Akademik Personel

Ad Soyad : Yılmaz KARADENİZ
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tarih
Ünvanı : Doç.Dr.
E-Posta : yilmazkaradeniz44@hotmail.com
Dahili : 4635
Oda No :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

          Lisans

Tarih

 Fırat Üniversitesi

1993

        Y. Lisans

Genel Türk Tarihi

  İnönü Üniversitesi

1996

         Doktora

Yakınçağ Tarihi

   İnönü Üniversitesi

2004

        Doçentlik

Yeni ve Yakınçağ Tarihi 

ÜAK (Muş Alparslan Üniversitesi) 

 Haziran 2012 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: H. 1182-1183 Şer'ye Sicillerine Göre Amasya'nın İdari, Sosyal, Siyasi ve İktisadi Yapısı 

Doktora Tez Başlığı : Kaçar Hanedanı (1795-1925)

Eserler

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A-1. Yılmaz Karadeniz, “II. Meşrutiyet’in Ön Denemesi: İran Meşrutiyet Hareketi ve Sebepleri (1906), ”Ahmet Yesevi Üniversitesi bilig Dergisi, Güz 2008, Sayı: 47, II. Meşrutiyet Özel Sayısı, s. 194–212.   http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1224-published.pdf 

A-2. Yılmaz Karadeniz-Hidayet Kara, "Ermenilerin Osmanlı Devleti'ndeki Durumu ve Kağızman'da Ermeni Mezalimi (1918-1920), "Turkısh Studıes International Periodical For The Languages, Volume: 5/3, Summer Erzincan 2010, s. 1405-1420. DOİ: 10.7827/TurkishStudies.1911    http://www.turkishstudies.net/Makaleler/163147849_72karadeniz_y%c4%b1lmaz.pdf

A-3. Yılmaz Karadeniz-Hidayet Kara, "Bağdat, Basra, Bahreyn ve Necid Bölgelerinde Osmanlı-İngiliz Nüfuz Mücadelesine Dair Layiha," History Studies (Internatıonal Journal of History), Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: Özel Sayı, s. 165-181. Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_228, http://www.historystudies.net/dergi/tar201512cdc75.pdf

A-4. Yılmaz Karadeniz, "Muş Sancağı'nda Ermeni Mezalimi (1915-1918), "History Studies, Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: Özel Sayı, s. 183-198. Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_229, http://www.historystudies.net/dergi/tar201512db856.pdf           

A-5. Yılmaz Karadeniz, "I. Hüsrev Döneminde İpek Yolu Üzerinde Sasani-Göktürk Mücadelesi (531–579), "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 4, Sayı: 16, Kış 2011, s. 207-214. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi16_pdf/karadeniz_yilmaz.pdf

A-6. Yılmaz Karadeniz, "Bitlis'te Ermenilerin Müslüman Halka Yaptıkları Katliamlar ve Batılı Devletlerin Katliamlardaki Rolü (1913-1919)," Turkısh Studıes International Periodical For the Languages, Volume: VI/1, 2011, s. 1366-1380. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1648456321_karadenizy%c4%b1lmaz.pdf

A-7. Yılmaz Karadeniz, "İran’ın Taksimi Görüşmelerinde İngiltere'nin Rusya'ya Karşı Diplomatik Manevraları (1907), "Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 18, Yaz 2011, s. 248-263.   http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi18_pdf/2_tarih_uluslararasiiliskiler/karadeniz_yilmaz.pdf

A-8. Yılmaz Karadeniz, "İran Kaynaklarına Göre Türkistan ve İran Coğrafyasında İran-Turan Sınır Mücadeleleri," Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 26, Eylül-Ekim 2011, s. 1-15, ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız–Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN. http://www.akademikbakis.org/eskisite/26/11.htm 

A-9. Yılmaz Karadeniz, "İran'ın Bağımsızlığının Curzon'a Teslim Edilmesi: 1919 İngiltere-İran Anlaşması ve Sadrazam Hasan Vusuk," Turkısh Studıes International Periodical For the Languages, Volume: VI/3, Summer 2011, s. 1011-1027. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/2052806659_62_y%c4%b1lmaz_karadeniz.pdf

A-10. Yılmaz Karadeniz, "İran'da Tercüme Faaliyetleri ve Tercüme Edilen İlk Kitaplar (1830-1904)," Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 5, Sayı: 21, Bahar 2012, s. 178-191. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi21_pdf/1_dil_edebiyat/karadeniz_yilmaz.pdf

