Akademik Personel

Ad Soyad : Mucahit KAÇAR
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Doç.Dr.
E-Posta : mukac80@gmail.com
Dahili : 4683
Oda No :

Doğum Tarihi:01/06/1980

 

Eğitim Bilgileri

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, 2006-2010

“İbni Kemâl Dîvânı’nın İncelenmesi (Nazım Bilgisi – Belâgat – Üslûp ve Dil Özellikleri Muhtevâ) ",  Kasım-2010.

 

Yüksek Lisans:  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 2003-2006. 

"Fuzûlî ve Şeyh Gâlib'in İslâmî Kaynaklı Sözler Bakımından Karşılaştırılması", Haziran, 2006.

 

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1999-2003


Yabancı Diller

İngilizce, YDS: 82.50


Akademik Ünvanlar ve Görevler

Doç.Dr., AMASYA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015-…..

 

Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2015

 

Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2013

 

Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2011

 

Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2007Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaçar M., "Tufan Vakti Hz. Nûh'a Teyemmüm Farz mıdır? Emir Hüsrev Dehlevî'nin ŞAthiye Türündeki Bir Bir Beytinin Şerhleri",Littera Turca, 2017, C.3, S. 1, s. 119-135. 

Kaçar, M., "Dört Kapı Kırk Makamdan İslâm Ahlakı: Yesevilik Adabı", Keşkül, 2017, S. 40, s. 94-99.

Kaçar M., "Bir Anlatım Tarzı Olarak Taliku'l-Muhâl bi'l-Muhâl", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10/16, pp.739-750, 2015.

Kaçar M., "Bağlamından Koparılan Metafor: Ateş Denizlerini Mumdan Kayıklarla Geçmek/Geçmemek", Türk Edebiyatı Dergisi, 2015, Sayı 506, s. 47-50.

Kaçar M., "Muhtasar Bir Belâgat Metni: Mefhûmu't-Telhîs",Littera Turca, 2015, S. 2, s. 45-64. 

Kaçar M., "Bâkî'nin Dilinden Kanuni'nin Son Seferi: Fezâil-i Cihad'da Yer Alan Sigetvar-nâme",Littera Turca, 2015, S. 1, s. 27-46. 


Kaçar M., "Bir Söz Sanatı Olarak İhâm-ı Tevriye", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2014, S. 10, s. 73-81.

 

Kaçar M., Koşik Halil Sercan, "Fuzuli'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinin Dibacesi Hakkında Bazı Mülahazalar", TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.3, pp.154-166, 2014.

 

Kaçar M., "Şeyh Gâlib'in Nâbî Eleştirisi ve Dîvân Şiirine Ahlakî Yaklaşım Hakkında Birkaç Not", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.1339-1346, 2012.

 

Kaçar M., "IV. Murâd Dönemine Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Gazâ-Nâme: Tulûî`nin Paşa-nâme İsimli Eseri, İÜ Türkiyat Mecmuası, İstanbul", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, cilt.21, ss.267-280, 2011.

 

Kaçar M., "Türkçe Telif Edilmiş Bir Belagat Kitabı: ŞerîfîninHadikatül-Fünûn İsimli Eseri ", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, vol.21, pp.211-237, 2011.

 

 Kaçar M., "Şiire Ve Söz Sanatlarına Dâir Bir Mesnevî: Hasan Yâver'In Kitâb-I Fenniyye-I Eş'Âr Isimli Eseri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011, s. 96-140, 

Kaçar M., " İntihâl mi Mahlas Değişikliği mi? Zihnî ve Zîver Divanları Üzerinde Bir İnceleme", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, pp.1536-1542, 2010.

 

Kaçar M., "Solakzâde Hemdemînin Fihrist-i Şâhânına Nazîrin Zeyli", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, vol.47, pp.29-45, 2009.

 

Kaçar M., "Divan Şiirinde Erkek Sevgili Tipi ve Şehrengizlerdeki Erkek Güzeller", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.37, ss.61-83, 2009.

 

Kaçar M., "Cumhuriyet Dönemi (1923-2007) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.5, pp.315-330, 2008.

 

Kaçar M., "Klasik Şiirde Sevgilinin Mahallesi Ve “Seg-i Kûy-i Yâr” ", Türk edebiyatı, ss.39-43, 2008.

