Akademik Personel

Ad Soyad : Mucahit KAÇAR
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Prof. Dr.
E-Posta : mukac80@gmail.com
Dahili : 4683
Oda No :

Doğum Tarihi: 01/06/1980

 

Eğitim Bilgileri

 • Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, 2006-2010: “İbni Kemâl Dîvânı’nın İncelenmesi (Nazım Bilgisi – Belâgat – Üslûp ve Dil Özellikleri Muhtevâ) ",  Kasım-2010.
 • Yüksek Lisans:  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 2003-2006. : "Fuzûlî ve Şeyh Gâlib'in İslâmî Kaynaklı Sözler Bakımından Karşılaştırılması", Haziran, 2006.
 • Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1999-2003
Akademik Ünvanlar ve Görevler

 • Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018-.....
 • Doç. Dr. Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015-2018
 • Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi,Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2015
 • Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2013
 • Arş.Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2011
 • Arş.Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2007Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Kaçar M., "Kadızadelilerin Din ve Ahlak Anlayışını Yansıtan Bir Eser: Seyyidî'nin Şifâ-i Kulûb'u" Asobid, C. 2, S. 3, s. 77-96. 
 2. Kaçar M.-Murad S., "Sözlükçülük Tarihimize Yeni Bir Halka veya KArahisarî'nin Yok Sayılan Eseri: Ahterî-yi Sagîr", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2017, S. 37, s. 123-136.
 3. Kaçar M., "Halvetilik Hakkında Önemli Bir Türkçe Eser: Muslihiddîn Gırnetevî'nin İstivâ-yı Tarîk-i Muhammediyye Fî Silsileti'l-aleviyye'si", Amasya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, 2017, S. 8, s. 56-74. 

 4. Kaçar M., "Tufan Vakti Hz. Nûh'a Teyemmüm Farz mıdır? Emir Hüsrev Dehlevî'nin ŞAthiye Türündeki Bir Bir Beytinin Şerhleri",Littera Turca, 2017, C.3, S. 1, s. 119-135. 
 5. Kaçar, M., "Dört Kapı Kırk Makamdan İslâm Ahlakı: Yesevilik Adabı", Keşkül, 2017, S. 40, s. 94-99.
 6. Kaçar M., "Ali Emîrî'de Dönem Eleştirisi", Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2016, S. 46, s. 181-204. 
 7. Kaçar M., "Bir Anlatım Tarzı Olarak Taliku'l-Muhâl bi'l-Muhâl", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10/16, pp.739-750, 2015.
 8. Kaçar M., "Bağlamından Koparılan Metafor: Ateş Denizlerini Mumdan Kayıklarla Geçmek/Geçmemek", Türk Edebiyatı Dergisi, 2015, Sayı 506, s. 47-50.
 9. Kaçar M., "Muhtasar Bir Belâgat Metni: Mefhûmu't-Telhîs",Littera Turca, 2015, S. 2, s. 45-64. 
 10. Kaçar M., "Bâkî'nin Dilinden Kanuni'nin Son Seferi: Fezâil-i Cihad'da Yer Alan Sigetvar-nâme",Littera Turca, 2015, S. 1, s. 27-46. 
 11. Kaçar M., "Bir Söz Sanatı Olarak İhâm-ı Tevriye", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2014, S. 10, s. 73-81.
 12. Kaçar M., Koşik Halil Sercan, "Fuzuli'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinin Dibacesi Hakkında Bazı Mülahazalar", TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.3, pp.154-166, 2014.
 13. Kaçar M., "Şeyh Gâlib'in Nâbî Eleştirisi ve Dîvân Şiirine Ahlakî Yaklaşım Hakkında Birkaç Not", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.1339-1346, 2012.
 14. Kaçar M., "IV. Murâd Dönemine Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Gazâ-Nâme: Tulûî`nin Paşa-nâme İsimli Eseri, İÜ Türkiyat Mecmuası, İstanbul", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, cilt.21, ss.267-280, 2011.
 15. Kaçar M., "Türkçe Telif Edilmiş Bir Belagat Kitabı: ŞerîfîninHadikatül-Fünûn İsimli Eseri ", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, vol.21, pp.211-237, 2011.
 16. Kaçar M., "Şiire Ve Söz Sanatlarına Dâir Bir Mesnevî: Hasan Yâver'In Kitâb-I Fenniyye-I Eş'Âr Isimli Eseri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011, s. 96-140, 
 17. Kaçar M., " İntihâl mi Mahlas Değişikliği mi? Zihnî ve Zîver Divanları Üzerinde Bir İnceleme", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, pp.1536-1542, 2010.
 18. Kaçar M., "Şâirin Patrona İtirazı: Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Beddua, Lanet Ve Sitem", Lanet Kitabı, Naskali Gürsoy E., Ed., KİTABEVİ, ss.353-371, 2009.
 19. Kaçar M., "Solakzâde Hemdemînin Fihrist-i Şâhânına Nazîrin Zeyli", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, vol.47, pp.29-45, 2009.
 20. Kaçar M., "Divan Şiirinde Erkek Sevgili Tipi ve Şehrengizlerdeki Erkek Güzeller", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.37, ss.61-83, 2009.
 21. Kaçar M., "Cumhuriyet Dönemi (1923-2007) Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.5, pp.315-330, 2008.
 22. Kaçar M., "Klasik Şiirde Sevgilinin Mahallesi Ve “Seg-i Kûy-i Yâr” ", Türk edebiyatı, ss.39-43, 2008.
 23. Kaçar M., "Şeyh Gâlib’deTefahhür", Mavi Atlas, ss.105-111, 2006