A-11. Yılmaz Karadeniz, "İran’da Malkum Han ve Feth Ali Ahundzâde’nin Arap Alfabesini Değiştirme Teşebbüsleri (1860-1880)," History Studies (Internatıonal Journal of History), Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı, s. 215-226. Doi Number:  10.9737/hist_468. http://www.historystudies.net/dergi/tar20151254e4f.pdf 

A-12. Yılmaz Karadeniz, “İngiltere’nin İran’da Askeri Darbe Yaptırması ve Pehlevi Hanedanı’nı İktidara Getirmesi (1921),” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 6, Sayı: 27, Yaz 2013,  s. 292-306.  http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi27_pdf/karadeniz_yilmaz.pdf

A-13. Yılmaz Karadeniz, “Safevi Devleti'nin Kuruluşu Meselesi II: Safeviler Döneminde Tarikat-Şeriat Mücadelesi,” Journal of Qafqaz Unıversıty-Hıstory, Law and Political Sciences, Voulume: 2, Number: 1, Baku/Azerbaycan 2015, s.33-39. http://docplayer.biz.tr/21868008-Safevi-devleti-nin-kurulusu-meselesi-ii-safeviler-doneminde-tarikat-seriat-mucadelesi.html

A-14. Yılmaz Karadeniz, “Safevi Tarikatı'nın Seyyidliği ve Şiiliği Meselesi,” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 75, Sonbahar 2015, s. 15-28.   http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/1776/1425  

A-15. Yılmaz Karadeniz, "İran ve Osmanlı Devleti Arasında Mezhebi İhtilafların Azaltılması ve İslâm Birliği Teşebbüsleri (1555-1746)," Asıa Mınor Studıes, Cilt: 4, Sayı: 8, Temmuz 2016, s. 42-64. http://www.asiaminorstudies.com/issue/view/5000017906/showToc

A-16. Yılmaz Karadeniz, "1907'deki İngiliz-Rus Anlaşması'nın İran Siyasetine Etkisi, "Route Educational and Social Science Journal, Volume: 4/2, March 2017, s. 222-236. http://www.ressjournal.com/Makaleler/1462708267_15%20y%c4%b1lmaz%20karadeniz.pdf

A-17. Yılmaz Karadeniz, "Selçuklu Devleti'nin Sınırları ve Ordusunun Sasani Devleti İle Benzerliği Meselesi," Asia Minor Studies, Cit: 6, Sayı: 11, Ocak 2018, s. 134 144. DOI: 10.17067/asm.372494     http://dergipark.gov.tr/download/article-file/417511 

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B-1. Yılmaz Karadeniz, "İran'dan Avrupa'ya Gönderilen Diplomatik Heyetlerin Batıdaki Gelişmelere Bakış Tarzı: İran Örneği (1809-1838)," Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, Yıl: 1, Çankırı 2010  

B-2. Yılmaz Karadeniz, "İran ve Türkistan'da İngiliz-Rus Mücadelesi (1856-1869)," SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 20, Isparta 2009, s.53-58,  http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/dosyalar/20/20_6.pdf

B-3. Yılmaz Karadeniz, "İran Meşrutiyet Hareketi Sırasında İstanbul'daki İranlıların Siyasi Faaliyetleri: Encümen-i Saadet (1906-1909)," Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), Sayı: 14, Diyarbakır 2010, s.1-12,  http://sbard.org/pdf/sbard/Sbard%20Master/014%20Master.pdf 

B-4. Yılmaz Karadeniz-B. Bayram Güngör, "Amasya Sancağı'nda Mukataa ve Vergi Gelirleri (1812-1813)," Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), Sayı: 13, Diyarbakır 2009, s.183-195, http://sbard.org/pdf/sbard/013/Y.%20Karadeniz%20son%20183-195.pdf 

B-5. Yılmaz Karadeniz, "İran'da Fransa-İngiltere Sömürgecilik Faaliyetleri (1800-1809)," SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13, Isparta 2005, s.155-172, 

B-6. Yılmaz Karadeniz, "İngiltere'nin İran-Afganistan Politikası (1848-1870)," SBArD, Sayı: 11, Diyarbakır 2008, s.119-135, http://sbard.org/pdf/sbard/011/Y%C4%B1lmaz%20Karadeniz%20119-135.pdf 

B-7. Yılmaz Karadeniz, "Muhammed Şah Döneminde İran-İngiltere Mücadelesi ve Herat Meselesi (1834-1848)," Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, Sayı: IV/2, Elazığ 2006, s.133-155, http://ortadogu.firat.edu.tr/wp-content/uploads/pdf/cilt_4_sayi_2.pdf 