 

Kaçar M., "Şeyh Gâlib’deTefahhür", Mavi Atlas, ss.105-111, 2006


 


Kitap veya Kitaplarda Bölümler


Kaçar M., Şairlerin Işıltısı: Ali Revnakî'nin Revnaku'ş-Şuarâsı -Mollâ Câmî'nin Poetikası-, Büyüyenay Yayınları, 2016.

Kaçar M., (Özer Şenödeyici, Beyhan Kesik vd.) Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit Yayınları, 2015.

 

Kaçar M., Akdağ, Ahmet, Tasavvuf-nâme, Büyüyenay, 2015.

 

Kaçar M., Okuyucu Cihan, Cevârihül-Ebrâr Min Emvâci’l-Bihâr", Büyüyenay, 2014.

 

Kaçar M.,Açık Turan, Nûr-Nâme, Büyüyenay, 2013.

 

Kaçar M., Örnek Metinler, Büyüyenay, 2013.

 

Kaçar M., Arslantürk H.Ahmet, Fetihnâme-i Sigetvar: Kanuninin Son Seferinin Şiirsel Anlatımı, Metamorfoz Yayıncılık - Okur Yayınları, 2013.

 

Kaçar M., Hadîkatül-Fünûn, Metamorfoz Yayıncılık-Okur Yayınları, 2012.

 

Kaçar M., Yazar Sadık, Şerîfî Dîvânı, Metamorfoz Yayıncılık - Okur Yayınları, 2012.

 

Kaçar M., Gurretü'l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında, Büyüyenay, , 2012.

 

Kaçar M., "Şâirin Patrona İtirazı: Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Beddua, Lanet Ve Sitem", Lanet Kitabı, Naskali Gürsoy E., Ed., KİTABEVİ, ss.353-371, 2009.Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kaçar M., "Mollâ Câmînin Birinci Divanının Mukaddimesinin Türkçe Tercümesi: Revnaküş-Şuârâ.", I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, 15-16 Mayıs 2012, pp.61-82

 

Kaçar M., "Necâtî Bey Dîvânı'na Kâfiye Kusurları Açısından Bir Bakış.", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Necati Beğ Anısına), Kocaeli, 17-19 Nisan 2009, pp.421-432.

 

Kaçar, M.; Ahmet Akdağ, Mevlüt İlhan, "Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri", I. Uluslararası Abana Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Kastamonu, 2016, s. 580-603.

 

Kaçar, M. "Kadı Mûsâ Kastamonî’nin Hediyyetü’l-İhvân ve Atiyyetü’s-Sıbyân İsimli Eseri", III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu: Kastamonu'da İlmî Hayat ve Kastamonulu Âlimler, Ksstamonu, 2016, s. 661-675.


 

Yönetilen Tezler

 

Doktora Tezleri:

Ahmet Akdağ, “Telhis’in Türkçe Tercüme ve Şerhleri ile Mütercimi Bilinmeyen bir Telhis Tercümesi (İnceleme - Metin), Devam Ediyor.

 

Gökhan Demir, "Et-Tensîsül-Muntazar Fî Şerh-i Ebyatit-Telhîs vel-Muhtasar (İnceleme-Metin)", 02.12.2016.

 

Seda Uysal Bozaslan, "Yûsuf-ı Sîneçâkin Cezîre-i Mesnevisinin Türkçe Şerhleri (Karşılaştırma-Sadeleştirilmiş Ortak Metin) ve Abdülmecid Sivasînin Şerh-i Cezîre-i Mesnevisi (Metin-İnceleme)", 06.12.2016.

 

 

Yüksek Lisans Tezleri:

Büşra Karacan, "Abdurrahman Abdî Paşa'nın Müfîd'i (İnceleme Metin)", Haziran, 2015.

 

Arife Çağlar, "Üsküplü Atâ ve dîvânçesi (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük)", Mayıs, 2013.

 

Halil Sercan Koşik, "Nasihatnâme-i Sıdkî (İnceleme-Metin)," Mayıs, 2012.

 

Canan Ateş, "Müşkil-Küşâ (İnceleme-Metin)", Devam Ediyor

 

 Projeler

Kaçar, M.; İlhan, M., "Şem'î ve Tasavvufa Dair Te'lîf Eseri: Tuhfetü'l-Âşıkîn (Metin-Sadeleştirme-İnceleme-Tıpkıbasım), Devam Ediyor.