Kaynakça.

46. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015. Atıf yeri: s. 200.

47. Komisyon, Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016. Atıf yeri: s. 161 (41. dipnot), s. 216 (48. dipnot).

48. Prof. Dr. Mustafa Demirci, “Selçuklu Anadolu'sunda Bir İnsaniyet Mektebi: Ahilik”, Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altan Köymen Armağanı, Selçuk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., Konya 2011, s. 121-137. Atıf yeri: 33 dipnot..

49. Doç. Dr. Mehmet Demirtaş, “Çelebi Hüsâmeddin ve Mevlevîlik-Ahîlik İlişkisi”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/2 Winter 2016, p. 11-24. Atıf yeri:  s. 15.

50. Doç. Dr. Asger Ahmed, “Ahiliğin Yayılma Alanı ve Azerbaycan”,  Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 78 (2016), s. 159-175. Atıf yeri: s. 168.

51. Yrd. Doç. Dr. Erol Eroğlu, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Köktan, TİDSAD Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 339-348. Atıf yeri: 10 ve 11. dipnotlar.

52. Doç. Dr. Hacer Nurgül Begiç, "Giyim–Kuşam Kültüründe Keçe Sanatına Tarihsel Bir Bakış", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2016, (40): 287-297. Atıf yeri: s. 289.

53. Mustafa Aslanderen, Doç. Dr. Rüştü Yeşil, "Esnaf Ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahiplik Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 17, Sayı 1, Nisan 2016, Sayfa 383-400. Atıf yeri:  s. 385.

54. Prof. Dr. Ömür Ceylan, "Attâr'ın Fütüvvetnamesi İstanbul'da mı?", Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1 (2016), s. 173-181. Atıf yeri: s. 174.

55. Fatih Durgun, “A Comparison Of MedievalEuropeanGuildsAndAkhismIn Anatolia”, Tarih Okulu, Yaz 2009, Sayı IV, 1-16.Atıf Yeri: 29, 32 ve 34. dipnotlar.

56. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, "Değer Eğitimi Açısından Ahilik ve Uygulamaları", Postmodern Çağda Ahilik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2016, s. 111-127. Atıf yeri: s. 119.

57. Doç. Dr. Hüsnü Yücekaya, "Ahiliğin Kökenine Dair Düşünceler", Postmodern Çağda Ahilik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2016, s. 23-42. Atıf yeri: s. 26, 39.

58. Doç. Dr. Ayfer Şahin, "Ahilik ve Baciyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) Teşikilatı", Postmodern Çağda Ahilik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2016, s. 111-127. Atıf yeri: s. 53.

59. Doç. Dr. Hüsniye Örs, "Pazarlamada Etik Kavramının Tarihteki İlk Uygulamaları: Ahilik Sisteminde Pazarlama Etiği, Postmodern Çağda Ahilik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2016, s. 62-84. Atıf yeri: s. 69.

60. Doç. Dr. Ramazan Adıbelli, "Ahiliğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?", Postmodern Çağda Ahilik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2016, s. 85-109. Atıf yeri: s. 96.

61. Yrd. Doç. Dr. İhsan Cora, "Örgütlerin Yönetimi Açısından Ahilik Örgütüne Genel Bir Bakış: Tarihi Bir Araştırma", KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.251-279. Atıf yeri: s. 269, 271, 272.

62.Doç. Dr. Rüştü Yeşil, Mustafa Aslanderen, “Ahilik Değerleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Turkish Studies  International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/4 (2017), p. 565-584 s. Atıf yeri: s. 566 ve 569.

63.Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Ahilik ve İş Ahlâkı”, İş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi, Ed.: Mustafa Çakmak, Pegem Akademi Yay., Ankara 2017. Atıf yeri: s. 115.

64.Prof. Dr. Ömer Özden, Ahilik ve Erzurum, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2017. Atıf yeri:  5, 27, 45. Dipnotlar.

 

 

Köksal, M. F., Kurtoğlu, O., Karaköse H., Şenödeyici, Ö, Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri, Kırşehir Valiliği Yay., Ankara 2008.

1. Doç. Dr. M. Said Polat, “Osmanlı Öncesi Türkiye’nin İktisat Tarihine İlişkin Sorunlar”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 21 (2010), s. 43-58. Atıf yeri: 32. dipnot ve Kaynakça.

2. Yrd. Doç. Dr. Dr. Hasan Karaköse, “Ahilik İle İlgili Vakfiyelerin Tahlili ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.2, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2012, s. 843-860. Atıf yeri: s. 845, 846, 847…

3. Yrd. Doç. Dr Ahmet İnanır, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Fetvalarında Ahilik”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 36, ss. 103‐138. Atıf yeri: 83. dipnot.

4. Komisyon, Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Karatay Üniversitesi Yay., Konya 2016. Atıf yeri: s. 161 (40 ve 45. dipnotlar).

5. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu, "Değer Eğitimi Açısından Ahilik ve Uygulamaları", Postmodern Çağda Ahilik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2016, s. 111-127. Atıf yeri: s. 119.

 

 

 

Köksal, M. F., Mevlid-nâme, TDV Yayınları, Ankara 2011.

1.Doç. Dr. Alim Yıldız, Üç Bülbülden Güllerin Efendisine –Darende’de Okunan Üç Mevlid-i Şerif-, Nasihat Yayınları, Ankara 2010. Atıf yeri: 2, 3 ve 6. dipnotlar ve Kaynakça.

2. Prof. Dr. Ahmet Kartal, “XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı: Mesneviler”, Turkish Studies, 6/1 (Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı - Winter 2011), s. 213-235. Atıf yeri: s. 215 ve Kaynakça.

3. Dr. Hakan Yekbaş, “Receb Vahyî ve Leyle-i Regâib Adlı Regâibiyyesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 14 (Bahar 2011), s. 204-224. Atıf yeri: s. 208, 209, 217 ve Kaynakça.

4. Süleyman Eroğlu, Bursalı Lâmiî Çelebi Mevlidü’r-resûl, Bursa Büyükşehir Belediyesi yay., Bursa, 2011. Atıf yeri: 3. dipnot ve Kaynakça.

5. Yrd. Doç. Dr. Selami Turan, Saruhanlı Gülşenî Divanı, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Atıf yeri: 20. dipnot ve Kaynakça.

6. Yrd. Doç. Dr. Salahaddin Bekki, “Bazı Halk Anlatıları ve Dinî Metinlere Göre Kahramanın Mucizevî (Babasız) Doğumu”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi, S: 58 (2011), s 111-130. Atıf yeri: s. 117, 124 ve Kaynakça.

7. Arş. Gör. Ramazan Ekinci, “Erzurumlu Osman Siraceddin ve Mevlid-i Şerîfi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.2 (Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı), Ekim 2011, s. 262-289. Atıf yeri: s. 263 ve 1. dipnot.

8. Dr. Ali Osman Solmaz, “Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri Ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 49, Erzurum, s. 1-8. Atıf yeri: s. 2 ve 4.

9. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2012. Atıf yeri: Kaynakça.

10. Arş. G