Akademik Personel

Ad Soyad : Songül KEÇECİ KURT
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : TARİH
Ünvanı : Doç.Dr.
E-Posta : songul.kurt@amasya.edu.tr
Dahili : 4752
Oda No :

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: SONGÜL KEÇECİ KURT

2.      Doğum Tarihi: 1979

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Eğitimi

Atatürk Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Tarih Eğitimi

Atatürk Üniversitesi

2008

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Tarih Eğitimi

Atatürk Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Osmanlı Devleti’nde Kadınların Eğitimi (1839-1920)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer DEMİREL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı   ve  Danışman(lar)ı :

Osmanlı Devleti’nde Özel İslam Mektepleri

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ersin GÜLSOY

5.      Akademik Unvanlar:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

MEB

2001-2010

Arş. Gör.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2010-2012

Yrd. Doç.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2012-2016

Yrd. Doç.

Amasya Üniversitesi

2016-….

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve  Doktora Tezleri  :

1. Çankırılıoğlu, B. (2015).  9. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde Mekânsal Biliş Becerilerinin İncelenmesiAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans tezi.

2.Zıngal Y., (2015). 7E Öğrenme Modelinin Sosyal Bilgiler Dersi "Demokrasinin Serüveni" Ünitesinde İslenişinin Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Tutumlarına Etkisi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans tezi.

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

1. “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Kadın Dergilerinde Aile Ve Evlilik Algısı”. Belleten, 74(286), 1073-1097, (2015)

2. “XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi”. Bilig, Bahar, S.81, 233-259, (2017).

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1 “1844-1845 Temettuât Defterlerine Göre Ziyere Köyü'nün Sosyal ve Ekonomik Durumu". International Journal of History, 8(3), 57-81., Doi: 10.9737/hist. 2016322069 (2016)

2.. “II. Abdülhamid Dönemi’nde Kız Rüşdiyeleri”, Akademik Bakış Dergisi Sayı: 29 Mart – Nisan 2012, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan. (2012)

3. “Values education in Ottoman Empire Rusdiye and Idadi Schools (Junior High School and High Schools)  (1839-1918)”. Journal of Education and Sociology ; 4(2), 41-51. DOI: 10.7813/jes.2013/4-2/6. ..(2013).

4. “The morality course in Ottoman educational institutions and girls’ moral (Ahlâk) education”. International Journal of Academic Research Part B;  5(4), . DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.47 . (2013).

5. “Osmanlı Devleti’nde Kızların Eğitimi’nde Okulun Önemi(1839- 1920)”.  Uluslararası Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).s.80-100. (2014).(S. Polat İle birlikte)

6. “Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Sosyal Değerlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Turkish Studies International Periodical For Languages, Literature And History Of Turkish or Turcic Issn: 1308-2140, Volume 9/5 Spring 2014, www.turkishstudies.net, DoıNumber: Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.6881, P. 1341-1353. (2014).

7. “The difficulties of the bilingual social sciences teacher candidates in educational activities: A case of Agri Ibrahim Cecen University”.  Educational Research and Reviews, Doi: 10.5897/ERR2014.1898. (2014). 

8. “Bıology Currıculums From The Tanzımat Reform To Today”, Journal of Turkish Science Education Journal of Turkish Science Education (TUSED), 12(4), Doi: 10.12973/tused.10149a (2015), (M.Kurt ile birlikte)

9."Osmanlı Devleti’nde Ecnebilerin Esnaflığı Meselesi (1838-1861)",International Journal of History, 9(3), 141-166., Doi:10.9737/hist.2017.546 (2017)

10."Son Dönem Osmanlı Ulemasının Önemli Şahsiyetlerinden Abdurrahman Kamil Efendi (1850-1941)", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları  Enstitsü Dergisi, 60, 475-494(2017).

