7417 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN ÖĞRENCİ AFFI HAKKINDA

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiş olup söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir.

7417 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici madde 83 Uygulama İlkeleri için bakınız: https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

 

7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU YAPABİLECEK OLANLAR;

 1. 05/07/2022 tarihinden önce yukarıda sıralanan sebepler hariç okul ile ilişiği kesilenler.
 2. 05/07/2022 tarihinden önce bir programı yerleşen ve kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar.

 

BU KAPSAMDA BAŞVURU YAPAMAYACAK OLANLAR;

 1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,
 2. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83),
 3. İşkence (madde 94 ve 95),
 4. Eziyet (madde 96),
 5. Cinsel saldırı (madde 102),
 6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya
 8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
 9. Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları bulunanlar,
 10. Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler.

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ : 05.07.2022 - 07.11.2022

 

 

Not: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde, öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna şahsen, noter vekâleti, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. Posta/kargo ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

 

 

Başvuru Dilekçesi için Bakınız: Dilekçe için Tıklayınız