B-8. Yılmaz Karadeniz, "Amasya'da Fiyatlar (1764-1770)," Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları (OTAM) Dergisi, Sayı: 11, Ankara 2000, s.257-277, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1267/14574.pdf, DOI: 10.1501/OTAM_0000000449

B-9. Yılmaz Karadeniz, "Amasya Sancağı'nın Fiziki Yapısı ve Osmanlı Mülki Taksimatı İçerisindeki Yeri (1764-1779),",Türkoloji Kültürü, Sayı: 1/2, Erzurum 2008, s.93-105

B-10. Y. Karadeniz-S. B. Demir, "Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi," Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 29/2, Samsun 2010, s.55-77, https://www.researchgate.net/publication/210210140_Sozlesmeli_Ogretmenlik_Uygulamasinin_Degerlendirilmesi 

B-11. Yılmaz Karadeniz, "İran Batılılaşma Hareketinde Mirza Melkum Han'ın Rolü (1833-1908)," SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2011, Sayı: 23, s.103-111, http://sdu.dergipark.gov.tr/download/article-file/117892 

B-12. Yılmaz Karadeniz, "Mirza Melkum Han Nizamüddevle, "Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), Sayı: 17, Mart 2011, s. 18,  http://sbard.org/pdf/sbard/017/1%20Y%C4%B1lmaz%20Karadeniz%201-8.pdf  

B-13. Yılmaz Karadeniz, "IV. Hürmüz ve II. Hüsrev Dönemlerinde Göktürk-Sasani İlişkileri (576-628)," SBArD, Mart 2012, Yıl: X, Sayı: 19, ISSN 1304 – 2424, s.27-41, http://www.sbard.org/sbard-19-sayi/ 

B-14. Yılmaz Karadeniz, "İran İzlenimleri, "İslami İlimler Dergisi, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 1, Çorum 2014, s. 71-77, http://www.islamiilimlerdergisi.com/uploads/magazines/8T4adOkKDPQ0.pdf 

B-15. Yılmaz Karadeniz, "Safevi Devleti'nin Kuruluşu Meselesi: Kızılbaşların Ortaya Çıkışı, "Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2014, s.53-67, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/amauifd/article/view/5000086721/5000080658 

B-16. Yılmaz Karadeniz, "Bitlis ve Muş'ta Ermeni Mezalimi (1913-1919)," Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (Editör: Hasan Celal GÜZEL), Sayı: 62, Eylül-Aralık 2014, s. 2299, http://haypedia.com/makale/Osmanl%C4%B1%20Tarihi/f304427a-aa0d-419e-a806-1675bc44f8fe.pdf  

B-17. Yılmaz Karadeniz, "İran'dan Avrupa'ya Gönderildikten Sonra Farklılaşan Devlet Adamları," Garbiyat Dergisi, Sayı: 1, İstanbul 2015, ISBN: 2149612000, http://www.dr.com.tr/Kitap/Garbiyat-Dergisi-Sayi-1/Kolektif/Edebiyat/Aylik-Dergi/urunno=0000000654263

B. 18. Yılmaz Karadeniz, "Kafkasya ve Türkistan’da İngiliz-Rus Mücadelesi (1856-1869)," Kafkaslar Özel Sayısı I (Editör: Hasan Celal GÜZEL), Temmuz-Aralık 2015, Sayı: 71, s. 770-782,  http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0711  

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

C-1. Yılmaz KARADENİZ- S. Beşir DEMİR, "Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi," Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Hacettepe Üniversitesi-Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 16–18 Mayıs 2010, s.485-497,  ANKARA

C-2. Yılmaz KARADENİZ- S. Beşir DEMİR, "Öğretmen Kariyer Basamakları Uygulamasının Farklı Kariyer Basamaklarında Bulunan Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi," Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Hacettepe Üniversitesi-Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 16–18 Mayıs 2010, s.498-508,  http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/UOYPSS2_BildiriKitabi.pdf

C-3. Yılmaz KARADENİZ, "İran’da Kaçar Döneminin Önemli Islahatçılarından Mirza Taki Han (Emir-i Kebîr) ve Islahatlardaki Rolü," Nizam-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırma Merkezi, 21-22 Mayıs 2012 

C-4. Yılmaz KARADENİZ, "Kaçar İdaresi Döneminde İran’da Askerî Alanda Yapılan Islahat Teşebbüsleri ve Sonuçları," Nizam-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırma Merkezi, 21-22 Mayıs 2012