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) tam metin basılan bildiriler

1. ‘‘II. Abdühamid Dönemi’nde Açılan Husûsi (Özel) Kız Rüşdiyeleri’’, Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Erzurum. (2010)

2. “Osmanlı Devleti’nde Özel Müslüman ve Gayrimüslim Okullarının Karşılaştırılması” .I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır. (2012)

3. “Osmanlı Devleti’nde Özel İslam Mektepleri’nde Öğrencilik Hayatı” II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Trabzon. (2012),.

4. Osmanlı’da Kızlar İçin Çocuk Eğitimin Temel Hususları, Kafkas Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı. (2013).

5.  Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Öğretmen Maaşlarının Genel Değerlendirmesi,III International – Scientific Conference Computing/Informatics, Education Sciences, Teacher Education. Georgia. (2014).

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. “Bir Eğitim Öncüsü: Darü’ş-Şafaka”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).s. 159-174. .(2012)

2.”Osmanlı Devleti’nde Türklerin Açtığı Özel Mektepler”,Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19). s. 105-123. .(2012).

3. Osmanlı Devleti’nde Özel İslam Okulları (Selanik)”,Ekev Akademi Dergisi 17 (54 ), s.187-204. .(2013).

4. Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Duyarlılıklarının İncelenmesi(Ağrı İli Örneği), Ekev Akademi Dergisi ,18(59),s.119-132. (2014) (M. Ercengiz, , S.Polat ile birlikte)

5. “İlköğretim Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya İlişkin Görüşleri”, Kuramsal Egitimbilim, 4 (2), s.208-220. (2011).(A Temelli, M.  Kurt İle Birlikte)

 

 

7.7.  Kitaplar  

1. “Osmanlı Devleti’nde Kadın Eğitimi Harem’den Mektebe” İstanbul. (2011).

2. “Yabancı Okullara Karşı Osmanlı Refleksi Özel İslam Mektepleri” İstanbul. (2013).

3. “ Belgelerle Bayezid Sancağı Maarifi(1856-1914)”, (2015).

4. “Kulcalı Abdülazîz-Çin'de Dîn-i Mübîn-i İslâm ve Çin Müslümanları”(2015).

7.8.  Uluslararası atıflar

8. Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Osmanlı Devleti’nde Kızların Eğitimi Amacıyla Basılan Kitapların Analizi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Eğitim 08, Proje Yürütücüsü, 2012- 2013. Tamamlandı

2. Bayezid Sancağı’nda Eğitim, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, EF.12.003, Proje Yürütücüsü, 2013 – 2014 Tamamlandı.

 3. Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kadının Aile ve Evlilik Algısı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, EF.14.001.2014-Proje Yürütücüsü,Tamamlandı.

 4. Öğretmenlerin Bilimsel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,2014,EF.12.002.Araştırmacı, Tamamlandı.

5.Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik mesleğine İlişkin Motivasyonlarının Artırılması EF.14.006.Araştırmacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.Tamamlandı.

 

9. İdari Görevler :

1. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2012,-2016)

2.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı(2014-2016)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği, Üye, 2012-…

TÜBİTAK – Arbis

11.Ödüller :

2 Adet Bilimsel Yayın Teşvik Belgesi- AİÇÜ Bilimsel Makale yayınları Münasebetiyle

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

İlkbahar

Osmanlı Medeniyet Tarihi I

4

 

50

Büyük Selçuklu Devleti T.

4

 

100

İktisat Tarihi

2

 

80

2016-2017

Güz

Osmanlı Medeniyet Tarihi II

4

 

40

Türk Eğitim Tarihi

2

 

45

Sömürgecilik Tarihi

2

 

40

 

 

Lisansüstü Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

2014-2015

Güz

Bahar

Sosyal Bilgilerde Yer Alan Tarih Konularının Öğretimi

3

10

2014-2015

Bahar

Güz

Osmanlı Eğitim Kurumları ve Bu Kurumlarda Yenileşme hareketleri

3

3

2015-2016

Güz

Sosyal Bilgilerde Yer Alan Tarih Konularının Öğretimi

3

6

2016-2017

Güz

Tarihi Kaynakları Okuma ve Anlama

3

7