Akademik Personel

Ad Soyad : Mehmet EVSİLE
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tarih
Ünvanı : Prof.Dr.
E-Posta : mevsile@amasya.edu.tr
Dahili : 4662
Oda No :

YAYIN LİSTESİ
A-KİTAPLAR
1- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nin Konular İndeksi, Atatürk Araştırma
Merkezi Yayını, Ankara, 1999.
2- Kurtuluş Savaşında Askerî Nakliye Hizmetleri, Amasya, 1997.
3- Kurtuluş Savaşında Genel Levazım Hizmetleri ve Tekâlif-i Milliye
Uygulamaları, Amasya, 1998.
4- Millî Mücadelede Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Fonksiyonları, Amasya,
2002. (Başlıca araştırma eseri)
5-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nin Açıklamalı Dizin Bölümü, s. 143-256, Atatürk
Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2006.
6- Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannâmeleri’nin Açıklamalı Dizin Bölümü, s.
691-747, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2006.
7- Millî Mücadele Tarihi, Etüt Yayınları, Samsun, 2012.

8- Millî Mücadele Sırasında Anadolu'da Günlük Hayat, E Yazı Yayınları, Samsun, 2015.

B- MAKALELER
1- “Birinci Dünya Harbi’nde Atatürk”, (2. Ordu Komutanlığı 5 Mart 1917-5 Temmuz
1917)”, Askerî Tarih Bülteni, Sayı:34, s.64-76, Ankara, 1993.
2- “Birinci Dünya Harbi’nde Atatürk’ün 16.Kolordu Komutanlığı (19 Ağustos 1916-5
Mart 1917)”, Askerî Tarih Bülteni, Sayı:36, s.30-42, Ankara, 1994.
3- “Atatürk ve Diyarbakır”, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2,
s.44-51, Diyarbakır, 1994.
4- “Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Aşiret Mensuplarından Oluşturulan
Milis Birlikleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 36, s.911-926,
Ankara, 1996.
5- “Birinci Dünya Savaşı’nda Karadeniz’de Kıyı Gözetleme Faaliyetleri”, Akademik
Açı, 1997/I, Sayı:3, s.61-69, Samsun, 1997.

6- “Amasya Tamimi ve Atatürk’ün Amasya’daki Faaliyetleri”, Atatürk Araştırma
Merkezi Dergisi, Sayı:40, s.69-96, Ankara, 1998.
7- “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihî Boyutu”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, Sayı:45, s.1089-1099, Ankara, Kasım 1999.
8-“Osmanlı Harp Sanayii”, Yeni Türkiye Dergisi. 6/31, (2000), 642-646.
9- “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Demokratik Hassasiyetleri - The First
Grand National Assembly of Turkey’s Democratic Sensibilites” , ss. 71 - 81, History Studies
Volume 1/1 2009.
10- “Gizli Celse Zabıtları’na Göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Lozan Barış
Anlasması ile İlgili Tartışmalar - Turkish Grand National Assembly of Confidential in
Accordance With the Memorandum Cels Lausanne Peace Agreement Relating to the
Discussion Games”, s.363-377, History Studies Volume 2/1 2010.
11- “Gizli Celse Zabıtlarına Göre Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde Dış
Politika Konusunda Yapılan Tartışmalar- Memorandum by the first secret session of
Parliament in Turkey in Foreign Policy Issues The Debates “, s. 161 – 173, History Studies
Volume 2 / 3 2010.
12- “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cephe Gerisindeki Güvenlik
Problemleri İle İlgili Tartışmalar -Behind a facade of the Grand National Assambly of Turkey
with First Security Problems Related Discussions”, s. 219-231,2 History Studies Volume
3/2 2011.
13-“Millî Mücadele Sırasında Cephe Gerisinde Günlük Hayat-The Daily Life behind
the Fronts during the National Struggle”, s. 215 – 234, History Studies Volume 4/1 2012.
14- “I. TBMM’de Cephe Gerisindeki Gıda Sıkıntısı İle İlgili Tartışmalar”, Prof. Dr.
Enver KONUKÇU Armağanı, Ankara, 2012, s. 821-834.
C-BİLDİRİLER
1- “Askerî Fabrikalarda Ücret ve Maaşlar (1931-1948)”, Beşinci Askerî Tarih
Semineri Bildirileri II, Ankara, 1997, s.219-225.
2- “Atatürk Devrinde Harp Sanayinin Kuruluşu ve Türkiye’nin Dış Politikasına Olan
Etkileri”, XII. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, Ankara, 1999, s.219-225.
3- “Atatürk’ün Samsun’a Çıktığı Sıralarda Samsun ve Çevresinin Asayiş Durumu”, 19
Mayıs ve Millî Mücadelede Samsun Sempozyumu (22-25 Mayıs 1999), Bildiriler,
Samsun, 2000, s.164-174.
4- “Atatürk’ün Türk Gençliğinin Eğitimine Verdiği Önem”, 19 Mayısın Türk
Gençliğine Yüklediği Sorumluluk ve Türk Gençliğinin Sorunları Paneli, 17 Mayıs 2005,
Samsun.
5- “Amasya Tamimi’ndeki Demokratik Düşünce”, Amasya’dan Yükselen Bayrak
Paneli, 23 Haziran 2005, Amasya.6- “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temellerinin Oluşmasında Atatürk’ün Gerçekçi
Kişiliğinin Rolü”, Doğumunun 125.Yılında Mustafa Kemâl Atatürk Uluslararası
Sempozyumu Bildirileri (15-18 Mayıs 2006, Ankara), Ankara, 2011, s.829-835.
7- “Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Yıllarında Amasya”, I. Amasya
Araştırmaları Sempozyumu, 13-15 Haziran 2007, Amasya.
8- “Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Yıllarında Merzifon” Geçmişten
Günümüze Merzifon Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009, Merzifon.
9- “Mustafa Kemal Paşa’nın Mütareke İstanbul’undaki Günleri”, Ulusal Bağımsızlık
Savaşının İlk Adımı: Samsun 1919 Sempozyumu, 07 Mayıs 2010, Samsun.
10- “Millî Mücadele Sırasında Samsun’da Günlük Hayat”, Samsun Sempozyumu,
13-16 Ekim 2011, Samsun.
11-“Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan Ayrılış Nedenleri ve Havza'ya Gelişi”,
Türkiye Barolar Birliği, Cumhuriyetimize Giden Yol-1 Paneli, 8 Mayıs 2012, Samsun.