C-5. Yılmaz KARADENİZ, "İran’da Yenileşme Hareketleri Kapsamında Darülfünun Medresesi’nin Kurulması," Uluslararası Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu, 05-07 Ekim 2012 Muş/Türkiye

C-6. Canan YILDIRIM-Yılmaz KARADENİZ, "Amasya'da Fiyatlar (1642-1644)," Ulublararası Amasya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, Aralık 2017, s. 677-689, http://amasyasem.amasya.edu.tr/media/1724/cilt1.pdf

Ç. Yazılan Uluslararası Kitaplar

Ç-1. Yılmaz KARADENİZ, İran Tarihi (1700-1795), Selenge Yayınları, İstanbul 2012 (ISBN: 9758839841)

İran Tarihi (1700-1925)

http://www.kitapyurdu.com/yazar/docdr-yilmaz-karadeniz/34540.html

Ç-2. Yılmaz KARADENİZ, Kaçarlar Döneminde İran (İdarî, Askerî, Sosyal Yapı ve Toplumsal Hareketler), Selenge Yayınları, İstanbul 2013 (ISBN: 978839902)


Kaçarlar Döneminde İran (1795-1925) & İdari, Askeri, Sosyal Yapı ve Toplumsal Hareketler 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/docdr-yilmaz-karadeniz/34540.html 

Ç-3. Yılmaz KARADENİZ, İran'da Sömürgecilik Mücadelesi ve Kaçar Hanedanı (1795-1925), Bakış Yayınları, İstanbul 2006 (ISBN: 9756920138)

İran'da Sömürgecilik Mücadelesi ve Kaçar Hanedanı 1795-1925

https://www.kitapambari.com/yilmaz-karadeniz  

Ç-4. Yılmaz KARADENİZ, Salname-i Adana (H.1318), Mengüceli Yayınları, Malatya 2009 (ISBN: 978-605-89097-0-0)

Ç-5. Yılmaz KARADENİZ, İngilizlerin İslam Ülkelerini Parçalama Politikası ve İran, Kesit Yayınları, İstanbul 2016 (ISBN: 6059100748) 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/docdr-yilmaz-karadeniz/34540.html 

 

Ç-6. Yılmaz KARADENİZ, Osmanlı ve İran'ın İngiliz Paraleli, Cemaleddin Esedabadi (Afgani), Gece Kitaplığı, Birinci Baskı, Ankara 2017 (ISBN: 6051805894)

Osmanlı ve İran’ın İngiliz Paraleli Cemalettin Esedabadi (Afgani)

http://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-ve-iranin-ingiliz-paraleli-cemalettin-esedabadi-afgani/416279.html&filter_name=y%C4%B1lmaz%20karadeniz

Ç-7. Yılmaz KARADENİZ, Islahat Görünümlü İngiliz İşgali'nin Safhaları: İran Örneği (1800-1925), Gece Kitaplığı, Birinci Baskı, Ankara 2017 (ISBN: 9786051805931)

Islahat Görünümlü İngiliz İşgali’nin Safhaları : İran Örneği (1800-1925) 

https://www.kitapsihirbazi.com/yilmaz-karadeniz-w31485.html 

Ç-8. Yılmaz KARADENİZ, Islahat Görünümlü İngiliz İşgali'nin Safhaları: İran Örneği (1800-1925), Gece Kitaplığı, İkinci Baskı, Ankara 2017 (ISBN: 9786051805931)

Islahat Görünümlü İngiliz İşgali’nin Safhaları : İran Örneği (1800-1925)

http://www.kitapyurdu.com/yazar/docdr-yilmaz-karadeniz/34540.html 

Ç-9. Yılmaz KARADENİZ, Osmanlı ve İran'ın İngiliz Paraleli Cemaleddin Esedabadi (Afgani), Genişletilmiş Gece Kitaplığı, İkinci Baskı, Ankara 2017 (ISBN: 9786051805894)

Cemalettin Esedabadi (Afgani)

https://www.babil.com/kisi/yilmaz-karadeniz 

Görev Unvanı

 Görev Yeri

Yıl

Öğretmen / İdareci

Milli Eğitim Bakanlığı

1995-2007

Yardımcı Doçent /Doçent

 Muş Alparslan Üniversitesi

 Aralık 2007-Haziran 2012

 Doçent

 Amasya Üniversitesi

 2013-

Aldığı Ödüller ve Burslar

ULAKBİM Yayın Teşvik (2008)