Pdf İndirme Linki 

 

                                                                              T.C. 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ              

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

        

         Amaç ve kapsam

         MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci Dekanlığı ve bağlı birimlerinin kuruluşuna, yönetim ve organizasyon yapısına, çalışma şekline, görev ve faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

         Dayanak

         MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

         Tanımlar

         MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

         a) Dekan: Amasya Üniversitesi Öğrenci Dekanını,

         b)Dekanlık: Amasya Üniversitesi Öğrenci Dekanlığını,

         c) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

         ç) Rektör Yardımcısı: Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

         d) Üniversite: Amasya Üniversitesini (AÜ),

         e) Yönetim Kurulu: Amasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

         ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Dekanlığının Kuruluş Amacı ve Faaliyet Alanları          

 

         Öğrenci dekanlığının kuruluş amacı

         MADDE 4- (1) Dekanlığın kuruluş amacı; Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, öğrencilerin akademik, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlayarak Amasya Üniversiteli olmanın onur ve gururunu taşıyan, uluslararası organizasyonlarda ve ortamlarda yer edinebilecek nitelikli bireyler olarak iş yaşamlarına atılmalarına destek olmaktır.

         Faaliyet alanları

         MADDE 5- (1)Dekanlığın faaliyet alanları şunlardır;

         Öğrencilerin;

         a) Akademik anlamda temel yetkinliklerini artırmak amacıyla ilgili birimlere dersler önermek ve koordinasyonu sağlamak,

         b) Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını artırmak,

         c) Topluma kendilerine artı değer kazandıracak ve olumlu gelişim yaratacak becerileri kazanmalarını sağlamak,

         ç) Kurumsal aidiyet biçimlerini geliştirmek,

         d) Üniversite yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşanan sorunlara etkin çözümler sunarak dinamik bir kampüs ortamı oluşturmak,

         e) Akademik, kültürel ve sosyal alanlardaki başarılarını ödüllendirmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak,

         f) Başarılı ve aranan bireyler olmalarını sağlayacak ortamı yaratmak,

         g)Mezunlarla Üniversitenin etkin iletişim kurmasını sağlamaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim, Görevleri, Dekanlığa Bağlı Birimler ve İlişki Birimler

 

Yönetim, görevleri

MADDE 6- (1)Dekanlık; dekan ve iki dekan yardımcısından oluşur. Dekan, Rektörün önerisiyle kadrolu öğretim üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından, dekan yardımcıları ise dekanın önerisiyle Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasında Rektör tarafından atanır. Dekan ve dekan yardımcılarının görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten Dekan ve dekan yardımcıları aynı usulle yeniden atanabilir. Dekan yardımcılarının görevi Dekanın görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Öğrenci Dekanı Rektöre karşı sorumludur.

Öğrenci dekanının görevleri

MADDE 7- (1)Öğrenci Dekanının Rektör adına yürüteceği ve yapacağı görevler şunlardır:

a) Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısıyla iş birliği halinde çalışarak öğrencilerin akademik, kişisel-sosyal, eğitsel ve kültürel gelişmelerine katkı sağlayacak birimlerin Üniversitede kurulmasını sağlamak,

b) Her akademik yılın başlangıcında yıllık faaliyet planını hazırlamak ve bitiminde yıllık faaliyet ve değerlendirme raporunu Rektöre sunmak,

c) Yönetim Kurulu ve Senatoda oy hakkı olmaksızın yer alarak görev alanıyla ilgili konularda bilgi vermek,

ç) Öğrencilerin üniversitede yaşamına ait akademik, sosyal ve psikolojik sorunlarına ilişkin, belirtilen ilgili idari ve akademik birimlerde iş birliği içinde çözümler aramak öneriler sunmak ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularda bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Eğitim-öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik akademik birimlerle istişareler yaparak Rektöre önerilerde bulunmak,

e) Verimli bir öğrenme ortamının oluşması için düzenli olarak Üniversite içinde toplantılar gerçekleştirmek,

f) Öğrencilerin kurumsal aidiyetlerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak,

g)Rektör tarafından kendisine verilen alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek,

Öğrenci dekan yardımcılarının görevleri

MADDE 8- (1)Öğrenci dekan yardımlarının görevleri şunlardır:

a) Dekana görevlerinin sürdürülmesinde yardımcı olmak,

b) Öğrenci Dekanının olmadığı zamanlarda öğrenci dekanlığına vekalet etmek,

Dekanlığa bağlı birimler ve ilişkili birimler

MADDE 9- (1)Dekanlığa bağlı birimler ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Kariyer Gelişim Birimi: Öğrencilerin mezuniyet öncesi ve sonrasında gereksinimleri olan bilgi ve becerileri kazandırmaya ve kariyer gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenlemek ve danışmanlık yapmak,

b)Mezunlar Koordinatörlüğü Birimi:Mezun öğrencilerle etkin biriletişim ve işbirliğiağının kurulması için gerekli düzenlemeleri yapmak, mezunların hem birbirleriyle hem de öğrencilerle iletişimini devam ettirerek Üniversite kimliğini pekiştirmek,

c)Oryantasyon Birimi: Üniversite adayları ve Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler için gerekli etkinliklerin planlamasını yapmak, tanıtım materyallerini çeşitli ortamlarda hazırlamak,

ç)Öğrenci Etkinlikleri Birimi: Öğrencileri gönüllü sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri ve bu tür projelere katılmaları konusunda yönlendirmek, proje fuarı, bahar şenliği lisans ve lisansüstü mezuniyet töreni organizasyonu yapmak,

d)Öğrenim Bursları Birimi: Öğrencilere burs sağlayan kurum/kuruluşlardan öğrenim bursu almalarıyla ilgili organizasyonları yapmak,

e)Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi:Üniversitenin vizyon ve misyonu doğrultusunda, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının akademik, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

f)Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Birimi:Üniversitedeki öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, bu amaçla öğrencilere üniversite hayatlarına uyumu kolaylaştıracak becerileri kazandırmak.

g) Dekanlık; Engelli Öğrenciler Birimi, Öğrenci Temsilcileri Konseyi, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ve Kurumsal İletişim Birimiyle eşgüdümlü çalışmalar yürütür.

                        

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 10- (1)Dekanlığın personel ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1)Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

  

Üniversitemiz Senatosunun 04.12.2019 tarihli ve 2019/194 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.