Kitaplar

 

 1. Kaçar M.-Çiçekler A.N., Ruhun Yolculuğu- Ruhnâme (Sıhhat ü Maraz- Hüsn ü Aşk), Büyüyenay Yayınları, 2018. 
 2. Kaçar M. Şâirlerin Işıltısı: Ali Revnaki'nin Revnaku'ş-Şuarâ'sı-Mollâ Câmî'nin Poetikası-, Büyüyenay Yayınları, 2016.
 3. Kaçar M., (Özer Şenödeyici, Beyhan Kesik vd.) Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit Yayınları, 2015.
 4. Kaçar M., Akdağ, Ahmet, Tasavvuf-nâme, Büyüyenay, 2015.
 5. Kaçar M., Okuyucu Cihan, Cevâhirül-Ebrâr Min Emvâci’l-Bihâr", Büyüyenay, 2014.
 6. Kaçar M.,Açık Turan, Nûr-Nâme, Büyüyenay, 2013.
 7. Kaçar M., Örnek Metinler, Büyüyenay, 2013.
 8. Kaçar M., Arslantürk H.Ahmet, Fetihnâme-i Sigetvar: Kanuninin Son Seferinin Şiirsel Anlatımı, Metamorfoz Yayıncılık - Okur Yayınları, 2013.
 9. Kaçar M., Hadîkatül-Fünûn, Metamorfoz Yayıncılık-Okur Yayınları, 2012.
 10. Kaçar M., Yazar Sadık, Şerîfî Dîvânı, Metamorfoz Yayıncılık - Okur Yayınları, 2012.
 11. Kaçar M., Gurretü'l-Beyzâ: Adaletin Aydınlığında, Büyüyenay, , 2012.

 

 Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Kaçar M., "Mollâ Câmînin Birinci Divanının Mukaddimesinin Türkçe Tercümesi: Revnaküş-Şuârâ.", I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, 15-16 Mayıs 2012, pp.61-82
 2. Kaçar M., "Şeyh Gâlib’in Geleneğe Mugâyir Sevgili Karakteri: Hüsn", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Amasya, 2017, s. 547-554.
 3. Kaçar M., "Amasya Tarihi Müverrihi Hüseyin Hüsâmeddîn‟in Şâirliği", Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, bildiri Kitabı, Amasya, 2017, C. 2, s. 65-73.
 4. Kaçar M., İpek İ., "Lâmiî’nin Nefahatü’l-Üns Tercümesine Amasyalı İki Müellif Tarafından Yapılan Özetleme ve Genişletme Çalışmaları", Uluslararası Amasya Sempozyumu, Bildiri Kitab, Amasya, 2017, C. 2, s. 1114-1122.
 5. Kaçar M., "Necâtî Bey Dîvânı'na Kâfiye Kusurları Açısından Bir Bakış.", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Necati Beğ Anısına), Kocaeli, 17-19 Nisan 2009, pp.421-432.
 6. Kaçar, M.; Ahmet Akdağ, Mevlüt İlhan, "Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri", I. Uluslararası Abana Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Kastamonu, 2016, s. 580-603.
 7. Kaçar, M. "Kadı Mûsâ Kastamonî’nin Hediyyetü’l-İhvân ve Atiyyetü’s-Sıbyân İsimli Eseri", III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu: Kastamonu'da İlmî Hayat ve Kastamonulu Âlimler, Ksstamonu, 2016, s. 661-675.


 

Yönetilen Tezler

 

 • Doktora Tezleri:
 1. Ahmet Akdağ, “Telhis’in Türkçe Tercüme ve Şerhleri ile Mütercimi Bilinmeyen bir Telhis Tercümesi (İnceleme - Metin), Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.
 2. Gökhan Demir, "Et-Tensîsül-Muntazar Fî Şerh-i Ebyatit-Telhîs vel-Muhtasar (İnceleme-Metin)", Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2016.
 3. Seda Uysal Bozaslan, "Yûsuf-ı Sîneçâkin Cezîre-i Mesnevisinin Türkçe Şerhleri (Karşılaştırma-Sadeleştirilmiş Ortak Metin) ve Abdülmecid Sivasînin Şerh-i Cezîre-i Mesnevisi (Metin-İnceleme)", Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2016.

 

 • Yüksek Lisans Tezleri:
 1. Canan Ateş, "Müşkil-Küşâ (İnceleme-Metin)", Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2017.
 2. Büşra Karacan, "Abdurrahman Abdî Paşa'nın Müfîd'i (İnceleme Metin)", Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü,Haziran, 2015.
 3. Arife Çağlar, "Üsküplü Atâ ve dîvânçesi (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük)", Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2013.
 4. Halil Sercan Koşik, "Nasihatnâme-i Sıdkî (İnceleme-Metin)," Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2012.